PEYGAMBERLERE �MAN

A) PEYGAMBER (RES�L-NEB�) KAVRAMI

"Peygamber" kelimesi Fars�a bir kelime olup, haber getiren anlam�ndad�r. Dilimizdeki anlam, Y�ce Allah��n, emir, yasak ve h�k�mlerini kullar�na bildirip a��klamak �zere, insanlar aras�ndan se�ip g�revlendirdi�i el�i demektir.

Kur�an-� Ker�mde peygamber kelimesinin yerine Res�l ve Neb� kelimeleri ge�mektedir ki, el�i ve haber getiren anlam�ndad�r. D�n� anlamlar� bak�m�ndan Res�l ile Neb� aras�nda fark vard�r.

Res�l, Allah taraf�ndan kendisine kitap g�nderilmi� peygamber demektir.

Neb�, Allah taraf�ndan kendisine kitap g�nderilmemi�, fakat �nceki peygamberlerin �eriat�n� tebli� ile m�kellef peygamber demektir. Neb�ler de Cebrail arac�l��� ile Allah�tan vahiy alm��lard�r.

�man esaslar�ndan biri de peygamberlere inanmakt�r. Peygamberler, Allah��n se�ti�i, e�itti�i ve yeti�tirdi�i insanlard�r. �nsan kendi �abalar� ile, e�itim ve ��retimi ile peygamberli�i elde edemez. Allah, peygamberli�i diledi�ine verir. Onlar, Allah ile kullar aras�nda el�ilerdir. Y�ce Allah��n, kullar�na hak yolu g�stermek i�in g�nderdi�i ilk peygamber Hz. Adem (a.s), sonuncusu Hz. Muhammet (s.a.v) ve bu ikisi aras�nda gelip ge�en peygamberlerin hepsinin hak oldu�una, Allah taraf�ndan g�nderildi�ine inanmak farzd�r.

B) �NSANLARIN PEYGAMBERLERE OLAN �HT�YACI

�nsanlar kendi ak�llar�yla Y�ce Allah��n varl���n� ve birli�ini anlay�p kavrayabilirler. Fakat ona nas�l kulluk ve ibadet edilece�ini, �hiretle ilgili i�leri, oradaki �d�l ve cezan�n nas�l olaca��n� dosdo�ru bilmezler. ��te insanlar�n bu ihtila�lar�n� kar��lamak i�in Y�ce Allah peygamberler g�ndermi�tir. Onlara her �eyi bildirmi� ve onlar� insanlara do�ru yolu g�stermeleri i�in g�revlendirmi�tir.

Allah kendisinin varl���n�, bir tek olu�unu, orta��n�n bulunmad���n� Ona bu d�nyada g�zlerin ula�amayaca��n� unutan, Allah�� ta�lardan, heykellerden, putlardan ibaret sanan o insanlar� uyarmak i�in peygamberler g�ndermi�tir. Peygamberler de bu ger�ekleri o insanlara a��k�a haber vermi�lerdir. Fakat insanlar�n al��t�klar� bu �eylerden ve d���ncelerden uzakla�malar�, peygamberlere inanarak onlar�n Allah�tan getirdi�i haberlere uymalar� kolay olmam��t�r. Bununla beraber �o�unluk peygamberlere inanm�� ve onlar�n g�sterdi�i do�ru yolda y�r�m��t�r. Do�ru yolu g�stermek i�in g�nderilmi� olan peygamberler, ahl�k� g�zelle�tirmek ve olgunla�t�rmak i�in de g�zel bir �rnek olmu�lard�r.

Peygamberlerin, biri Allah�a kar�i, digeri de insanlara kar�i olmak �zere iki durumlari vardir. Peygamberlerin Allah�la durumlar� Onun el�isi olmak ve verece�i emaneti yerine tam olarak ula�t�rmakt�r Peygamberler bu a��dan Allah�a kar�i sorumludurlar.

