Lut kavmi, Nuh kavmi gibi baz� kavimler belli su�lardan helak edilmi�lerdir. Bug�n b�t�n ahl�ks�zl�klar yap�ld��� halde, neden toplu olarak milletler hel�k edilmiyor?

�teden beri il�hi bir kanun olarak Cen�b-� H�k, �s� ve ta�� kavimlere -�hirette cez� vermesi muh�kkak ve mukadder olmakla beraber- terbiye ve te'dib i�in �ok defa, d�nyada da cez� vermi�tir. Hakikaten, Hz. L�t kavmi hakk�ndaki cez� �rpertici ve ibret verici mahiyettedir. Hz. L�t'un v�zifeli oldu�u Sodom ve Gomore L�t g�l� �evresindedir. Bu bir ka� belde, bir gecede tek bir sayha ile yerle bir edilmi�lerdir. Hz. L�t'un kavmini, utand�r�c� g�n�hlar� ve su-� �k�betleriyle en ince teferruat�na kadar anlatan Kur'�n-� Kerim, Hz. Nuh'un kavmini de tafsil�t�yla nakleder: "T�fan h�disesi zuhur eder... " O g�nk� d�nya karalar� sular�n alt�nda kal�r; denizler buharla��r; g�kten ya�murlar ya�ar; yerden sular f��k�r�r ve b�t�n o �s� cemaat hel�k olur... Ancak, sef�ne-i Nuh'a (as) binen, az bir grup; bir k�s�m zay�f hadislere g�re 60-70 insan Allah'�n tevfikiyle kurtulur. Sonra da insanl�k, yeniden, bunlardan �reyip �o�al�r. Bu mevzuda, arkeoloji uzmanlar�, bir tak�m emarelerle bu hadisenin cereyan etti�i yer ve cereyan keyfiyetini ara�t�ra dursun, biz kuds�ler toplulu�u �zerinde dural�m.

Evet, �mmet-i Muhammed'e (sav) gelince, hakik�ten ister �mmet-i davet (M�sl�man olmayanlar), isterse �mmet-i ic�bet (M�sl�manlar) olsun, bug�n hepsi de pek �ok mel�neti birden i�lemektedir. Efendimiz'in (sav) davetini duyan Avrupa, Amerika ve s�ir yerlerde �yle k�t�l�kler irtik�b edilmektedir ki, h�kikaten ne Hz. L�t, ne Hz. S�lih, ne de Hz. H�d devrinde bu mel�netlerden hi�birisi irtik�b edilmemi�tir.

Ancak, O'nun �mmetinden olma hus�siyeti, �det�, bu �mmete paratoner olmu�tur. Bu hususiyeti te'yid eden Kur'�n-� Kerim'den bir �yetin i��retini ve Efendimiz'in (sav) bir be��retini zikretmek yerinde olur.

Enf�l suresindeki bir ayette:

"Sen onlar�n i�inde bulunduk�a, Allah, onlara azab edecek de�ildir. Ve onlar isti�far ederlerken (i�lerinde isti�far edenler var iken) de Allah, onlara azab edecek de�ildir. " (Enfal, 33)

Hatta burada Resul-� Ekrem'in (sav) muk�yeselere gelmeyen b�y�kl���n� muk�yese i�in, �u hususu belirtmekte yarar g�r�yoruz. Hz. Mesih'in ��yle dedi�ini Kur'�n-� Kerim nakleder:

". .. E�er onlara azab edersen, onlar senin kullar�nd�r (diledi�ini yapars�n); e�er onlar� ba���larsan, ��phesiz sen Aziz ve H�kimsin." (Maide-118)

Evet, Hz. Mesih, azan, sapan cemaatinin durumunu Allah'a kar�� if�de ederken: "E�er sen onlara azab edersen onlar senin kullar�n. E�er ma�firet edersen, Aziz ve H�kim sensin. " der. Halbuki Efendimiz (sav) i�in Kur'�n'�n if�desi ��yledir:

Yani: "Habibim sen onlar�n i�indeyken ben onlara azab edecek de�ilim. Ayn� zamanda isti�far ettikleri,(bana d�nd�kleri)m�ddet�e onlara azab etmeyece�im..."

