Bizim salavat getirmemizle Cenab-� Allah Peygamberimiz �zerine rahmeti ve selam� indirir mi? Zaten Cenab-� Allah O'nun �zerine rahmetini indiriyor. Bizim salavat getirmemizin hikmeti nedir?

Resul-� Ekrem (sav) b�y�k hay�rlar�n, y�m�nlerin, bereketlerin temelinde bir n�ve gibidir. O size, do�ru yolu g�steren, dosdo�ru ����r� a�an, s�rat-� m�stak�me delalet eden yan�lmaz, yan�ltmaz bir rehber, bir m�kted�-y� k�ll'd�r.

Bu nurlu yolda, insanlar� zulmetten nura ��karmaya vesile olan O Z�t'a, bu nurlu yolda y�r�yen herkesin sevab�ndan bir hisse verilecektir. " essebepu kel fail " s�rr�nca �mmetinin i�ledi�i hasen�t�n bir misli O'nun defterine kaydedilecektir.

Makam-� Mahmud'un S�hibi olan Resul� Ekrem'in (sav) vefatiyle defteri kapanmayacak, y���n y���n hasen�t, S�lih amel devaml� O'nun defterine kaydolacak; makam� b�y�d�k�e b�y�yecek, salahiyet s�n�rlar� geni�ledik�e geni�leyecek -ve �n�allah- her g�n, �mmetinden daha geni� kitlelere �efaat etme hakk�n� kazanacakt�r.,Binaenaleyh, bu meseleye de�i�ik iki zaviyede ele almak icab eder:

Birincisi, bizler Resul-� Ekrem'e (sav) sal�t� sel�m okumakla, ahd-� peyman�m�z� yeniliyor �mmet olma iste�i ile kendisine m�racaat ediyoruz. Yani "Seni and�k, seni d���nd�k; Hakk�n senin kadrini y�celtmesi i�in dua ve dilekte bulunduk" diyor ve dehalet ediyoruz. ��in bu y�n�yle bizim dualar�m�z, "Makam-� Mahmud'un" S�hibinin (sav) makam�n� y�kseltmesi niyetiyle yap�ld���ndan, O'nun (sav) �efaat dairesi geni�lemi� oluyor. B�ylece daha �ok kimseler o �efaat dairesinden istifade edebiliyorlar.

�kincisi, bir ki�inin Peygamberimizin (sav) hakk�nda, O'nun kadir ve k�ymetinin y�kselmesi istikametinde yapaca�� dua, kendisinin, O'nun him�yesi alt�na girmesine vesile olmas� i�indir. B�ylece, o ki�i hakk�nda �efaat dairesi v�s'at kazanm�� oluyor. Binaenaleyh, sal�t� sel�ma Efendimizden (sav) daha �ok ona biz muhta� bulunuyoruz. M�racaat�m�zla mevcudiyetini, b�y�kl���n� kabullenmi� ve k���kl���m�z�, hi�li�imizi ilan etmi� oluyoruz. Devletini b�y�k tan�y�p yard�m i�in ona m�racaat eden kimse gibi, biz de, aczimiz ve fakr�m�zla beraber, �iddetli ve �ok b�y�k bir g�n�n endi�esiyle �imdiden sars�lm��l�k i�inde, melce ve menca olarak Resul-� Ekrem'e (sav) deh�let ediyor, arz-� ihtiya� ve arz-� halde de bulunuyoruz.

Cenab-� Hak �ef�at-� Uzm� Sahibi Muhammed (sav)'�n �efaat�na bizi mazhar eylesin.

Bu i�in be�aretini de arz edeyim. Deniliyor ki, her Peygamberin kendi �mmetine verdi�i bir �ey vard�r. Efendimiz (sav) buyurmu�tur ki: "Ben, �mmetime verece�imi, Ahirete saklad�m. O da �efaat�md�r."