Peygamberlerin insanlara kar�i olan durumlari da, Allah��n emirlerini ve yasaklar�n� bildiren bir el�i olu�lar�d�r. Onlar yaln�z bildirmekle, a��klamakla ve �rnek olmakla g�revli birer el�idirler. Bu g�revlerini tamam�yla yapt�klar� zaman, insanlara kar�� sorumluluklar�n� yerine getirmi� olurlar. Onlar Allah taraf�ndan kendilerine bildirilen inan� esaslar�n�, ibadet �ekillerini, g�zel ve �irkin, faydal� ve zararl�, do�ru ve yanl��, iyi ve k�t� �eyleri ayr� ayr� anlat�p a��klam��lar ve Allah�tan ald�klar� hi�bir �eyi gizli tutmam��lard�r.

�nsanlar d�nyada �al��makla her �eye ula�abilirler ve en y�ksek mertebelere ��kabilirler, fakat peygamber olamazlar. ��nk� peygamberlik insan�n kendi �al��ma ve gayretine dayanan bir h�ner de�ildir. Onu Y�ce Allah diledi�ine verir. �al���p �abalamakla peygamber olunmaz. Bu husus Kuran�da " Allah peygamberli�i kime verece�ini daha iyi bilir." ( En�am : 124 ) �yeti ile a��klanm��t�r.

C) VAH�Y NED�R?

Vahyin l�gat manas�: Vahiy, i�aret etmek, yaz� yazmak, yaz�lm�� n�me ve kit�be, el�i g�ndermek, ilham etmek ve gizlice s�z s�ylemek manalar�na gelir.

Vahyin �st�lah� manas�: Y�ce Allah��n peygamberine din� bir h�km� bildirmesi, onun kalbine nak�etmesidir.

Vahyin geli� �ekilleri: Vahiy Hz. Muhammet (s.a.v)e �e�itli tarz ve �ekillerde gelmi�tir. Bunlar�n ba�l�calar� �unlard�r:

Vahyin en eski, yani ilk �ekli Hz. Peygamber (s.a.v)in uyku halinde iken g�rd��� sad�k (ger�ek) r�yalard�r.

Hz. Peygamber sonradan bir hakikat olarak zuhur edecek olan hadiseleri bu rubalar� ile daha �nceden g�rm�� oluyordu.

Cebrail (a.s) g�r�lmedi�i halde Hz. Peygambere �ok net bir ses halinde gelen vahiydir. Bu �ok net sesi Peygamberimiz �an sesine benzetmi�ti. Kendisine gelen vahyin en a��r �ekli bu idi. Net ses bitti�i zaman Hz. Peygamber Allah taraf�ndan ve Cibr�l vas�tas� ile bu �ekilde vahy olunan s�zleri akl�nda tutmu� oluyordu.

Cebrail (a.s) taraf�ndan Hz. Peygamberin kalbine nefes (�flemek) suretiyle yap�lan vahiydir.

Cebraillin insan s�retinde gelip, Peygamberimize vahiy getirmesidir. Hz. Peygambere en kolay gelen vahiy budur. Ekseriya "D�hye" ad�ndaki sahab� s�retine girerek gelirdi.

Cebrail�in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy getirmesidir.

Hz. Peygamberin uyan�k bulundu�u s�rada Cenab-� Hak ile konu�ma �eklinde vuku bulan vahidir.

Vahiy mele�inin kendi asl� s�reti �zere g�r�nerek tebli�de bulunmas�d�r. Bu s�retle vahiy, Hz. Peygambere yaln�z iki defa vaki olmu�tur.

D) PEYGAMBERLER�N SIFATLARI

Peygamberler b�t�n insanlar i�in takdir edilmi� olan her t�rl� iyi ve y�ksek vas�flara sahiptirler. Neb�lik ve Res�ll�k �an�na lay�k olmayan her t�rl� hallerden ve noksanl�klardan uzak bulunmu�lard�r. Bu bak�mdan peygamberler �u kem�l s�fatlar�yla vas�fland�r�lm��t�r:

1- �smet: Peygamberlerin her t�rl� gizli, a��k g�nahlardan ve bu g�nahlara del�let edecek hareketlerden uzak olmal�d�r. �smetin z�dd� olan ma�siyet (g�nahk�r olmak) peygamberler i�in d���n�lemez. ��nk� onlar il�h� bir egitimden ge�mi�lerdir. Eger onlar g�nah i�leyip de g�nahsiz olu�larina aykiri harekette bulunmu� olsaydilar, bizim de o yolda hareket etmemiz l�zim gelirdi. ��nk� biz onlara ve onlarin girdikleri il�h� emirlere uymakla memuruz. Halbuki Y�ce Allah kullarina g�nah i�lemeyi, g�nahk�r olmayi emretmez. Bu bakimdan peygamberlerden asla g�nah olan s�z ve davrani�lar �ikmami�tir.

