MELEKLERE �MAN

A) MELEKLER�N TAR�F�

Melekler, g�zle g�r�lmeyen, yemeyen, i�meyen, �e�itli �ekillere girebilen, g�nah i�lemeyen, Allah��n nurdan yarat�klar�d�r. Kur�an-� Ker�mde meleklerden �ok bahsedilir. Biz bu �yet-i ker�melerden birka��n� zikretmekle yetinelim:

"... Onlar Allah��n �erefli kullar�d�r. Allah��n s�z�nden �nce s�z s�ylemezler ve Onun emrine g�re hareket ederler." (Enbiya Suresi: 26 - 27. ayetler)

"O melekler ki Allah Te�l�ya, kendilerine emrettikleri �eylerde asla �s� olmazlar, emir olunduklar� �eyleri yaparlar." ( Tahrim Suresi: 6. �yet ).

B) MELEKLER�N �ZELL�KLER�

- Devaml� olarak Allah�a ibadet ve itaatle me�gul olurlar,

- Iyilik yaparlar, k�t�l�k yapma kabiliyetleri yoktur,

- Allah�a asla isyan etmezler, kar�i gelmezler,

- Erkek ve di�ileri yoktur,

- Yemezler ve i�mezler,

- Uyumazlar, bizim gibi istirahata muhta� degildirler,

- G�zle g�r�lmezler,

- Evlenmek ihtiyaci onlarda yoktur.

- Nurdan yaratilmi�lardir.

- Yorulmak, usanmak nedir bilmezler.

- Gen�lik, ya�lilik gibi durumlara onlarda rastlanmaz.

- Bir anda en uzak mesafelere gidebilirler,

- Kanatlari vardir; fakat bu �zelliklerini, bizim bildigimiz kanatlarla kar�ila�tirmamiz dogru olmaz.

- Yerlerde, g�klerde, her yerde vardirlar ve her birinin kendisi ne ait vazifeleri vardir. Bu vazifeleri hakkiyla yaparlar.

Biz melekleri g�remeyiz; ��nk� her �eyin varligi kendine g�redir. Bizim g�remedigimiz daha nice varliklar var! Ruhumuzu, aklimizi g�rebiliyor muyuz? Ama ruhumuz vardir, ayni zamanda akilliyiz. Aklimizi g�remiyoruz diye kendimizi akilsiz sanabilir miyiz? I�te melekler de ruh gibi, akil gibi n�r�n� bir varl�kt�r. Sa�lam bir ak�l bize nas�l do�ru yolu g�sterirse melekler de bizi hep iyili�e y�nelten kuvvetlerdir. Meleklerin varl���n� b�t�n peygamberler ve il�h� kitaplar haber vermi�lerdir. �l�h� kitaplar peygamberlere melekler vas�tas� ile gelmi�lerdir. Bunun i�in, melekleri ink�r etmek ayn� zamanda peygamberlerin peygamberliklerini ve il�h� kitaplar� da ink�r demektir. Bu ise k�f�rd�r. B�yle bir duruma d��mekten �iddetle ka��nmak l�z�md�r.

C) MELEKLER�N �E��TLER�

Meleklerin, yapm�� olduklar� i� ve emr olunduklar� vazifelere g�re �ok �e�itleri vard�r. Fakat bunlar�n en ba��nda d�rt b�y�k melek vard�r.

1. Cebr�il Aleyhissel�m: Cenab-� Hak ile peygamberleri aras�nda el�ilik vazifesi ile emr olunmu�tur. B�t�n peygamberlere Cenab-� Hak vahyini bu melek ile bildirmi�tir. B�t�n meleklerin ba�� olarak Cebr�il ( a.s )dan Kur�an�da "R�hu�l - Kud�s, R�hul Em�n" gibi �erefli isimlerle bahsedilir.

2. Mik�il Aleyhissel�m: Yaratiklarin (mahl�kat�n) r�zklar�na k�inatta meydana gelecek olaylara, tabiat olaylar�n� y�netme�e;hastal�k, �ifa, rahmet, bereket ve benzeri �eylerin kullara ula�t�r�lmas� gibi vazifelerle emr olunmu�tur.

3. �srafil Aleyhissel�m: K�yametin kopmas� i�in bir de tekrar dirili� i�in olmak �zere iki kere s�r �f�rmekle vazifelidir. Kur�an�da ��yle bahsedilir:

"S�r �f�r�l�nce, Allah��n diledi�inden ba�ka g�klerde ve yerde ne varsa hepsi �leceklerdir. Sonra s�r bir kere daha �f�r�l�r. Onlar hemen aya�a kalkarak bekle�irler. " ( Z�mer S�resi: 68. �yet ).

4. Azrail Aleyhissel�m: Eceli gelenlerin, Allah��n izni ile ruhlar�n� almakla vazifelidir. Dilimizde buna " can almak " denir. Nitekim Kur�an�da da ��yle buyrulur:

"...Size memur olan �l�m mele�i caninizi alacak, ondan sonra da Rabb�inize d�nd�r�l�p g�t�r�leceksiniz." ( Secde S�resi: 11. �yet ).

