Akraba evlilikleri zararl� oldu�u halde, dinimiz bundan sak�nd�rmam��, hatta te�vik bab�ndan Hz. Ali ile Hz. Fatma (ra) izdiva� etmi�ler.

Evvel�, akraba evlilikleriyle ortaya ��kmas� muhtemel hastal�klara bir g�z atal�m:

"�rsi hastal�klar": Ana babadan �ocu�a"irsi olarak"ge�en hastal�klara verilen add�r. �rs� hastal�klara, yak�n akraba olan (ana-baban�n) �ocuklar�nda, di�er �ocuklara oranla daha �ok rastlan�r. Akrabalar aras�nda yap�lan evliliklerden do�an �ocuklarda, ortak atadan aktar�lan ve irs� hastal���n ta��y�c�s� olan genlerden iki tane bulunmas� ihtimali b�y�kt�r.

Az rastlanan irs� hastal�klardan birisi ak��nl�k (Albinizm) dir. Ak��nlar�n g�zlerinde ve sa�lar�nda boya maddesi (Pigment) yoktur. Bu hastal�k sadece g�r�n��� bozmakla kalmaz, yar� k�rl��e de yol a�ar.

Veraseti , DNA ad� verilen ve gen adl� birimlerde toplanm�� olan bir madde ger�ekle�tirir. Genler organizman�n geli�mesini d�zenleyen bilgiyi ta��rlar.

Baz� hastal�klar irs�dir ve bu hastal�klara bir enzim yetersizli�i yol a�ar. V�cutta meydana gelen b�t�n "biyokimyevi" hadiseler, enzimlerin kontrol� alt�nda ger�ekle�ir. B�t�n "birle�imler" ve "��z�lmeler" belli bir s�ra izlerler. Yani bir madde do�rudan do�ruya son �r�ne d�n��mez, daha �nce �e�itli bile�ik dizilerinden ge�er. �stenilen son �r�n� meydana getirmek i�in bu dizilerdeki bile�iklerin her birine yeni maddeler eklenir ya da ��kar�l�r.

Zek� gerili�ine yol a�t��� san�lan Mongolizm, Fenilketon�ri gibi 28 kadar irs� hastal�k bilinmektedir. Bunlarda yetersiz enzim tesbit edilmi�tir.

Orak h�creli anemi, Talessemi gibi baz� kan hastal�klar�, ayr�ca sistin�ri, ve galaktosemi de irs� hastal�klard�r. Saniyen �sl�m, akraba evliliklerini te�vik etmemi�, belli bir �er�evenin d���ndakilerin evlenmelerini tecviz etmi�tir. Salisen, �slam'�n yasaklar �er�evesi i�ine ald��� akrabalar da k���msenmeyecek kadar bir yek�n te�kil etmektedir. Mamafih, asl�nda zararl� olan akraba evlili�i de�il anne-babada mekni bulunup evlenince, katlan�p �ocukta ortaya ��kan hastal�klard�r. Bir aile, bir s�lale, bir oymak ve bir kabilede bu hastal�klardan biri varsa, ayn� oymak i�inde ayn� hastal��� ta��yan iki ki�i izdiva�la bir araya gelince, hastal�k ortaya ��k�yor. Yani �ocuk annesinde ve babas�nda mekn� bulunan bu hastal��� tevar�s edinmi� oluyor.

�imdi, e�er, b�yle bir hastal�k ta��yan aile; kabile i�inde de�il de d��tan olsa, hatta evlenenlerin biri �in'den biri de Ma�in'den gelse hastal�k olmayacak m�? Aksine, kimden ve nereden olursa olsun, �ocu�un kaderi olarak ortaya ��kan, anne-baba hastal��� akrabadan olmu�, uzaktan olmu� fark etmez. Binaenaleyh, as�l mahzurlu olan, iki hastan�n bir araya gelmesi, �ocukta, k�mil m�n�da ortaya ��kan bu t�r hastal�kla hasta olanlar�n evlenmesidir.

Bu t�r hastalar�n evlenmesiyle �ocuklarda bir k�s�m �r�zalar oluyorsa, hekimler bunu ara�t�rmal�; �ayet b�yle bir hastal�k varsa, bunlar�n evlenmeleri tecviz edilmemelidir. B�yle, ayn� kabile ayn� oymak i�inde, izdiva�la ortaya ��kan hastal�klarda hassasiyet g�sterildi�i gibi, d�nyan�n t� �b�r ucundan al�p evlendirece�imiz kimseler hakk�nda da titiz davran�lmal�d�r. Zira ayn� hastal�k onlarda da olabilir, dolay�s�yla ayn� vahim netice, onlar i�in de bahis mevzuudur. Bin�enaleyh b�yle bir meselede belli �er�evenin d���nda akraba evliliklerine cephe almak bir haks�zl�kt�r ve ilim ad�na faraziyecilerin i�ine de �ok yaramayacakt�r...