2- Emanet: Peygamberler her bakimdan emin olup, kutsi, il�h� vazifeleri hususunda ve diger i�lerinde en dogru yolda bulunmalidir. Emanetin ziddi olan "hiyanet"ten uzaktirlar. ��nk� h�in olan bir kimse il�h� sirlarin tecell� ettigi Neb�lik vazifesiyle �ereflenemez.

3- Sidk: Peygamberler her hususta yani gerek din� h�k�mleri teblig ve gerek diger emirleri haber verme hususunda dogru s�zl� olmalidir. Peygamberlerin yalan s�ylemeleri men edilmi�tir.��nk� yalan en b�y�k g�nah oldugundan "ismet" ve "emanet" sifatlariyla bir arada bulunmaz. Eger, peygamberler yalanci olsalardi, Y�ce Allah yalancilari tasdik etmi� olurdu. Halbuki yalanciyi tasdik -bir �e�it yalancilik oldugundan- Allah��n il�h� �an�nda tasavvur edilemez.

4- Fet�net: Peygamberlerin f�t�n, uyan�k g�r�� ve zek� kuvvetlerine sahip olmalar�d�r. Onlar insanlar�n en ak�ll�s�, en zek�sidirler. Kendilerinde mutedil bir yarat�l��, mutedil bir huy ve g�zel bir hayat seyri tecelli etmi�tir. Onlar�n haklar�nda gaflet d���n�lemez. E�er en �st�n fet�net ve zekaya sahip olmasayd�lar �mmetlerine kar�� delilleri ortaya koymaya kadir, onlar� ikna i�in g�zelce m�cadeleye muktedir olamazlard�. b�yle bir hal ise risalet ve n�b�vvetten kastedilmi� olan gayeye ayk�r�d�r.

5- �eriat� tebli�: Peygamberlerin Allah taraf�ndan bildirilen �eyleri �mmetlerine tamamen tebli� etmeleridir. Bunun z�dd� olan "d�n� emirleri gizlemek" peygamberlerde yoktur. ��nk� tebli�ine memur olduklar� bir hakikati gizleyip de�i�tirserlerdi vazifelerine hiyanet etmi� olurlard�. Halbuki hiyanetle vas�flanm�� olmalar� il�h� bir e�itimle men edilmi�tir.

6- Adaletli olmak: Peygamberler her t�rl� i�lerinde haktan ve adaletten ayr�lmazlar. Hi�bir kimseye haks�zl�k yapmam��lard�r. Adaletli olman�n z�dd� olan "zalim olmak" peygamberler hakk�nda d���n�lemez.

7- Erkek olmak: Kad�nlar�n yarat�l�� icab� peygamberlik gibi a��r� ve mes�uliyetli bir vazifeyi yapmalar� m�mk�n olmad���ndan onlardan peygamber gelmemi�tir. Gelmi� ge�mi� b�t�n peygamberlerin erkeklerden se�ildi�ini Y�ce Allah bize Kur�an-� Ker�mde a��klam��t�r.

E) PEYGAMBERLER�N DERECELER�

B�t�n peygamberler peygamber olmalar� bak�m�ndan e�ittirler, aralar�nda fark yoktur. Ancak, kavimleriyle olan m�cadeleleri, onlar�n baz�lar�n� di�erlerine �st�n k�lm��t�r. Nitekim Kur'an-� Kerim'de Y�ce Allah ��yle buyurmaktad�r:

"��te bu peygamberlerden bir k�sm�n� di�erlerinden �st�n k�ld�k. Onlardan Allah'�n kendilerine hitabetti�i, derecelerle y�kselttikleri vard�r..." (Bakara / 253)

Aralar�nda derece farkl�l�klar�, birbirinden �st�nl�kleri oldu�unu Allah'�n beyan etti�i peygamberlerin i�inde "Ulu'l - Azm", azim sahibi peygamberler oldu�unu yine Y�ce Allah, kitab�nda ��yle a��kl�yor:

"Ey Muhammet! Peygamberlerden azim sahibi olanlar�n sabretti�i gibi sen de sabret..." (Ahkaf /35)

Ulu'l - Azm peygamberler, Hz. Nuh, Hz. �brahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve Muhammet (a.s.)d�r.