Bunlardan ba�ka yapmi� olduklari vazifelere g�re �u melekleri sayabiliriz:

Su�l melekleri: Bunlar M�nker ile Nekir adli meleklerdir. �l�, mezara konup �zerine toprak atildiktan sonra bu melekler gelip "Rabb�in kimdir Dinin nedir Kitab�n nedir Peygamberin kimdir" sorular�n� sormakla vazifelidirler.

Hafaza Melekleri: Bunlar insanlar� muhafaza eden meleklerdir.

Kir�men K�tib�n: Bunlar insanlar�n iyi ve k�t� amellerini yazma�a memur meleklerdir. �yle ki, bunlar insanlar�n hayat�n�n tamam�n�, gecesini g�nd�z�n� filme al�rcas�na kaydederler.

"Halbuki sizin �zerinizde bek�iler vard�r. Bunlar �erefli k�tiplerdir. Sizin bu i�lediklerinizi bilirler." ( Infitar S�resi: �yet 10 - 12 ).

Bunlardan ba�ka "Hamele-i ar� melekleri, cennet ve cehennemde g�revli olan melekler" gibi daha pek �ok �e�itli vazifeler g�ren melekler vard�r. Bir de baz� melekler vard�r ki, "Kar�biyyun veya Mukarrab�n" ad�n� al�rlar. Bunlar�n vazifesi Allah�a ibadettir. Yarat�ld�klar� g�n ibadete ba�lam��lar, Allah��n diledi�i g�ne kadar da ibadete devam edeceklerdir.

D) MELEKLERE �MANIN, FERT VE TOPLUM HAYATINDAK� ETK�LER�

M�sl�manl�kta itikat esaslar�ndan her biri, bir amel ve hareketin temelidir. Bu nedenle iman esaslar�n�n ya�anmas� gerekir. Melek inanc�, tabi� olarak g�nl�k hayatta insan� daima iyi i�ler yapma�a, do�ru kararlar verme�e ve d�r�st olma�a y�neltir. Bir kere yapt��� iyiliklerin ve k�t�l�klerin "Kiramen K�tib�n" melekleri taraf�ndan tespit olundu�unu, kaydedildi�ini, bilin�li olarak kavrayan insan, her halde amel defterine k�t�l�k yaz�lmas�n� istemez. Att��� her ad�m�n il�h� bir g�zetim alt�nda oldu�una inanan insanlar�n k�yamet g�n�nde Rabb��na kar�� kara y�zl� ��kmak istemez. ��te melek inanc�n�n temelinde insan� iyili�e s�r�kleyen b�yle itici bir kuvvet vard�r. Meleklere inanan insan bilir ki, kendisini iyili�e �a��ran, mele�in sesidir. K�t�l��e �a��ran ise, �eytan�n sesidir. Cenab-� Hak kullar�na kar�� o kadar merhametlidir ki, insana d��man olan �eytana mukabil insana yard�mc� ve �eytan�n hilelerine kar�� onu koruyucu olarak say�s�z melekler yaratm��t�r. Bu melekler insanlara g�nl�k hayatta daima "Salih ameller = iyi ve faydal� i�ler" yapmalar�n� ilham ederler. Nitekim Peygamber Efendimizin �u m�barek s�zleri daima hat�rlar�m�zdan ��kmas�n:

"O fiskoslar� yapan, akl�n� �elme�e �al��an �eytand�r. Ve gizli ses de onun bu sesidir. Bundan Allah�a s���nmak gereklidir.

E�er i�inden gelen ses, hak ve hayra �a��r�yorsa bilsin ki o ses, melek taraf�ndand�r, Allah�tand�r. Bundan �t�r� Allah�a hamdetsin ve o yolu tutsun!"

Buna g�re ahl�k� olgunluklar, r�h� y�kselmeler ve iyilik sahibi olmalar, meleklere �uurlu olarak �man etmekle olur. Bunlara iman edilmedik�e ve bu imanin �efkatli sesini kalbimizde hissetmedik�e ahl�k g�zelligine kavu�amayiz, r�h� y�ksekli�i elde edemeyiz.

E) C�NLERIN MAH�YET�

Rabb��m�z�n yaratm�� oldu�u g�zle g�r�lmeyen ba�ka varl�klar daha vard�r ki; bunlar�n ba��nda cinler gelir. Cin Allah Te�l�n�n tekliflerine muhatap olan ve insanlar�n g�zle g�remedikleri varl�l�klard�r. Bunlar�n Allah�a iman edenleri bulundu�u gibi ink�r edenleri de vard�r. Allah�a ilk isyan eden "�blis = �eytan"�n da cinler taifesinden oldu�u bilinmektedir.

Cinler hava ile kar���k alevli bir ate�ten yarat�lm��lard�r. Cinler, �e�itli s�retlere girmeye ve zor i�leri yapma�a g��leri olan varl�klard�r. K�sa zamanda bir yerden ba�ka bir yere gidebilme �zellikleri vard�r.

Peygamberimiz (s.a.v.) hem insanlara hem cinlere peygamber olarak g�nderilmi�tir. Kuran�� cinlere de okuyarak Allah��n emirlerini onlara ��retmi�tir.