Kur'an'ın "Oku" diye başlamasında ne hikmet görüyorsunuz?

Kur'an Olmuş ve Olacak Her şeyden Bahsediyor Diyorlar. Bu Doğru mudur? Doğru ise, Günümüzdeki bir Kısım Fen ve Tekniğe Ait Meseleleri de Bunun İçinde Mütalaa Edebilir miyiz ?

Vahdet-i vücud nedir ve itikadımızla telif edilebilir mi?

Allah'ın özü ve nitelikleri nelerdir?

Deniliyor ki; Allah her şeyi yarattı, (hâşâ) O'nu kim yarattı?

Bazı kimseler “Biz niçin Allah’ı görmüyoruz?” diyorlar. Buna nasıl karşılık verilmelidir?

Bir din ki, Allah tarafından geldiğinden ve beşeriyetin hayrı için gönderildiğinden şüphe yoktur. Hal böyle iken nasıl oluyor da bu din köleliği mubah kılıyor?

Cenâb-ı Hak Bizim Bu Dünyada Nasıl Hareket Edeceğimizi Biliyor. Emirlerine Uyup Uymayacağımızı da Biliyor. İmtihana Neden Lüzum Görüyor da Bizi Dünyaya Gönderiyor?

Bütün peygamberler Arap Yarımadasından zuhur ettiğine göre, peygamber gönderilmeyen diğer kıtalarda yaşayanları inanç ve amel açısından mes'ul tutmak nasıl hak ve adalet olur?

Peygamberimizin (sav) çok kadınla evlenmesini kınıyorlar. Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?

İlhadın Bu Kadar Ön Almasının Sebebi Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de "Kime Dalâlet Murad Edersem, Dalâletten Ayrılmaz; Kime Hidayet Murat Edersem, Dalâletten Ayrılmaz" Deniliyor, Hem De "İnsanoğluna Akıl, Fikir Verdim, İradesini Kendi Elime Bıraktım, Ayrıca Doğru Yolu Da Eğri Yolu Da Gösterdim. Hangisinden Giderse Gitsin" Deniliyor. Bunlar Nasıl Telif Edilir?

Kâlû-belâ ne demektir?

İrade-i Külliyenin Yalnız Ve Yalnız Allah'a Ait Olduğu Kur'an-ı Kerim'de Allah'a Ait Olduğu Kur'an-I Kerimde Beyan Olmuştur. Bunun Yanı Sıra, Cüz'i İradenin İnsana Verildiği Malumdur. Hal Böyle Olunca, Günah İşleyen Bir Kişi Kendi İradesine Uyarak Mı Günah İşler, Yoksa Cenab-ı Hakk'ın İrâde-i Külliyesi Mi Günah İşletir?

Şüphe nedir ve bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir?

Beş vakit namaz farzdır. Kutuplarda ise, bazen altı ay gece, altı ay da gündüz olur. Burada nasıl namaz kılınacak?

Tenasüh nedir ve Müslümanlık inançlarına göre doğru mudur?

Hz. Adem'le Havva'dan dünyaya gelen çocuklar o zaman evleniyorlardı. Şimdi neden yasak edildi?

Allah çok insanlara, araba, apartman, mal, mülk, şan, şöhret vermiş. Bazı insanlara da fakirlik, dert, musibet, elem, keder vermiş; sonraki insanlar çok mu kötü, yoksa Allah öbürlerini çok mu seviyor?

İnsanın ne zaman ve nasıl öleceği önceden belirlendiğine göre, onu öldürenin suçu nedir?

Ülfet nedir ve menfi tesirleri nelerden ibarettir?

Niyet insanı kurtarabilir mi?

Bir Tabii Afette Ölenlerin Hepsinin Eceli Birden mi Gelmiştir?

Azrail (as) Bir Tane Olduğu Halde, Bir Anda Vefât Eden Bir Sürü İnsanın Ruhunu Nasıl Kabzediyor?

Sperm bankalarından bahsediliyor. Ne dersiniz?

Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimisini topal olarak yarattı?

Neden her şey ölüme dayalıdır? Mesela; canlıların hayatı, bitkilerin ölümüne; insanların hayatı hayvanların ölümüne...

Esîr var mıdır ve keyfiyeti nedir?

Adâlet sözünden ne anlaşılır veya ne anlamalıyız?

Tevbe-i Nasuh Nedir?

Şefaat hak mıdır? Kimler ne ölçüde şefaat edebilirler, izah eder misiniz?

Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasında nasıl bir fark vardır?

Fela Üksimü Bimevakiinnücûm (Vakıa 56/75) ayetindeki yıldızların yerlerine kasem edilmesinin hikmeti nedir?

Edep nedir? Edepli olmak ne demektir?

