KAYNAKÇA

Kur’an-ı Kerim.

Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh.

Müslim, Sahîh-u Muslim.

Tirmizî, Sünenu’t-Tirmizî.

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Ahid (Tevrat ve İncil) Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul 1981.

İncil  (Müjde), İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi,  Yaşam Yayınları, İstanbul 2002. 

Abdulaziz BAYINDIR, Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış, Süleymaniye Vakfı Yayınları, Dördüncü Baskı, İstanbul 2004.

Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997.

Ali Ramazan DİNÇ, İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız, Yeni Dünya Dergisi, 58-59 sayılar, Ağustos – Eylül 1998.

Bediuzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1. cilt 1994, 2. cilt 1995.

Bediuzzaman Said Nursî, Sözler, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1936.

Fethullah GÜLEN, Küçük Dünyam 2, Zaman Gazetesi 28 Kasım 1996.

Hasan Kâmil YILMAZ, İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası, Temmuz 1996. 

Hayreddin KARAMAN, İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu, İstanbul 1992.

Hayrettin KARAMAN, İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞIRICI ve  Sadrettin GÜMÜŞ, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara 2003.

Hayrettin KARAMAN, Ali ÖZEK, İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞIRICI, Sadrettin GÜMÜŞ, Ali  TURGUT, Kur’anı Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV Yayınları, Ankara 1997.

Hayrettin KARAMAN, “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 12. 12. 2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi, Fıkıh Köşesi.

İbn Hişam, Siret’un-Nebî, Thk: M. Muhyiddin Abdülhamid, Beyrut 1401/1981.

İbn Kemal Paşa, el-Erbeûn, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 1694.

İmam Rabbânî, el-Mektûbât, Arapça, tarih ve yer yok.

İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşf'ul-hafâ, Beyrut 1988/1408.

İsmail b. Ömer b. Kesir, Tefsîru İbn Kesîr, Beyrut 1401.

İzutsu TOSHİHİKO, Taoculuk’daki Anahtar Kavramlar, Çev. Ahmet Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001.

J.C COOPER, Erdemin Işığı (Taoculuk), Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, Say Yayıncılık, İstanbul 1994.

Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Çev. Dominik PAMİR, İstanbul 2000.

Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler, (Hua Hu King), Çev. İsmail TAŞPINAR, Amine Gülşah COŞKUN, Kaknüs Yayınları, İstanbul 1999.

Mahmut USTAOSMANOĞLU (Mahmut Efendi), Ruhu'l-Furkan Tefsiri, İstanbul 1992.

Mehmet DEMİRCİ, “Hakikati Muhammediye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, Çev. Abdulkadir AKÇİÇEK, İstanbul, 1396/1976.

Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi’ul-beyân fî tefsîr’il-Kur’an (Taberi Tefsiri), Beyrut 1412/1992.

Muhammed Rıza'l-Muzaffer, Akâid'ül-imâmiyye, Şia İnançları Çev. Abdülbaki GÖLPINARLI, İstanbul 1978.

Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul. 1996.

Sadık DÂN (Alaaddin Attar’dan naklen), Altınoluk Sohbetleri I, Erkam Yayınları, İstanbul 1991.

Safiyy'ur-Rahmân el-Mubarekfûrî, er-Rahik'ul-mahtûm, Beyrut 1408/1988.

Şinasi GÜNDÜZ, Mahmut AYDIN, Misyonerlik, İstanbul 2002.

Osman YENER, Tao The Ching, Yol ve Erdemin Kitabı, Çeviri, Yorum ve Notlar, Anahtar Yayıncılık, İstanbul 1998.

Sözlükler

el-Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhah, Beyrut 1404/1984.

el-Halil b. Ahmed (100-175 h.) el-Ayn, Thk: Mehdî el-Mahzûmî ve İbrahim es-Sâmerrâî, İran 1409.

İbn Manzûr, Lisan’ul-Arab, Beyrut 1410/1990.

Mütercim Asım, Kâmus Tercümesi  (Firuzabâdî’nin), Bahriye Matbaası 1305.

Rağıb elsfahânî, el-Müfredât, Thk: Safvân Adnan Davudî Dımaşk ve Beyrut 1412/1992.

Şemseddin SAMİ, Kâmûsi Türkî, Dersaadet 1317.

Zebîdî (Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî), Tâc’ul-arûs, Mısır 1306.

Web Siteleri:

www.incil.com 

http://arsiv.zaman.com.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.html; (30/11/2003)

www.bediuzzaman.net 

www.risaleinur.com.tr