�MAN NED�R?

A) �MANIN TANIMI

a) �man�n s�zl�k anlam�; bir �eye kesin olarak inanmakt�r.

b) �man�n d�n� terim olarak tan�m�; Allah��n varl���na, birli�ine ondan ba�ka il�h olmad���na ve Hz. Muhammet (sav) in Onun kulu ve el�isi oldu�una y�rekten inanmak (tasdik) ve dil ile s�ylemektir (ikrar).

B) �NANILMASI GEREKEN �EYLER BAKIMINDAN �MANIN KISIMLARI

1- �cmal� iman : Bu, iman�n �z� ve en k�sas�d�r. Bu da "Kelime-i �ahadet" ile �zetlenmi�tir:

Anlam�: "Ben �ahitlik ederim ki, Allah�tan ba�ka ilah yoktur; yine �ahitlik ederim ki, Hazret-i Muhammet Onun kulu ve peygamberidir".

Bu, imanin ilk derecesi, Isl�m��n ilk basama�� ve temel dire�idir. Allah��n varl���n� ve birli�ini, Hz. Muhammet (sav)'in Allah��n peygamberi oldu�unu y�rekten tasdik etmek demek, onun haber verdi�i �eylerin hepsinin do�ru oldu�una inanmak demektir. Ancak, Hz. Muhammet (sav)�in haber verdi�i ve tebli� etti�i �eylerin hepsine birden iman etti�inden, inan�lacak �eyleri ayr� ayr� s�ylemedi�inden dolay� buna "icmali veya toptan iman" denmektedir.

Bir kimseye m�min diyebilmek i�in o kimsenin icmal� iman� "Kelime-i �ahadeti" kalbi ile tasdik dili ile s�ylemesi gerekir. Bir insan i�in birinci farz budur.

2- Tafs�l� iman: �cm�l� imandan sonra dinin di�er h�k�mlerini ve iman edilmesi gerekli olan �eylerin her birini ayr� ayr� ��renip onlara da iman etmek farz olur. Tafs�l� iman, iman�n en geni� �eklidir. �man esaslar�n�n hepsini i�ine al�r.[1]

--------------------
[1] Buna ayr�ca "tahkiki iman" da denir. ��nk� tafsili iman eden ki�i asl�nda iman edilecek konular� tahkik edip ara�t�rarak bunu yapmaktad�r.

C) �MANIN �ARTLARI

�man�n �artlar� alt�d�r:

1- Allah��n varl���na ve birli�ine,
2- Meleklerine,
3- Kitaplar�na,
4- Peygamberlerine,
5- Ahiret g�n�ne,
6- Kadere, hay�r ve �errin Allah�tan oldu�una inanmakt�r.

D) �MAN BAKIMINDAN �NSANLAR

�man bak�m�ndan insanlar ��e ayr�l�rlar:

1. M�min: �sl�m dininin iman ve itikat esaslar�n� ger�ekten kalben tasdik edip dili ile s�yleyen(ikrar eden) kimsedir. Bunlar�n yapt��� bu i�e iman denir.

2. K�fir: �sl�m dininin iman esaslar�na inanmayan Hz. Muhammet (sav) in peygamberli�ini kabul etmeyen kimsedir. Bunlar�n yapt��� bu i�e k�f�r denir.

3. M�naf�k: M�sl�manlar�n aras�nda inand���n� s�yledi�i halde kalbi ile �sl�m dininin iman esaslar�na inanmayan kimsedir. Bunlar�n yapt��� bu i�e nifak denir. D��� m�min, i�i k�fir olanlard�r.Konu�tuklar�nda yalan s�ylerler, s�z verdiklerinde tutmazlar, emanete hainlik ederler.

E) �NANMA �HT�YACI VE ALLAH�A �MAN

�nsan, beden ve ruhtan olu�an bir varl�kt�r. Yeme, i�me, nefes al�p verme gibi olaylar bedenimizle; inanmak, sevinmek, mutlu olmak gibi olaylar da ruhumuzla ilgilidir. �nsan� di�er yarat�klardan ay�ran ba�l�ca �zellik, i�te budur. �nsan, beden ve ruh yap�s�yla bir b�t�nd�r.

�nsan ruh yap�s�n�n en belirgin �zelli�i inanmakt�r. Yery�z�nde, g�n�m�ze kadar inanma ihtiyac� duymam�� bir topluluk yoktur. Bunu, insanl���n k�lt�r, sanat ve geleneklerinde g�rmekteyiz.

�nan�, maddi hayat�m�zla da ili�kili bir g��t�r. �nsan�n zorluklara ve g��l�klere kar�� dayan�kl� olmas�n� sa�lar. �nsana �al��ma, ya�ama ve ba�arma g�c� verir. �nsan, hayata inan�la ba�lar ve onunla de�er kazan�r. ��nk� inanc� olan ki�i, bu inanc�n�n gere�i olarak kendisine ve birlikte ya�ad��� insanlara faydal� olur. �nan�, insan� yeni bilgiler kazanma�a g�t�r�r. Ki�i,inanc�n� kuvvetlendirmek i�in pek �ok �eyleri ��renmek, ��rendiklerini d���n�p de�erlendirmek ve b�ylece hayat�n� d�zene sokmak durumundad�r. �yiyi, k�t�y�, g�zeli ve �irkini b�ylece ay�rt edebilenler, ahl�k ve davran�� y�n�nden de ki�ilik kazan�rlar.

Demek ki inan�, insan�n yarat�l��� gere�i olan tabi� bir olayd�r. B�t�n insanlar�n buna ihtiyac� vard�r.

�evremizde g�rd���m�z ve g�remedi�imiz y�z binlerce varl�k vard�r.Yery�z�nde �e�it �e�it insanlar, irili ufakl� pek �ok hayvanlar, renk renk �i�ek ve bitkiler g�r�r�z. G�ky�z�nde de ay, g�ne� ve say�s�z y�ld�zlar yer al�r. Bunlar�n hepsini g�z�m�z�n �n�ne getirip d���n�rsek kendili�inden var olmad���n�, b�t�n bunlar� yoktan var eden bir yarat�c�n�n bulundu�unu anlar�z. Evrende hi� bir �ey kendili�inden, kendi kendine var olmu� de�ildir. ��te her �eyi yaratan bu yarat�c�, Allah�t�r. G�zlerimizle Onu g�rmesek bile evrenin bu e�siz d�zeni bize Onun varl���n� g�stermektedir. �sl�m dininde, b�t�n evreni ve her �eyi yaratan bu varl��a "Allah" denir. Biz Allah��n varl���na ve birli�ine g�n�lden inan�r�z.