İn Ecriye İllâ Alellah (Yûnus, 10/72) Ayetinin İfade Ettiği Neşri Hak İçin Enbiyaya İttibaı İfade Eden İstiğna Düsturu Dolayısıyla Tebliğ ve İrşad Vasıtaları Olan Şeylerden Şahsi Kazanç Temini Olabilir mi?

İnançsız birine önce neyi ve nasıl anlatmalı?

Tevessülü anlatır mısınız? Şer'an caiz olan ve olmayan yönleri nelerdir, izah eder misiniz?

Malınızla canınızla cihad ediniz" buyuruluyor. Halbuki biz imkanlarımız nisbetinde veremiyoruz. Veremediğimizin sebebi nedir?

Efendimizin başka şehir değil de sadece, hususiyle İstanbul'un fethini müjdelemesi ve bunun bizim dedelerimizin eliyle olması neye binaendir? Dîni ve tarihi yönüyle izah eder misiniz?

İbadetlerden feyiz almak, ibâdetin tam olarak yapılmasına bağlı mıdır? Meselâ namazlarda tadil-i erkân olmazsa, mânevî dereceler elde etmeye tesiri olur mu?

Sıddîkiyet mertebesinin şehidlik mertebesinden üstün olmasının sırrı ve hikmeti nedir?

Allah'a hakkıyla asker olmayı, askerlik anlayışı içinde anlatır mısınız?

Cenâb-ı Hakk hem bir tane hem de her yerde, izahı nedir?

Kalb-i Selim Nedir?

A'raf neresidir? Hakkında bilgi verir misiniz?

Fetret devrinden bahsediliyor. Biz fetret devri insanı mıyız? Fetret devrinin hükmü nedir?

İslâmiyet'in kısa zamanda yayılmasının, 1300 sene gibi uzun zaman Yahudi ve Hıristiyan dünyası tarafından mağlup edilemeyişinin sebeplerini anlatır mısınız? Ayrıca bugünkü mağlubiyet ve hezimetimizin sebebi nedir?

Bugünkü şartlarda dünyayı değerlendirme nasıl olmalıdır? Dünya-âhiret muvâzenesi kuramıyoruz, asrı saadette nasıl kurmuşlardı?

Cehennemin, cehennemde insanları terbiye edici rolü var mı?

Bir Müslümanın müsamaha ölçüsü ne olmalıdır?

Dünyada nelerle imtihan olmaktayız? Birlik ve beraberliğin bozulmasıyla imtihan olunur mu? Sâhabî birbiriyle imtihan olmuş mudur?

İmama itaatın hükmü nedir? Kur'ân, ulü'l-emre itaat edin, buyuruyor.

Fuhşun zararlarını anlatır mısınız?

Dinde zorlama yoktur âyetini izah eder misiniz?

Boş kaldığımız zaman şeytan çok çeşitli şüphe, tereddüt ve sıkıntılarla hücum ediyor. İrademiz hislerimizin elinde oyuncak oluyor. Ve bu gibi durumlarda masiyete karşı sabrımız azalıyor, tavsiyeleriniz?

Batının üzerimizde oynadığı siyasî ve ekonomik oyunlar bütün çıplaklığı ve çirkinliğiyle ortadadır. Gündemi onlar hazırlamakta ve İslâm Âlemine de sadece bu gündemi yerine getirme vazifesi düşmektedir. Bu durumdan kurtulabilmemizin çare ve metodu sizce nedir?

Bilhassa orta ve lise mekteplerinde dindar talebelerin alay edilme korkusuyla meydana gelen ezikliğini nasıl telafî etmeliyiz?

Sıyamım yok kıyamım yok, gözde yaş gönülde heyecanım yok. Hizmette görünme riyakârlığı mevcut. Kapıdan da ayrılamıyoruz..

Allahümmecalnâ mînessâbirîn diye duâ ediyoruz. Belâlara karşı sabır istendiğinden, bu durum zımnen belâ istemek manâsına gelir mi?

Bakara Sûresi 155. âyetini nasıl anlamalıyız?

Osmanlı'nın yıkılışında medrese ve zâviyenin tesiri var mıdır?

Her da'vânın zuhûrunda o da'vânın ferdleri mukaddes göç ile emrolunmuşlardır. Günümüzde bir beldeden bir beldeye gitme, orada Hakk'a hizmet etmeye çalışma, mukaddes göç sayılabilir mi?

Yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz diyorlar. Zamanımızda geçerli midir?

İslamiyet akıl ve mantığa uygundur, diyorlar. Halbuki İslamiyet nasslara dayanmaktadır ve dolayısıyla teslimiyet gerekmektedir. İzah eder misiniz?

Cenâb-ı Hakk'ın huzûruna girerken ne gibi fikrî bir hazırlık yapmalı ve O'nun huzûrunda neler düşünmeliyiz?