Kur'an-� Kerimde ��yle ifade edilmi�tir: "Hani biz peygamberlerden s�z alm��t�k; sen (Muhammet (s.a.v.)den, Nuh'tan, �brahim�den, Musa'dan ve Meryem o�lu �sa�dan da. (Evet) biz onlardan pek sa�lam bir s�z alm��t�k." (Ahzab /7)

K�saca bu peygamberleri tan�tal�m:

- Hz. Nuh (a.s): Hz. Nuh (a.s.) zaman�nda �o�alan insanlar Allah'� tan�maz oldular. Putlara tapma�a ba�lad�lar. Hz. Nuh onlar� bir Allah�a ibadete �a��rd�. 950 sene ya�ayan Nuh (a.s.) her t�rl� �a�r� ve ikna metotlar�n� kullanarak kavmini hakka �a��rd�. Ancak bu �a�r�ya kulak verenler bir gemiye s��abilecek kadar az bir topluluktu. Islah� kabil olmayan azg�n ve sap�k g�ruh ise hel�k� hak etmi�ti. �l�hi bir emirle gemi yap�ld�, inananlar o gemiye al�nd�. Bunlar aras�nda Ham, Sam, Yafes ad�nda Hz. Nuh'un �� o�lu da vard�. �nanmayan ve puta tapanlar ise me�hur "Tufan" ile sulara gark olarak hel�k oldular. Bu hel�kten sadece Hz. Nuh�a inananlar kurtuldu. Kur'an'da Hz. Nuh'tan �uara, Saffat ve Nuh surelerinde geni��e bahsedilir.

- Hz. Ibrahim (a.s.): Hz. Ibrahim, Nuh (a.s.)dan sonra "Ulu'l -Azm" peygamberlerin ikincisidir. K�be'nin banisi, Peygamber (s.a.v.)in b�y�k dedesidir. Peygamberimizden 2500-2600 yil kadar �nce Nemrut zamaninda putperest Babillilere g�nderildi. Kendisine on sayfalik bir kitap verildi. Nemrutla m�cadelede bulundu, putlarla sava�ti, ate�e atildi. Halilullah (Allah��n sevgilisi) olan Hz. �brahim�e b�t�n semavi dinler tazimde bulunur. Kur'an'da Al-i Imran, Bakara, Saffat, Ibrahim ve �uara surelerinde Hz. Ibrahim degi�ik y�nleriyle anlatilmaktadir.

- Hz. Musa (a.s.): Peygamberimizden 1900-2000 yil kadar �nce, Israilogullarina peygamber olarak g�nderildi. Fir'avn'la m�cadelesi, Kur'an'da geni��e anlatilir. Kendisine m�stakil bir kitap olarak Tevrat g�nderilmi�tir. Kur'an'da �zellikle Bakara, �uara, Taha, Neml, Kasas ve Kehf surelerinde Hz. Musa (a.s.)dan s�z edilir.

- Hz. Isa (a.s): Israilogullarindan olan Hz. Isa (a.s), Hz. Meryem�in o�ludur. Babas�z d�nyaya geli�i bir mucizedir. Be�ikteyken konu�mu�, 30 ya��ndayken Israilo�ullar�na peygamber olmu� ve 33 ya��ndayken semaya ur�c etmi�tir. Kendisine m�stakil bir kitap olarak �ncil g�nderilmi�tir. Peygamberimizden 600 y�l kadar �nce ya�am��t�r.