Ayetten anla��l�yor ki, �mmet-i Muhammed'in iki m�him paratoner ve iki m�him seddi var. Bel�lar, bu paratonerlerle tesirsiz hale gelecek ve azaplar bu setleri a�amayacakt�r. Birincisi: Madd� ve manev� �ahsiyet-i maneviye-i Ahmediye'nin (sav) i�imizde bulunmas� -�l� yevm'il k�y�mete Allah devam ettirsin! -�kincisi: �mmet-i Muh�mmed i�inde hakka, h�kikata sahip ��kan ve d�ima Allah'a y�nelen ehl-i hizmet ve ehl-i isti�far bir z�mrenin bulunmas�... Bundan dolay� rahmetinden bekleriz - Allah bize, bilhassa toplu olarak azab etmeyecektir...

Hadis-i �erif'e gelince, sahih hadis kitaplar�nda g�rd���m�z �ekliyle, Efendimiz (sav) �mmetinin hel�k olmamas� i�in Allah'a (cc) �ok yalvard�. Bu yalvarmalar�n�n en m�himi de Ved� Hacc�'nda, Arafat ve M�zdelife'de oldu. Bu iki m�barek yerde o, Allah'�n ilh�m etti�i �l��de pek �ok �ey diledi. Hatta, kul haklar�n�n aff� i�in dahi yalvard�-yakard�. Ancak, bu husus kabul edildi mi, edilmedi mi bir �ey diyemeyece�im!

Evet O Sultanlar Sultan�'n�n, �mmet-i Muhammed'in hel�k olmamas� mevz�unda pek �ok yalvar�� ve yakar��lar� olmu�tu. Bunu Sah�be-i Kir�m'a ��yle anlat�yor: "Ben, Rabbimden, benim �mmetimi hel�k etmemesini istedim. Rabbim benim bu duam� kabul buyurdu. Dedi ki: "-Onlar�n hel�ki kendi aralar�nda olacakt�r. G�nah i�ledikleri zaman ben onlar� birbirine d���recek ve vurduraca��m. "Ben bunun da kalkmas�n� diledim; ama Rabbim, bunu kald�rmad�." Evet, ir�deleri ile halledecekleri bu mesele kald�r�lmam��t�... Ba�ka kavimler g�nah i�ledik�e semav� ve arz� �fetler onlar� k�r�p ge�irecek; ama, �mmet-i Muhammed c�r�m i�ledik�e birbirine d��ecek, ittih�d ve ittif�klar� bozulacak, ihtil�flarla h�rpalanacaklar. ��te, Resul-i Ekrem (sav) bunun kalkmas�n� Rabbisinden �ok diledi; ancak, Cenab-� Hak -hikmetini kendi bilir- bunu kald�rmad�.

Bir de �u hususu, bir ayetin i��reti, ehl-i ke�if ve tahkikin beyan� olarak arz edece�im! Bir yerde az dahi olsa, Kur'�n-� Muciz'�l-Beyan'a, dine ve diyanete sam�m� hizmet varsa ve orada ehl-i hakk�n ma�lup olma endi�e ve tehlikesi de bulunmuyorsa, bu i�i yapan cemaat, paratoner gibi bel�lar�n def-u refine vesile olacakt�r. Evet bu �ekilde dine hizmet eden, on tane samimi adam olsa, bunlar paratoner gibi bel�lar� k�r�p def-u refine vesile olacakt�r. Ama; ehl-i hak ma�lup ise, Allah'� Te�l� ve Tekaddes Hazretleri onlar� da sarsacakt�r.

��in do�rusunu Allah bilir.