Darwin nazariyesinin bu kadar çok yara almasına rağmen ısrarla yaşatılmaya çalışılmasının temelindeki ana düşünce nedir?

Din, insanların izah edemedikleri mes'eleleri kamufle için zorunlu olarak ortaya atılan bir fikirdir, deniliyor. Medeniyetin terakki etmesi dine olan ihtiyacı ortadan kaldırır mı?

İnsanımıza okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?

Diğer peygamberlerin ümmetlerine olan sevgileri ile Peygamberimizin ümmetine olan sevgisi farklı mıdır? Ayrıca kendi ümmetinin fertleri arasında da sevgi farkı var mıdır? İzah eder misiniz?

Hizmetten inhiraf eden ve hizmete karşı soğuk davranan kardeşlerimize karşı bizim hareket ve tavırlarımız nasıl olmalıdır?

Lokman suresinin sonunda mugayyebat-ı hamseden sayılan, yağmurun yağma zamanı ve ana karnındaki çocuğun durumu bugün gaybilikten çıkmış gibidir. Bu durumu nasıl izah edersiniz?

Bütün meselelerimizi rehberliğine inandığımız ve kendisini dinlediğimiz büyüğümüze sormamızda dinin hükmü nedir? Giyim, kuşam hatta evlere alacağımız eşyalarımıza kadar ona mı soracağız?

İnsanların Amerika'ya geçmesi nasıl olmuştur?

Kardeşlik anlayışımız nasıl olmalıdır? İçinde bulunduğumuz durumla bir değerlendirme yapar mısınız?

Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatları arasında derece mevzubahis midir, izah eder misiniz?

Ulü'l Azm peygamberleri hangileridir ve niçin bu isim sadece onlara verilmiştir?

Karşı cephenin bunca tahribine mukabil, neslimizi nasıl muhafaza edip elimizde tutacağız, anlatır mısınız?

Efendimiz ve ilk Müslümanların başkalarının imanlarını kurtarmadaki cehd ve gayretlerini anlatır mısınız?

Gevşeyen gerilimimizi durdurup, tekrar ideali ufkumuza yöneltebilmemiz için neler tavsiye edersiniz?

Mesleğimiz itibarıyla çok istediğimiz bir idealimiz vardı. Kaybetmenin verdiği üzüntü içtimai yönümüzü tesir altında bırakıyor. Bu duruma nasıl mani olabiliriz?

İşlediğimiz pek çok günahlar yıllar geçmesine rağmen aklımızdan gitmiyor, hatta aynı günahlara teşvikçi oluyor. Sokakları bu tür günahları hatırlatan manzaralar istila etmiş durumda. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Sadece dua ediyoruz ki, şehid olalım ve günahlardan temizlenme yolunu bulalım.

Ahir zaman fitneleri karşısında durumumuz nedir ve nasıl korunabiliriz?

Hayat ve gençlik hevesatı cihetinden gelen tehlikelerden nasıl korunabiliriz?

Hacerü’l Es’ad (Esved) hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Sahabe-i Kiram, çocukları ve hanımları, kendi şehitleri için ağlayacakları vakit evvela, Hz. Hamza için ağlarlardı, deniliyor. Sebebini anlatır mısınız?

Duâ ederken "Eûzü-Besmele" çekilir mi? Duâda usûl ne olmalıdır?

Peygamber Efendimizin kadınları dövme tavsiyesi nasıl değerlendirilmelidir?

Günümüzde Fen ve Tekniğe Ait Meselelerle İslâm'ı Anlatmak Yaygın Haldedir. Bunu Nasıl Görüyorsunuz?

Osmanlılarda harem mevzuu çok tenkit edilen hususlardan biri olmuştur. Bu mevzuda bizi aydınlatır mısınız?

Osmanlı Padişahlarından Murad Ve Yavuz'u Diğerleriyle Mukayese Eder Misiniz? Kanûni'nin Çıkardığı Kanunlar Olduğu Söyleniyor?

Kur'an Niçin Ebu Leheb Gibi Kişilerden Bahsediyor? Bu O'nun Belâğat ve Fesahatine Nasıl Uygun Düşer?

Ehl-i Tasavvuf, Alemin Kıdemi Hususunda Maddiyun Filozoflarının Getirdiği Yolda Gidiyorlar. İslam Akidesiyle Telif edebilir misiniz?

Cihad nedir? Küçük ve büyük cihaddan bahsediliyor, tarif ve izah eder misiniz?

İslâmiyet bütün meseleleri halletmeye kâfi midir?

Abdulhamid Han’a “kızıl sultan” deniliyor, doğru mudur?

Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığına göre, biz ibadetlerimizi neden kendi keyif ve isteğimize göre yapmıyoruz?

Şeytan Cehenneme gideceğini bildiği halde niçin küfürde ısrar ediyor?