- Hz. Muhammet (s.a.v.): B�t�n peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz (s.a.v.), ya�ad��� as�rdan k�yamete kadar gelecek b�t�n insanlara ve cinlere peygamber olarak g�nderildi. Mil�di 571'de do�du, 610'da peygamber oldu, 632'de vefat etti. B�ylece 23 sene peygamberli�i s�resince il�hi emaneti b�y�k bir titizlikle �mmetine tebli� etti. �l�hi kitap Kur'an-� Kerim kendisine bir defada de�il olaylar ve hadiseler gerektirdik�e g�nderildi.

F) MUC�ZELER VE D��ER HAR�KALAR

a. Mucize: �ciz b�rakan, yap�lmas�, meydana getirilmesi insan g�c�n�n �st�nde olan �ey demektir.

Terim olarak mucize: Peygamberlik iddias�nda bulunan ki�inin, iddias�n� te'yid ve tasdik i�in Allah'�n onun elinde g�sterdi�i al���lm�� tabiat kanunlar� ve normal olaylar �st�, harikul�de bir hadisedir.

Mucizenin as�l sahibi Allah t�r. El�isinin do�rulu�unu ispat i�in mucizeyi tasdik arac� olarak onun elinde g�sterir.

b. Harika: Al���lm�� olmayan, yaran, kesen anlamlar�na gelir. Harika olayda, normali kesen ola�an�st�l�k s�z konusudur. Al���lm�� olmamak harikan�n niteli�idir. "Hariku'l - �de" deyiminde, her zaman vuku bulmayan, bilinenin d���ndal�k mutlaka vard�r.

Bununla birlikte, mucize ile harika aras�nda b�k�k farklar vard�r. Bunlar� �u �ekilde �zetleyebiliriz:

c. Mucizenin �artlar�:

1- Mucize ancak peygamber olan zattan sad�r olur. Mucizede peygamberin meydan okumas� vard�r.Yalan yere peygamberlik iddia edenlerin mucize g�stermeleri imk�ns�zd�r. Bu da onun yalanc� peygamber oldu�unu ortaya koyar. Mucizeler Allah��n el�ilerini tasdiki oldu�undan, Allah ancak ger�ek peygamberleri tasdik eder, yalanc�lar� tasdik etmez.

2- Mucize, peygamberlik iddias�nda bulunan zat�n davas�na uygun ve amac�na m�nasip tarzda zuhur eder. Herhangi bir �ekilde taklit edilemez, ayn�s� �u veya bu �ekilde yap�lamaz.

3- Mucize istek �zerine vuku bulur ve "Bu mucizenin bir benzerini getiriniz." denir. Ama hi� kimse buna g�� yetiremez. Kur'an mucizesi bunu en g�zel �rne�idir.

4- Mucize g�steren nebi, en y�ksek ahl�k ve fazilet esaslar�nla mevsuftur. Kendi �ahsi ��kar� mucizede asla g�r�lmez. Mucizeyi davas� u�runa kullan�r. Her y�nden ahl�k ve fazilet �rne�i olan nebinin, bizzat hayat� ve davran��lar� mucizedir. Bunun en g�zel �rne�i Hz. Muhammet (s.a.v)in hayat� ve davran��lar� olan s�nnettir.

d. Harikan�n �e�itleri:

Mucizeden ba�ka olan harika olaylar, �e�itli �ekillerde ve �ah�slarda ortaya ��kar. Bunlar�n ba�l�calar� �unlard�r:

1- Irhasat: Peygamberlik �ncesi peygamber olacaklarda g�r�len harika olaylard�r. Peygamberli�e haz�rl�k d�neminde cereyan eden bu olaylar, peygamber olaca��n�n �n habercisidir. Peygamber (s.a.v.)e baz� a�a�lar�n ve ta�lar�n sel�m vermesi, Hz. Isa (a.s)�n be�ikte iken konu�mas� irhasata �rnektir.

2- Keramet: Allah'�n veli kullar�ndan sad�r olan harikul�de hallerdir. Veliler, Allah'�n emirlerine uyan ve yasaklar�ndan titizlikle ka��nan, Peygamber Efendimizin s�nnetine tabi olan, ibadet ve taatta �st�n z�ht ve takva sahibi olan Allah dostu saf ve samimi m�minlerdir. Keramet bu gibi veli kullardan sad�r olur. Evliyan�n kerameti hakt�r. Keramet mucize gibi istenildi�i anda de�il, kendili�inden Allah taraf�ndan verilir.

