K�FR� GEREKT�REN �EYLER

A) �MAN VE K�F�R

�man ve k�f�r birbirinin z�dd� iki kavramd�r. �man, inanmak, tasdik etmek, kabul etmek anlam�na gelirken; k�f�r, ink�r etmek, kabul etmemek anlam�na gelir. �man, "Kelime-i �ahadet" denilen birka� kelimeyi kabul ederek s�ylemekle oldu�u gibi, k�f�r de imana ters d��ecek, ink�r say�lacak bir inan��a sahip olmak, bu manada bir s�z s�ylemek veya bu anlamda bir davran��ta bulunmakla olur. Di�er bir ifadeyle k�f�r, iman� bir ��rp�da s�f�rlayan, yok eden bir kavramd�r.

Bu bak�mdan her M�sl�man, iman�n� zedeleyecek, tehlikeye d���recek hatta bozacak inan��, s�z ve davran��lardan kendini korumal�d�r. �mans�z amelin de bir k�ymeti olmaz. Zira iman, amellerin ge�erlilik damgas�d�r. �man olmay�nca �m�r boyu yap�lan b�t�n iyi ameller ge�ersiz kal�r. �mans�z olarak ahirete giden ki�i ebediyen cehennemde kal�r. O y�zden her m�min, �mr�n�n sonuna kadar iman�n� muhafaza etmeli ve ahirete iman ile gitmek i�in �abalamal�d�r.

Bunu yapabilmek i�in de iman� bozabilecek �eyleri iyi bilmek gerekir. Ki�i zararl� �eyleri bilirse korunabilir. Bilinmeyen zararlardan korunmak m�mk�n olmaz.

K�fr� gerektiren �eyleri �� ba�l�k alt�nda toplad�k. Bunlar �sl�m �limleri aras�nda ittifakla kabul edilmi� �eyler de�ildir. Kuvvetli g�r��ler esas al�narak derlenmeye �al���lm��, kaynaklar belirtilmi�tir. Ancak iman� ve ameli bir anda yok etme tehlikesi olan bu �eylerden ka��nmak en ak�ll�ca bir davran�� olacakt�r.

K�fr� gerektiren �eyleri i�inden ge�irmek k�f�r de�ildir. Bunlar �eytan�n hat�rlatmalar�, �aba ve gayretleridir(Vesvese). Bu hilelere aldanmamak i�in dikkatli olmak gerekir.

Bir kimse bilmeyerek k�fr� gerektirecek bir s�z s�ylese, tercih edilen g�r��e g�re k�fre girmez. Bilmedi�inden dolay� mazurdur.

K�f�r, tekfir konusunda akait kitaplar�nda "Ehl-i k�ble tekfir edilemez" s�z� ge�er. Ki�i k�bleye y�neldi�i ve namaz k�ld��� i�in elbette tekfir edilemez. Ancak k�fr� gerektiren inan��, s�z ve davran��lar sebebiyle kendi kendini k�fre g�t�rm�� olur.

B) K�FR� GEREKT�REN �NANI�LAR

Nasslar� reddetmek, inanmamak k�f�rd�r. �man bir b�t�nd�r. �nan�lacak �eylerden birini ink�r, tamam�n� ink�r olur.

�ster b�y�k, ister k���k olsun, haram� hel�l saymak, k�f�rd�r. Mesel� faizi hel�l saymak, onu kendi al�n terinin kar��l��� g�rme gibi bahanelerle zarars�z kabul etmek, k�f�rd�r.

Allah Teal�n�n rahmetinden �midi kesmek, k�f�rd�r. Cenab-� Hak bu hususta ��yle buyurmu�tur: "...Hakikat �udur ki, k�firler g�ruhundan ba�kas� Allah'�n rahmetinden �midini kesmez." (Yusuf / 87),

Allah'�n azab�ndan emin olmak, k�f�rd�r. Zira Allah Teal� buyurmaktad�r ki: "...Allah'�n tuza��ndan (onlara m�hlet verip de sonra ans�z�n yakalamas�ndan) emin mi oldular. Fakat ziyana u�rayan topluluktan ba�kas�, Allah'�n (b�yle) m�hlet vermesinden emin olmaz." (A'raf / 99),

Gaybdan haber verdi�ini iddia eden k�hinin, falc�n�n s�zlerini tasdik etmek inanmak, k�f�rd�r. Gelecekte ne olaca��n� bilmek ancak Allah'a mahsustur. Baz� insanlar cinlerden haber alarak gelecekte nelerin olaca��n�, ki�ilerin ba��na nelerin gelece�ini bildiklerini iddia ederler. Y�ce Allah Kur'an-� Kerimde ��yle buyuruyor: "De ki: G�klerde ve yerde Allah'tan ba�ka kimse gayb� bilmez..." (Neml / 65) Peygamberimiz (s.a.v.) de ��yle buyurmu�tur: "Kim, bir k�hine gelir ve onun s�ylediklerini tasdik ederse; Allah'�n (c.c.), Hz. Muhammet (s.a.v.)e indirmi� olduklar�n� ink�r ile k�fre girmi� olur." (M�slim, Ebu Davud)

C) K�FR� GEREKT�REN S�ZLER

1- Kitap ve s�nneti zahirlerinden vazge�ip bat�n ehlinin iddia etti�i batini manalara sapmak. Kur'an ve s�nnetin manas� gizlidir bunu ancak �stat bilir, demek gibi. (Nesefi Akaiti /211)

2- �eriatla, dinle alay etmek, s�vmek, k�f�rd�r. ��nk� bu hal, onun inanmad���n� g�sterir. (a.g.e. /211)

3- F�k�h, tefsir, hadis, akait gibi ilimlerle alay etmek, k�f�rd�r.

