K�TAPLARA �MAN

A) KUTSAL K�TAPLAR

�sl�miyetin iman esaslar�ndan biri de kitaplara imand�r. Kitaplara iman etmek her m�sl�mana farzd�r.

Y�ce Allah kullar�na mutluluk ve saadet yollar�n� g�stermek i�in i�lerinden baz�lar�n� peygamber se�mi�; onlardan bir k�sm�na melek vas�tas� ile kitaplar indirmi�; ya�am kanunlar�n� koymu�, emirler ve yasaklar koymu�; iyiyi k�t�y�, do�ruyu e�riyi g�stererek bunlar�n sonu�lar� konusunda insanlar� ayd�nlatm��t�r. B�ylece insanlara her iki d�nyada da mesut olman�n yollar� g�sterilmi�tir. Bu il�h� mesajlar�n toplam�na "�l�h� Kitaplar." veya "Semav� Kitaplar " denir.

�l�h� kitaplar, insan cihaz�n�n b�t�n hassasiyetini, yap�l�� �zelliklerini muhafaza ederek s�rd�rebilece�i ideal ya�am bi�imi, hayat kanunlar� ve i�leyi� kurallar�d�r. Yarat�lm��lar�n en �ereflisi olan insan�n, gerek yaratan�na, gerekse birbirlerine ve ba�ka varl�klara kar�� nas�l hareket edeceklerini, nas�l davranacaklar�n� il�h� kitaplar bildirirler. Bilinmesi, inan�lmas� gereken meseleleri ve ibadetleri insanlar, s�rf kendi ak�llar� ile bulamazlar. �ld�kten sonraki hayat, �hiret ahvali, iman esaslar�, ibadet �e�itleri ve �artlar�, karde�lik ve yard�mla�ma �ekilleri v.b. pek �ok konularda insanlar mukaddes kitaplara m�racaat etmek zorunda kalm��lard�r. E�er Cenab-� Hak il�h� kitaplar� g�ndermeseydi insanlar b�y�k bir vah�et i�ine d��erler, denizin ortas�nda rotas�n� yitirmi� bir gemiye d�nerlerdi.

Ne yaz�k ki, Hz. Adem (a.s.)'den bizim Peygamberimize kadar g�nderilen il�h� kitaplar, peygamberlerine g�nderildikleri �ekilleri muhafaza edememi�lerdir. Hi� de�i�ikli�e u�ramadan g�n�m�ze kadar ula�abileni sadece Kur�an-� Ker�mdir.

Biz kitaplara inan�rken, onlar�n Allah'�n g�nderdi�i ilk orijinal �ekillerine inan�r�z. Onlar�n hepsinin hak ve Allah taraf�ndan olduklar�na iman ederiz.

B) K�TAPLARIN �E��TLER�

a. Sayfa halinde gelenler: Bunlara suhuf(sayfalar) denir.

10 sayfa Adem Aleyhissel�ma
50 sayfa �it Aleyhissel�ma
30 sayfa �dris Aleyhissel�ma
10 sayfa �brahim Aleyhissel�ma gelmi�tir

b. D�rt b�y�k kitap:

Tevrat: Musa Aleyhissel�ma
Zeb�r: D�vut Aleyhissel�ma
�ncil: �sa Aleyhissel�ma
Kur�an: Muhammed Aleyhissel�ma g�nderilmi�tir.

C) KUR�AN-I KER�M

Kur�an� Kerim son peygamber Hz. Muhammet (s.a.v.)e Allah taraf�ndan Cebrail (a.s) arac�l��� ile nazil olmu� mukaddes kitaplar�n sonuncusudur. Kur�an ad� bizzat �yetlerde ge�er. " Onlar h�l� Kur�an� gere�i gibi d���nmeyecekler mi?" ( Nis�: 82 ).