3- Me�net: Baz� m�minlerde ortaya ��kan harikalard�r. Bunlarda bir iddia s�z konusu de�ildir. Baz� saf M�sl�manlar�n ge�imlerinin kolay olmas�, bel� ve s�k�nt�lara d��memesi, il�hi yard�ma mazhar olmas� bu t�rdendir.

4- Istidrac: K�f�r ve g�nah� a��k olan ki�ilerde g�r�len ve onlar�n isteklerine uygun olarak ortaya ��kan harikalard�r. Bunlar ancak Allah'�n f�rsat vermesiyle m�mk�n olur. Yoksa istidrac sahibinin elinde bir �ey yoktur. �l�hi hikmet gere�i bu ki�ilere bu t�r imk�n verilir. Zalim ve g�nahk�r ki�ilerin ba�ar�lar� istidrac t�r�nden harikalard�r. �eytan�n, k�yamete kadar kendisine m�saade edilmesi; Firavunun 400 sene gibi uzun bir zaman ya�ay�p ba� a�r�s� bile g�rmemesi; Nemrut ve benzerlerinin uzun seneler yery�z�nde saltanat s�r�p arzu ve isteklerine eri�meleri ve b�t�n d�nya nimetlerine kavu�malar�, hep bu kimseler i�in birer istidra�t�r.

5- �hanet: K�fr� ve g�nah� a��k olan ki�ilerin elinde ve onlar�n isteklerine ayk�r� olarak cereyan eden harikalard�r. Yalanc� peygamber M�sellemet�'l - Kezzap suyu azalm�� bir kuyuya suyunu �o�altmak maksad�yla t�k�rm��; fakat kuyunun mevcut suyu da kurumu�tu. Allah (c.c.) bu tip kimseleri, davas�nda yalanc� ��kartmak ve a�a��lamak maksad�yla isteklerinin tersine harikalar yaratm��t�r. Buna ayn� zamanda "H�zlan" da denir.

Sihir ve b�y� ise bu harika olaylardan say�lmaz. Sihir ve b�y� de Allah'�n izni dahilinde meydana gelir. Belirli bir tekni�i ve bilgiyi gerektiren sihir ve b�y� dinen haram k�l�nm��, en b�y�k g�nahlardan say�lm��t�r.

G) PEYGAMBERLER�N B�LD�RD�KLER� D�NLERDE B�R OLAN ESASLAR

Peygamberlerin getirdikleri dinlere "Hak din" veya "Semav� din" denir. Hak dinin bir tak�m m�meyyiz vas�flar� vard�r:

- Hak din, bir peygamberin Allah�tan vahiy suretiyle al�p insanlara bildirdi�i h�k�mler ve kanunlar �eklinde olu�ur.

- Hak din, k�inata mutlak olarak hakim olan bir Allah�a �man ve Ona kulluk etme esas�na dayan�r.

- Hak din, uhrev� mesuliyeti (ahiret hayat�n�) kabul� ve buna iman� emreder.

- Hak din, n�b�vvete (peygamberlik m�essesine) iman esas�na dayan�r.

- Hak din, mukaddes bir kitaba dayan�r.

- Hak din, meleklere iman� (manev� varl�klar�n var oldu�unu kabul etmeyi) emreder.

- Hak dinde ibadet sadece Y�ce Allah�a taz�m ve Ona samimiyetle ba�lanmak kastiyle yap�l�r.

- Hak dinde akla ve m�spet ilme ayk�r� bir h�k�m bulunmaz.

- Hak din, sosyal hayatta e�itli�i, karde�lik ve adaleti k�kle�tirmek ve her t�rl� imtiyaz� ortadan kald�rmay� ama� edinir.

- Hak dinde, d�nin genel kanunlar�, bir cemiyetin kurulmas�n� ve bu cemiyetin en m�kemmel bir nizam �zere devam etmesini hedef olarak kabul eder.

