ALLAH�A �MAN

A) ALLAH VARDIR

G�n�m�zde insanlar kendi yapt�klar� f�zelerle aya gidip geliyorlar, uzayda inceleme ve ara�t�rmalar yap�yorlar. �nceleme, ara�t�rma aletlerini uydular halinde y�r�ngelerine yerle�tirerek bu u�suz bucaks�z evren hakk�nda yeni bilgiler ediniyorlar. Bu uydular�n arac�l���yla her t�rl� haberle�me�i ger�ekle�tiriyorlar. Biz evimizde oturup telefonla Almanya, Amerika, Avustralya gibi uzak, yak�n, �lke ve k�talardaki yak�nlar�m�zla konu�abiliyoruz. Evdeki televizyonumuzla d�nyan�n her yerinde olup biten her �eyi an�nda g�r�p ��reniyoruz. Di�er taraftan g�zle g�r�lmeyecek kadar k���k varl�klar� da mikroskop denilen, k���k canl�lar� milyonlarca defa b�y�ten aletlerle inceleyerek bunlar hakk�nda pek �ok bilgiler elde ediyoruz. B�t�n bu ara�t�rma ve bilgiler sayesinde insanlar daha mutlu ve sa�l�kl� bir hayata sahip olabiliyorlar. Bilgilerimiz artt�k�a her �eyi i�ine alan bu evrenin b�y�kl���n�, sars�lmaz d�zenini her ge�en g�n, d�ne g�re daha iyi anl�yoruz.

Demek ki evren hakk�ndaki meraklar�m�z da artma�a devam edecektir. Bununla beraber evren hakk�ndaki meraklar�m�z da her g�n artacakt�r. �yle ise bu evrende g�r�p ��rendi�imiz hassas d�zen kimin eseridir? Etraf�m�zda bulunan her �ey, kullan�p yararland���m�z her t�rl� e�ya kendili�inden meydana gelmemi�tir. Her �eyin bir yarat�c�s�, meydana getireni vard�r. S�n�f�n�zdaki tahtada bir yaz� ve �izilmi� bir resim g�rd���n�z zaman bunu yazan� ve �izeni ara�t�r�rs�n�z. Bu yaz� ve resmin kendili�inden �izildi�ini s�yleyemezsiniz. �yle ise her �eyin bir yap�c�s�, var edip ortaya getireni vard�r. Yedi�imiz ekmek, okudu�umuz kitap kendili�inden bu hale gelmemi�tir. ��te evrendeki her �eyin meydana gelip var olmas�, kusursuz bir hareket i�inde bulunmalar�, aksamayan bir d�zenle varl�klar�n� s�rd�rmeleri kime aittir "G�kleri ve yerin s�rlar� Allah�a aittir." (��ra S�resi, 12. �yet.)

Biz y�ce Allah��n varl���na, bir tek olu�una ve Kur�an-� Keriminde ge�en b�t�n s�fatlar�na her t�rl� ��phe ve teredd�tten uzak olarak kesin bir �ekilde inan�yoruz.

B) ALLAH'IN SIFATLARI

Y�ce Rabb�m�z Kur�an-� Keriminde kendisini daha iyi anlay�p kavrayabilmemiz i�in bir tak�m s�fatlarla nitelendi�ini bize haber vermi�tir. Bu s�fatlar� daha iyi de�erlendirebilmek i�in �� k�s�mda ele almam�z gerekir.

I. Allah��n Z�t� S�fatlar�

Bu s�fatlar yaln�zca Allah�a mahsus olan, ba�ka varliklarda bulunmayan sifatlardir. Bunlari ��yle siralayabiliriz:

1- V�c�d: Allah��n var olmas� demektir. Onun varl��� kendindendir, var olmas� kendi z�t�n�n varl��� gere�idir. Di�er varl�klar gibi kendisini var edecek bir ba�kas�na ihtiyac� yoktur. Zaten ba�kas�na muhta� olan il�h olamaz. Allah��n varl��� her �eyden �ncedir. Halbuki etraf�m�zda g�rd���m�z b�t�n varl�klar sonradan meydana gelmi�tir. Sonradan var olanlar, ad�ndan anla��laca�� �zere bir ba�kas� taraf�ndan var edilmi�lerdir; yani bunlar var olabilmeleri i�in Allah��n kendilerini var etmesine muhta�t�rlar. Y�ce Allah kendisinden olan bu varl���n� devam ettirmek i�in de hi� bir yere ihtiya� duymaz. Onun yok oldu�u hi�bir an d���n�lemez.

2- K�dem: Allah��n varl���n�n ezel� olmas�, ba�lang�c�n�n evvelinin, �ncesinin olmamas� demektir. Hi�bir �ey yok iken, bu evren yarat�lmadan �nce de O vard�. Allah��n varl��� �u anda, �nceki tarihlerde ba�lam��t�r demek asla do�ru olmaz. B�yle bir tarih vermek ancak sonradan olan varl�klar i�in s�z konusudur; ��nk� onlar �nce yok iken sonradan varolmu�lard�r. "O, her �eyden �ncedir; kendisinden sonraya hi�bir �eyin kalmayaca�� sondur; varl��� apa��kt�r; ger�ek mahiyeti insan i�in gizlidir. O her �eyi bilir." (Hadid S�resi: 3. �yet.)