Dünyaya gelen peygamberlerin sayısı ne kadardır? Hepsi erkek midir? Niçin?

Kıyamet alâmeti olarak anlatılan Dabbetül-Arz'ın AIDS hastalığı ile alakası var mıdır, izah eder misiniz?

İslâm emperyalist sistemler gibi, fetih" adı altında değişik yerleri işgal ve istilâ etmiş, sonra da sömürmüştür" diyorlar. İzah eder misiniz?

Ecnebi memleketlerinde doğanların durumları ötede nasıl olacaktır?

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri çok rahatsız, baygın olduğu bir anında mânevi âlemde birisinin kendisini düşmanlardan koruduğunu, sonra da "Ben Yasin Suresiyim" dediğini, kendisine gelince de başında Yasin Suresi'nin okunduğunu söylüyor. Böylece her surenin bir şahs-ı mânevîsi bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi, bazı Müslümanların, devamlı okudukları virdler ve tefsirler için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Söylenebilir mi? Yoksa bütün bunlar bir his yanılması mı?

Ben sizin Rabbiniz değil miyim? sualine "Evet Rabbimizsin"ile cevap verildiğine aklî delil var mıdır?

Rızkın Allah taahhüdü altında olduğu söyleniyor. Halbuki biz bazı ülkelerde elli, altmış günlük açlıktan sonra ölenleri biliyoruz, açıklar mısınız?

Hz. Havva'nın, Hz. Adem'in (as) eğe kemiğinden yaratılması...

Mü'minde gerilim nelere karşı ve nasıl olmalıdır?

Peygamber Efendimiz (sav) Bir Defasında "Bu Ağızdan Sadece Hak Çıkar" Demesine Rağmen Hurmaların Aşılanması Tavsiyesi Üzerine Meydana Gelen Netice İçin "Ben Bir Beşerim" Demesi Nasıl Tevfik Edilir?

İbn-i Arabi Hazretlerinin "Şeceretün Nûmâniye" işaretleri hakikatlarla ne ölçüde telif edilebilir?

Ve alleme Âdemel esmâe kulleha ayeti neler anlatmaktadır?

Akraba evlilikleri zararlı olduğu halde, dinimiz bundan sakındırmamış, hatta teşvik babından Hz. Ali ile Hz. Fatma (ra) izdivaç etmişler.

Cenab-ı Hak bir ayetinde "Ben istediğim kulumu hidayete erdiririm"diyor. Bu durumda Cenab-ı Hak kulları arasında bir ayrım yapıyor mu?

Hızır Aleyhisselam ile görüşülebilir mi?

Bizim salavat getirmemizle Cenab-ı Allah Peygamberimiz üzerine rahmeti ve selamı indirir mi? Zaten Cenab-ı Allah O'nun üzerine rahmetini indiriyor. Bizim salavat getirmemizin hikmeti nedir?

Ölen kimselerden, sağ olan evliyadan daha çok yardım görüldüğü iddia ediliyor; bu doğru mudur?

Cinle İlgili Meseleler

Bir Saat Tefekkür, Bir Sene Nafile İbadet Hükmüne Geçer" Mealinde Tefekkürün Yolu, Usulü, Metodu Nasıldır? Belli Bir Vird Veya Zikri Var Mıdır? En Çok Tefekküre Sevk eden Ayetler Hangileridir? Sessizce Yapılan Dualar Tefekkür Yerine Geçer Mi?

Ruhlar mütegayyir olmadığına göre hâdis te olamaz, sualine nasıl cevap verebiliriz?

Osmanlılar Hakkındaki Söylentiler ne Dersiniz? Türkler Müslümanlığı Niçin Kabul Etmişlerdir?

Ümmetimin fesada gittiği bir dönemde, sünnetime sımsıkı sarılana yüz şehid ecri vardır" deniliyor. Sünnet-i seniyye'yi öğrenip asrın şartları içinde tatbîk keyfiyetini açıklar mısınız?

Hz. Hasan Hz. Muaviye Varken (ra), Ömer Bin Abdülaziz'in Beşinci Halife Sayılmasının Hikmetini Açıklar mısınız?

İslam'da Meşrepçilik Var Mıdır? Sahabe-i Kiram Arasında Böyle Ayrılıklar Oluyor Muydu? Birleştirici Bir Fikir Ne Olabilir?

Lut kavmi, Nuh kavmi gibi bazı kavimler belli suçlardan helak edilmişlerdir. Bugün bütün ahlâksızlıklar yapıldığı halde, neden toplu olarak milletler helâk edilmiyor?

Peygamberimizin Peygamberliğinin Kendi Devrine Ait Ve Araplara Mahsus Olduğu İddia Ediliyor. Bu Hususu Açıklar Mısınız?