H) KUR�AN�DA ADI GE�EN PEYGAMBERLER

Vahiy mele�i vas�tas�yla Y�ce Allah taraf�ndan g�nderilen il�h� emirleri ve yasaklar� insanlara bildirmekle vazifeli kimselere Kur�an-� Ker�m�in dilinde "Neb�, res�l, be�ir ve nez�r" adlari verilir. Bunlar her bakimdan �st�n ve se�kin kimselerdir. Peygamberler g�nah i�lemezler, yalan s�ylemezler, emanete hiyanet etmezler, Allah�tan ald�klar� emirleri oldu�u gibi insanlara bildirirler. �ok zek�, uyan�k ve mant�kl� kimselerdir. Peygamberlerin bir k�sm� bir kavme, bir b�lgeye, baz�lar� da b�t�n �leme ve insanl��a g�nderilmi�tir. Bunlar�n ne kadar olduklar� bildirilmemi�tir; say�lar�n� ancak Allah bilir. Kur�an-� Ker�mde peygamberlerin sadece bir k�sm�ndan bahsedilir. Onlar da �unlard�r:

1. Hz. Adem (a.s)
2. Hz. Idris (a.s)
3. Hz. Nuh (a.s.)
4. Hz. H�d (a.s)
5. Hz. Salih (a.s)
6. Hz. Ibrahim (a.s)
7. Hz. Ismail (a.s)
8. Hz. L�t (a.s)
9. Hz. Ishak (a.s)
10. Hz. Yak�b (a.s)
11. Hz. Yusuf (a.s)
12. Hz. Eyy�b (a.s)
13. Hz. �uayb (a.s)
14. Hz. Musa (a.s)
15. Hz. Harun (a.s)
16. Hz. Davut (a.s)
17. Hz. S�leyman (a.s)
18. Hz. Z�lkifl (a.s)
19. Hz. �lyas (a.s)
20. Hz. El- Yes� (a.s)
21. Hz. Yunus (a.s)
22. Hz. Zekeriya (a.s)
23. Hz. Yahya (a.s)
24. Hz. Isa (a.s)
25. Hz. Muhammet (s.a.v)

Bunlardan ba�ka Kur�an-� Ker�mde isimleri ge�en fakat peygamber olup olmad�klar� hakk�nda kesin bilgi olmayanlar vard�r ki; bunlar da �unlard�r:

- �zeyir
- Lokman
- Z��lkarneyn.

�sl�m dininin inan� esaslar�nda Allah��n peygamberlerinden hi�birisi di�erinden ayr�lmaz. Hepsi peygamber olarak kabul edilir, her peygamberin getirdi�i ve tebli� etti�i d�nin hak din oldu�u benimsenir. ��nk� �sl�m dininin �man esas�na g�re; ger�ek din, semav� din tektir ve Allah taraf�ndan el�iler arac�l��� ile g�nderilir.

I ) HZ. MUHAMMET (S.A.V.)�IN SON PEYGAMBER OLU�U

Y�ce Allah Hz. Adem ile ba�layan peygamberler zincirini Hz. Muhammet (s.a.v) ile sona erdirmi�tir. Artik ba�ka din, ba�ka peygamber gelmeyecek; kiyamete kadar b�t�n d�nyada Isl�miyet ge�erli olacaktir.

Allah (c.c) Peygamber (s.a.v)i b�t�n insanliga peygamber g�nderdigini �u ayetlerinde belirtiyor:

"De ki: Ey insanlar, ben sizin hepinize, g�klerin ve yerin sahibi Allah��n el�isiyim." (A� raf:158.)

"Biz seni ancak b�t�n insanlara m�jdeleyici ve uyar�c� olarak g�nderdik." (Sebe: 28.)

Y�ce Allah��m�z Isl�miyetin son din oldu�unu da �u �yetinde haber veriyor:

"... Bug�n size dininizi ikmal ettim, �zerinize nimetimi tamamlad�m ve sizin i�in din olarak �sl�m�� be�endim." (Maide: 3.)

Yine Rabb�imiz kutsal kitab�nda Peygamberimiz (s.a.v)in son peygamber oldu�unu ve Ondan ba�ka peygamber gelmeyece�ini �u �yetiyle il�n ediyor:

"Muhammet, sizin adamlar�n�zdan hi�birinin babas� de�ildir. Fakat Allah��n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab: 40.)