3- Bek�: Allah��n sonsuza de�in ebed� olarak varolmas� demektir. Allah ezelden beri varoldu�u gibi sonraya do�ru da, ebediyen varolacakt�r. Onun i�in yokluk, yok oldu�u an d���n�lemez. Bu ancak sonradan bir ba�kas� taraf�ndan var edilenler i�in s�ylenebilir; ��nk� onlar �nce yok iken, sonradan varolmu�lard�r. " Yery�z�nde bulunan her �ey f�n�dir, gelip ge�ici, yok olucudur. Ancak Y�ce ve C�mert olan Rabb��m�z�n varl��� b�k�dir, ebedidir, son bulmaz." (Rahm�n S�resi: 26-27. �yetler.)

4- Vahdaniyet: Allah��n bir ve tek olmas� demektir. O z�t�nda, s�fatlar�nda ve i�lerinde bir olup e�i, benzeri ve orta�� olmayand�r. �sl�miyet Allah��n tek olu�u inanc� �zerine kurulmu� bir dindir ve bu �zelli�i ile di�er il�h� dinlerle ayn�d�r. " Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hi�bir yere muhta� de�ildir. Do�urmam�� ve do�mam��t�r. Hi�bir �ey Ona denk de�ildir." (�hl�s Suresi.)

5- K�yam Bi-nefsihi: Varl���n�n kendisinden olmas� demektir. O varl��� i�in bir iken Allah kendi z�t�n�n gere�i olarak vard�. Varolmas� varl���n� devam ettirmesi i�in hi�bir �eye muhta� de�ildir. Her �eyin yarat�c�s� olan Allah dilerse onlar� var eder, varl�klar�n� devam ettirir, dilerse yok eder. " Allah, Ondan ba�ka tanr� olmayan diri ve her an yarat�klar�n� g�zetip duran, hi�bir �eye muhta� olmayand�r." (Al-i Imran S�resi: 2. �yet.)

6- Muh�lifet�n li�l - Hav�dis: Sonradan olanlarla benzememek demektir. Allah sonradan varolan varl�klar�n hi�birine benzemez. Biz Onu nas�l d���n�rsek d���nelim, O bu d���nd�klerimizden, hat�r ve hayalimizden ge�en �eylerin hepsinden ba�kad�r ve hi�birisine benzemez. "Onun benzeri hi�bir �ey yoktur. O i�itendir, g�rendir." (��ra S�resi: 11. �yet.)

II. Allah��n S�b�t� S�fatlar�

Bu g�rece�imiz s�fatlar�n benzerleri s�n�rl� ve vas�tal� olarak insanlara verilmi� olsa da, Allah��n kendisine has olan bu s�fatlar� s�n�rs�zd�r ve herhangi bir vas�taya muhta� de�ildir.

1- Hayat: Allah��n diri ve canl� olmas� demektir. Allah ezel� ve ebed� olan hayat ile diri ve canl�d�r. Onun i�in �l�m, uyku, dalg�nl�k, gaflet gibi �eyler asla d���n�lemez; ��nk� bu ve benzeri �eyler eksikliktir, g��s�zl�kt�r. O daima hayat sahibidir. " �l�ms�z, diri olan Allah�a g�ven, Onu �zenerek tesbih et." (Furkan S�resi: 58. �yet.)

2- �lim: Allah��n her �eyi bilmesi demektir. Evrendeki hi�bir �ey Onun bilgisinin d���nda de�ildir. Allah��n ilmi her �eyi ku�atm��t�r. Onun ilmi ezel�dir, s�n�rs�zd�r, hi�bir �ey Onun ilminin d���nda meydana gelmez. �nsanlar�n ilmi ise, sonradan kazan�lan, belli ve s�n�rl� bir ilimdir. " G�r�leni de g�r�lmeyeni de bilen, y�celerin y�cesi olan Allah�a g�re, aran�zdan s�z� gizleyen ile a���a vuran ve geceye b�r�nerek ( gecenin karanl���na ) gizlenip g�nd�z ortaya ��kan aras�nda fark yoktur." (R�d S�resi: 9-10. �yetler.)

" ��inizde olan� gizleseniz de a��klasan�z da Allah onu bilir. G�klerde olanlar� da yerde olanlar� da bilir. Allah��n her �eye g�c� yeter." (Al-i Imran S�resi: 23. �yet.)

3- �rade: Allah��n dilemesi, istemesi demektir. Allah, diledi�i gibi h�kmeder, istedi�ini yapar ve bunlar� yerine getirmek i�in hi�bir �eye muhta� de�ildir. H�r serbest olarak diledi�ini yapar, diledi�ini yapmaz. Evrendeki her �ey Onun bu s�fat� ile yarat�lmakta ve meydana gelmektedir.

"Bir �eyin olmas�n� istedi�imiz zaman s�z�m�z sadece OL demektir ve o hemen oluverir." (Nahl S�resi: 40. �yet.)