4- �sl�m alimlerine hakaret etmek, alay etmek, k�f�rd�r. (Mecmau'l Enhur, 1/703)

5- Cebrail, Aliye gidecekken yanl��l�kla vahyi Muhammet (s.a.v)e g�t�rd� demek,Rafizilerin dedi�i gibi.

6- Ashaptan veya di�er m�minlerden birine k�f�r isnat etmek. O h elde kesin bilgi ve belge olmad�k�a m�minler bu gibi s�zlerden ka��nmal�d�rlar.

7- Peygambere s�vmek, (Bezzaziye)

8- M�sl�man'� gayr-i M�slime benzetmek. Kelime-i �ahadet getiren her insan m�sl�mand�r. G�nah�ndan dolay� bir m�sl�man�, Yahudi veya H�ristiyan'a benzetmek asla do�ru de�ildir.

9- "Kur'an�n her dedi�ini yapacak olursak ekmek yiyemeyiz" demek. Bu s�z, itikads�zl���n ve Allah'a g�vensizli�in a��k bir ifadesidir. Kur'an'�n bir k�sm�n� kabul edip bir k�sm�n� kabul etmemektir.

10- Bir m�sl�mana k�fir demek. Bunu s�vmek amac�yla s�yl�yorsa, b�y�k g�nah i�lemi� olur. Yok e�er o ki�inin k�fir oldu�una inanarak s�y�yorsa, kendisi k�fir olur.

11- Hac, oru� gibi ibadetleri be�enmemek,

12- Namaz ibadetini �o�umsamak,

13- Harama besmele �ekmek. ��ki i�erken, zina ederken besmele �ekmek gibi.

14- Allah kel�m�na (Kur'ana) mahluk demek, k�f�rd�r.

D) K�FR� GEREKT�REN DAVRANI�LAR

1- Abdestsiz namaz k�lmak,

2- K�bleden ba�ka bir yere y�nelerek namaz k�lmak, (�erh-i F�kh� Ekber, Aliyy�'l Kaari)

3- Gayr-i M�slimlerin bayramlar�n� kutlamak, o g�nde yapt�klar� yeme�i pi�irmek, (Mec. Enhur, 1/706)

4- K�fr� gerektiren s�ze g�lmek, S�yleyen kimse �ok komikse veya g�ld�r�c� bir bi�imde s�ylenmi�se, k�f�r de�il g�naht�r. O bak�mdan tevbe edilmelidir. Dinde k�fre r�za k�f�rd�r, kaidesi vard�r.

5- Gayr-i M�slimlerin dini al�metleri say�lan �eyleri giymek, din adamlar�n�n giysilerini, �apkalar�n� giymek, ha� takmak, z�nnar takmak gibi. (Bezzaziye 6/332)

E) ELFAZ-I K�FR� S�YLEYEN�N H�KM�

K�fr� gerektiren s�zler ittifakla k�fr� gerektiriyorsa, yap�lan b�t�n ameller bo�a gider. Tevbe eder Kelime-i �ahadet getirerek Isl�ma d�nerse hacc�n� iade eder, nik�h�n� tazeler.

K�fr� gerektiren s�z ihtil�fl� ise; o s�yledi�inden d�nerek ihtiyaten tevbe etmek ve nik�h tazelemekle emrolunur.

K�fr� gerektiren s�z hata ile s�ylenmi�se, k�fr� gerektirmez. Onu hata ile s�yleyen m�mindir. Nik�h tazelemesi gerekmez; ancak isti�far ederek o s�zden d�nmesi gerekir.

Buraya kadar nik�h�n tazelenmesi konusunda s�ylediklerimiz, erkek k�f�r s�z s�yledi�i zamand�r. K�fr� gerektiren s�z�, zevce s�ylemi�se; nik�h�n bozulmas� konusunda ihtil�f vard�r. Buhara alimlerinin �o�u, nik�h�n bozulaca��n� ve erke�in velev bir dinar kar��l���nda da olsa nik�h� yenilemeye mecbur edilece�ini s�ylemi�lerdir.

Bu s�zleri �aka veya oyun yaparak s�ylerse; b�t�n alimlerce k�f�rd�r. Hata ile veya zorlanarak s�ylerse; b�t�n alimlerce k�f�r de�ildir. Bilerek ve kasten s�ylemi�se; b�t�n alimlerce k�f�rd�r.

�steyerek s�yler; ama k�f�r oldu�unu bilmezse, bu konuda ihtil�f vard�r. Birinci g�r��, m�mk�n oldu�unca m�sl�man�n k�fr�ne h�kmolunmaz, s�z� iyiye yorumlan�r. �kinci g�r��, e�er s�yledi�i s�z�n k�f�r oldu�una inanm�yor veya k�f�r oldu�unu bilmiyorsa ve bunu isteyerek s�ylemi�se, b�t�n alimlerce k�fre girer, bilmemek mazeret de�ildir. (Mecmau'l - Enhur, 1/688)

K�f�r s�zler ki�inin amellerini bir anda yok edecek kadar tehlikelidir.