Kur�an-� Ker�m, M�sl�manlar�n mukaddes kitab�d�r. Tevrat, Zebur ve �ncil�de oldu�u gibi Kur�an�da herhangi bir tahrif olmam��t�r. K�yamete kadar da olmayacakt�r. ��nk� Allah ( c.c.) Kur�an�n muhafaza olunaca��n� bizzat vaat etmi�tir. "Kur�an� biz inzal ettik, ��phesiz koruyucular� da biziz." (Hicr:9)

a. Nazil Olu�u (Levh-i mahfuzdan yer y�z�ne indirili�i)

Kur�an-� Ker�m, �yet �yet, s�re s�re, ihtiya�lara cevap olarak 23 senede vahiy yoluyla Hz. Peygambere gelmi�, vahiy k�tipleri taraf�ndan yaz�lm��, y�zlerce h�f�z taraf�ndan ezberlenmi� tevat�r yoluyla hi�bir de�i�ikli�e ve eksikli�e u�ramadan bize kadar gelmi�tir.

Bu m�barek kitap, Peygamberimize 40 ya��nda iken nazil olma�a ba�lam��t�r. Mil�d� 610 y�l�n�n 27 Ramazan�nda Cebrail (a.s)�n "Oku" emrini getirmesiyle Kuran��n n�zul� ba�lam�� ve 63 ya��nda tamamlanm��t�r.

O l�fz�, manas�, �slubu ve b�t�n y�nleriyle Allah kel�m�d�r. O, ebed� bir mucizedir. Hi�bir be�er s�z�ne benzemez.

Kur�an-� Ker�m 114 suredir. Kur�an�n ayetleri hususunda ise �limler farkl� g�r��ler ileri s�rm��lerdir. Bu itibar� olup, esasta bir fark yoktur. Baz� �limler s�re ba�lar�ndaki besmeleleri ve mukattaa harflerinden bir k�sm�n� m�stakil �yet saym��lard�r. Baz�lar� da sec�vendle ayr�lm�� olan �yetleri iki ayr� �yet sayd�klar�ndan �yet say�s� de�i�ik rakamlarla ifade edilmi�tir. Bu Kuran��n kendisinde bir eksiklik veya fazlal�k de�il, var olan�n de�i�ik say�m�d�r.

Ebu Amr ed-D�ni�ye g�re �yetlerin say�s� 6000�dir.
�smail b. Cafer�e g�re �yetlerin say�s� 6214�t�r.
Ehl-i Mekke�ye g�re �yetlerin say�s� 6219�dur.
Ehl-i K�fe�ye g�re �yetlerin say�s� 6236�d�r
Basral�lara g�re �yetlerin say�s� 6204�t�r
�amlilara g�re �yetlerin sayisi 6226�d�r
Zemah�er�'ye g�re �yetlerin say�s� 6666�d�r

Kur�an�n kelimeleri: 77439, harfleri: 332015�tir.

b. Toplan���:

Peygamberimize Kur�an �yetleri ve s�releri geldik�e Efendimiz (s.a.v) bunlar� yan�nda olan ashab�na okurdu. Ashap hem duydu�u Kur�an �yetlerini ezberler hem de bir tarafa yazarlard�. Ayr�ca nazil olan �yetleri yazmakla vazifeli M�sl�manlar vard�r ki bunlara "vahiy k�tipleri" denirdi. B�ylece Kur�an-� Ker�m, Peygamberimizin sa�l���nda �ok say�da M�sl�man taraf�ndan ezberlenmi�, yaz�lm�� ve vahiy k�tipleri taraf�ndan da yaz� ile kaydedilmi�ti. Ancak ayr� ayr� olan sayfalar toplanm�� de�ildi.

Peygamberimizin vefat�ndan sonra ilk halife Hz. Eb� Bekir zaman�nda Yem�me sava�lar�nda 70 kadar haf�z �ehit olmu�tu. Hz. �mer, Hz. Eb� Bekir�e m�racaat ederek bizzat Peygamberin sa�l���nda onun lisan�ndan ezberlenmi� olanlar �l�p gitmeden Kuran��n kitap halinde bir araya getirilmesini teklif etti. Hz. Eb� Bekir bir s�re d���n�p, isti�are ettikten sonra vahiy k�tiplerinden Zeyd bin Sabit�in ba�kanliginda bir komisyon kurarak titiz bir �ali�ma yapti. B�ylece �yet ve s�reler Hz. Peygamberin, vahiy k�tiplerine bildirdi�i tertip �zere bir araya getirildi.