4- Kudret: Allah��n g�c� olmas�, istedi�i her �eyi yapabilmesi demektir. Allah��n evrende diledi�i gibi h�kmetmesi, tercihini kullanmaya g�c�n�n, kudretinin yetmesi demektir. Allah��n sonsuz, bitmek, t�kenmek bilmeyen kudreti ve g�c� vard�r. Onun ezel� olan g�� ve kudretinin d���nda kalan hi�bir �ey yoktur. Dilerse bu evren gibi daha bir �ok evrenler yaratma�a g�c� yetti�i gibi, yarat�klar� bir anda yok etme�e de g�c� yeter. Y�ld�zlara, aya, g�ne�e bakarak bu g�c�n b�y�kl���n�, s�n�rs�zl���n�, ebedili�ini daha iyi kavrar�z.

"��phe yok ki Allah her �eyi yapma�a, her �eye g�� yetirme�e k�dirdir." (Bakara S�resi: 20. �yet.)

5- Semi: Allah��n her �eyi i�itip duymas� demektir. Onun i�itmesine hi�bir �ekilde s�n�r ve k�s�tlama yoktur. �nsanlar belli �iddetteki sesleri i�itebilirler. ��itmek i�in bir tak�m ara�lara ve organlara sahip olmak gerekir. Arada hava olmasa, insanlar birbirlerini duyamazlar. Allah��n i�itmesi do�rudan do�ruyad�r. Bu t�rl� ara�lara, organlara ihtiyac� yoktur.

"��phe yok ki Allah i�itendir, bilendir." (Bakara S�resi: 181. �yet.),

"Bilin ki, Allah i�itir ve bilir." (Bakara S�resi: 244. �yet.)

6- Basar: Y�ce Allah��n her �eyi g�r�p g�zetmesi olmak demektir. Onun g�rmesinden hi�bir �ey uzak ve gizli de�ildir, g�remeyece�i hi�bir �ey ve yer yoktur. Onun g�rmesine uzakl�k, yak�nl�k veya a��r� ayd�nl�k gibi yarat�klarla ilgili �eylerin hi�bir �ekilde etkisi olmaz. Her yerde olup biten her �eyi g�r�r, bilir ve an�nda haberi olur.

"Allah yapt�klar�n�z� hakk�yla g�r�r." (Enfal S�resi: 244. �yet.)

7- Kel�m: Y�ce Allah��n konu�mas� ve s�ylemesi olmak demektir. Allah��n konu�mas�, sese ve harflere ihtiya� duymadan olur. Bu ezel� ve ebed� olan s�fat� ile peygamberlerine s�ylemi� emirler vermi� yasaklar�n� bildirmi�tir. ��te b�ylece il�h� kitaplar meydana gelmi�tir. Y�ce Allah��n konu�amamas�, dilsiz olmas� asla d���n�lemez.

"Allah Musa�ya da hitap ile konu�tu." (Nisa S�resi: 169. �yet.)

8- Tekvin: Y�ce Allah��n yoktan var edip yaratmas� demektir. �u evrende var olan ve varl���n� devam ettirmekte olan her �eyi O, ezel� ve ebed� olan tekvin s�fat�n�n gere�i olarak yaratm��t�r. Allah��n yaratmak, ya�atmak, r�zklar� vermek, bol bol nimetler ihsan etmek, �d�llendirmek, cezaland�rmak, affetmek, �ld�rmek, diriltmek gibi b�t�n i�leri bu s�fat�n�n gere�idir.

"Allah �nce mahl�kat� yarat�r, �l�mden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona d�neceksiniz." (R�m S�resi: 11. �yet.)

III. Allah��n Fiil� S�fatlar�

Y�ce Allah��n fiil� s�fatlar� pek �oktur; bunlar�n hepsini saymak m�mk�n de�ildir. Ancak bunlara birka� �rnek vermekle yetinelim.

Halk: Yaratmak demektir. B�t�n varl�klar� yaratan Hz. Allah�t�r. Hi�bir mahlukun herhangi bir �eyi yaratma�a g�c� yoktur.

�n�a: Yoktan var etmek demektir. Evrendeki t�m varl�klar� yoktan var eden Y�ce Allah�t�r. Yarat�klar�nsa yoktan var etme g�c� yoktur.

�bda': Y�ce Allah'�n, asl� ve benzeri olmaks�z�n icat etmesi demektir.

�hya: Y�ce Allah��n diriltmesi demektir. Bir yarat��a can verip onu ya�ama ula�t�rmak, diriltmek ancak Allah�a mahsustur.

�mate: Y�ce Allah��n �ld�rmesi, hayata son vermesi demektir. Bir yarat��a can veren Hz. Allah diledi�i zamanda onun ya�am�na da son verir.

Terz�k: Y�ce Allah��n r�zk vermesi demektir. Allah (c.c.) Rab ol-mas�n�n gere�i say�s�z �e�it ve ihtiya�ta olan mahlukat�n r�zk�n� da yarat�r. O, ya�amlar�n� devam ettirebilmeleri i�in muhta� olduklar� besinleri yoktan var edip onlara sunar.