KİTAP HAKKINDA

Yüce Allah, bizi bu alanda bir kitap yazmada başarılı kıldı. Bu düşün­ceyle iyi niyetli okuyuculara ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere ya­rarlı olacak bir eser hazırladık ve bu çalışmaya “esmâü’l-hüsnâ’nın tamamı” adını verdik. Bu çalışmamıza, hepsi birbirinden değerli ve güvenilir, hadis il­minde uzmanlaşmış ve sağlam itikat zırhını giymiş Kurtubî, Beyhakî, ez-Züccâcî, “Meâlimü’s-sünen” ve “el-Ğunye” adlı eserin sahibi İmam Ebû Sü­leyman el-Hattâbî, İbn Kesir, “el-Müfredat fi ğarîbi’l-Kur’ân” ve “ez-Zeri’a ilâ mekârimi’ş-şerî’a” adlı eserlerin sahibi sünnî ve selefî imam Râğıb el-Isfahanî gibi âlimle­rin sözlerini de ekledik.

Daha sonra İmam İbn Teymiye ve öğrencisi İbn Kayyim el-Cevziyye’den de yardım almayı bir görev bildik. Her ikisinin bu konuyla ilgili sözlerini ve gö­rüş­lerini çalışmamıza ekledik.

Bütün bunların yanında Şeyh Ebû Abdurrahman es-Sa’dî’ye ait itikad konu­larını işleyen ve sade bir üslupla kaleme aldığı “Teysîru’l-Kerîmi’r-Rah­mân” adlı eserinden ve adını anmadığımız diğer İslâm âlimlerinin eserlerin­den yararlandık. Yine Şeyh Sa’dî’nin tevhid konularını işlediği “Haku’l-vâdıhu’l-mübîn fî şerhi tevhîdi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn” adlı eserinden de fayda­lan­dığımızı belirtmeliyim.

Diğer taraftan, bal nerede olursa olsun ondan uzak durulmaz ilkesiyle Fahrüddin Râzî ve İmam Gazali’den de yararlandık. Bunların Ehlisünnet ve’l cemaat’ın kurallarına ters düşen görüşlerini bir kenara bıraktık, kitaplarında bula­bildiğimiz değerli düşünce ve görüşlerinden istifade ettik.

Bu kitapta yaptığımız bir diğer çalışma da şudur: Âyetlerin bulundukları sûre ve âyet numaralarını, hadislerin hangi kaynaklarda yer aldığını, hikmetli sözlerin kimlere ait olduğunu belirtmeye çalıştık. Konunun daha iyi anlaşıl­ması için bazı bölümlere başlıklar koyduk. Bunu, Allah’ın sıfatını tanımladık­tan ve Kur’an ve hadislerde nasıl geçtiğini belirttikten sonra yaptık. Genelde sıfatların sözlük anlamlarını belirttik. Ancak okuyucunun zihnini karıştıracak ve konuyu anlamasını zorlaştıracak tanımlamalardan kaçındık.

Her bölümü, isim ve sıfatları tanımanın ve bilmenin faydalarını belirten bir bölümle bitirdik. Bunu anlattığımız teorik bilgileri uygulamalı hale getir­mek için yaptık. Böylece Allah’ın teorik ve pratik olarak tanınmasını sağla­maya çalıştık.

Sonuç olarak,

Yüce Allah’tan bizi bu yazılanlardan faydalandırmasını, bu çalışmamızı kendi katında kabul etmesini, hatalarımızı bağışlamasını ve bizi iyiliklerle ödüllen­dirmesini dileriz. Ey Allah’ım! Eğer bu çalışmamda samimi olabilmiş­sem, biliyorum ki, bunu bana sen nasip ettin. Eğer böyle değilsem, belki sa­mimi olmayandan da fayda gelir; ama sen, beni samimi olanlardan eyle ve in­sanları yazdıklarımdan faydalandır.

Başarıya ve doğruya ulaştıran sadece Allah’tır.

 

12 Muharrem 1425 Hicri.

Demenhur / el-Buhayra

HÂMİD AHMED TAHİR eL-BESYÛNî