Kur�an-� Ker�m b�ylece toplanm��t�r. Vefat�na kadar Hz. Eb� Bekir�de kalm�� olup sonra ikinci halife Hz. �mer�e ge�mi�, daha sonra Hz. �mer�in k�z� ve Peygamberimizin e�i olan Hz. Hafsa�ya ge�mi�tir. Titizlikle korunan bu n�sha kutsal bir emanet olarak Hz. Osman�a intikal edince ilk n�sha esas olmak �zere adedi �o�alt�larak yediye ��kar�lm�� ve M�sl�manlar�n n�fuz bak�m�ndan �o�unlukla oturmakta oldu�u b�y�k �ehirlere g�nderilmi�tir. Bu �o�alt�lan n�shalar da b�y�k bir �uur ve dikkatle muhafaza olunmu�tur. B�ylece Kur�an bir yandan ezber (h�fz) yoluyla bir yandan da toplan�p yaz�larak tevat�ren (yalan s�ylemelerine imk�n olmayan �ok say�da kalabal�k taraf�ndan g�n�m�ze kadar bir harf bile tahrif olunmadan) gelmi�tir.

Kuran�a sevgi ve sayg� duymak, g�sterdi�i yoldan gitmek, her m�sl�man�n borcudur. Kur�an yolu, saadet ve hak yoludur.

c. �zellikleri:

Allah Te�l� Kur�an-� Ker�m�e bir tak�m �zellikler vermi�tir ki, ba�ka hi�bir kitapta bulunmaz:

Tarih� belgelere ait b�t�n �artlar�, i�inde toplayan yeg�ne mukaddes kitap, Kuran�d�r.

L�f�z ve manas� ile beraberce Cenab-� Hak taraf�ndan vahy olunmu� olup bu konuda Cebrail (a.s) ve Muhammet (s.a.v) sadece vas�ta olmu�tur. Kur�an, Allah Te�l�n�n ezel� kel�m�d�r.

Peygamberden zaman�m�za kadar tevat�r yoluyla nakledilmi� ve tevat�r y�z binlerce, milyonlarca insan taraf�ndan zaman�m�za kadar devam ettirilmi�tir.

Kur�an kolayca ��renme �zelli�ine sahiptir.

Kur�an hem l�f�z, hem mana bak�m�ndan mucizedir. �nsanda hayranl�k uyand�ran bir e�sizli�e sahiptir ve benzeri, insanlar taraf�ndan yap�lamayacakt�r.

Kuran��n bir ba�ka �zelli�i ise d�nyada ba�ard��� b�y�k de�i�ikliktir. O, (23) yirmi �� sene gibi k�sa bir zamanda y�zy�llar boyunca k�kle�ip yerle�mi� olan putperestlik ve buna ba�l� y�zlerce ahlaks�zl��� ve y�z k�zart�c� ahl�ks�z adetleri k�k�nden silip s�p�rm��t�r. Kuran��n en m�him �zelliklerinden biri insan ruhunda meydana getirdi�i b�y�k tesir ve buna paralel olarak yapt��� ink�l�pt�r.

Kur�an�da �ok k�sa �yetlerde, �ok b�y�k hakikatler dile getirilmi�tir.

Namazlarda zorunlu olarak, namaz d���nda h�k�mlerini ��renip anlamak gayesi ile s�rekli olarak okunur.

Kur�an, ba�ka kitaplar gibi belli bir millete ve belli bir zamanin ihtila�larini kar�ilamak �zere degil b�t�n zamanlarin ihtiyacini kar�ilamak �zere ve b�t�n insanliga g�nderilmi�tir.

Hakiki m�min Allah Te�l�nin b�t�n kitaplarina inanir ve Hak Te�l�nin insanlara son kitabi olan Kur�an-� Ker�me sar�l�r, onun h�k�mlerine riayet etme�e �al���r. Kuran��n �st�nl���ne dair Peygamberimizin hadis-i �erifleri �oktur. Peygamberimizin Kur�an-�: "... Allah��n metin bir ipi, a��k bir n�ru, hikmet dolu bir zikri ve s�rat-� m�stak�mdir.. Alimler ona doymaz mattakiler ondan usanmaz, onun ilmini bilen ileri gider, onunla h�kmeden adalet eder. Ona s�k� sar�lan do�ru yola hidayet bulur." hadisi ile ne g�zel tan�tm��t�r! �sl�m �limleri Kuran��n �st�n �zelliklerini tan�tmak i�in ciltler dolusu eserler yazm��lard�r.