�ayan-� teess�ft�r, bir k�s�m dindar ilim adamlar� da meseleyi faraziyecilerin acelecili�i i�inde ele alarak, t�bb� h�kme menat te�kil eden hususu tamamen kulak ard� edip, "zaten Kur'�n'da b�t�n b�t�n akraba evliliklerini yasak etmi�tir" diyerek Kur'an' la tenakuza d��mektedirler. Bir kere Kur'�n-� Kerim: "Ey peygamber, biz, �cretlerini (mehirlerini) verdi�in e�lerini, �llah in sana ganimet olarak verdi�i (sava� esirlerinden) elinin alt�nda bulunan (c�riyeleri), amcan�n, halalar�n�n, day�n�n ve teyzelerinin seninle beraber g�� eden k�zlar�n� sana hel�l k�ld�k. Bir de kendisini (mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak diledi�i inanm�� kad�n�, di�er m�'minlere de�il, s�rf sana mahsus olmak �zere (hel�l k�ld�k). Biz, e�leri ve ellerinin alt�nda bulunan (cariyeleri) hakk�nda m�minlere ne farz etti�imizi bildik (onlar�n bu hususta ne yapmas� l�z�m geldi�ini a��klad�k) ki,sana bir zorluk olmas�n, (sen bir s�k�nt�ya, g�� bir duruma d��meyesin). Allah, �ok ba���layan, �ok merhamet edendir. " (Ahzab-50)

Pratikte de, ne peygamberimiz ne de Ashab efendilerimiz, muharrem�t ayetiyle �er�evesi belirlenenlerin d���ndakilerle evlenmede beis g�rmemi� ve bu m�bah� kullanm��lard�. Efendimiz, (sav) halas�n�n k�z� Zeyneb binti Cah�'la; Hz. Ali amca torunu Hz. Fat�ma'yla ve daha y�zlercesi y�zlercesiyle evlenmi�ti... Hem s�hhatli bir oymak i�inde ni�in k�z al�n�p verilmesin ki? Hatta, o oymak ve o s�l�lenin s�hhat, ruh, karakter ve fiziki yap�s�n�n korunmas� i�in bunda fayda bile olabilir. Mesel�, D���stan halk�n�n umumiyet itibariyle bu mevzudaki hassasiyetleri sayesinde, sa�lam nesiller olarak bug�nlere kadar gelip ula�t�klar� s�ylenmektedir. Denilebilir ki, bunlar daha s�hhatli, daha zinde, Allah'�n bir l�tfu, ihsan�, takdiri olarak daha uzun �m�rl� olabilmi�ler.

�anl� Osmanl� devletinde de bu m�bah kullan�l�yordu ama, endi�e edilen rahats�zl�klar�n pek �o�u yoktu. Hatta, bizzat �l-� Osman H�nedan� bu m�baha kar�� a��kt� ve bizim korkulu r�yalar�m�z say�lan hastal�klardan hi�biri de bilinmiyordu. Hem bir insan kendi soyunun, sopunun, s�hhatini; g��l�, kuvvetli ve zinde olmas�n� d���n�yorsa, tabii ki, en s�hhatli ailelerden k�z alacakt�r. Kendi kabilesi en s�hhatli ise neden ondan almas�n ki...?

Has�l�, �iftlerin bir araya gelmesinde mahzur te�kil eden �ey uzak ve yak�n olmaktan daha ziyade; e�lerin bir araya geldiklerinde, �ocu�un ac� kaderi olabilecek hastal�klard�r. Ve zann�mca �zerinde durulmas� gerekli olan da budur. Yoksa, insanlara faideli olan �eylerin en k�����n� dahi ihmal etmeyip g�steren ve bir yudum i�ki gibi, zarar�n en k�����n�n �zerinde hassasiyetle durup onlar� sak�nd�ran Kur'�n-� Kerim, �ok �nemli �eyleri �nemsememi�; �ok �nemsiz �eyler �zerinde de fazlaca durmu� say�l�rd� ki, bu da onun herkes�e kabul edilen "muvazene kitab�" olma ruhuna ayk�r� demektir.

Kur'�n-� Kerim: "Size (�unlarla evlenmeniz) haram k�l�nd�: Analar�n�z, k�zlar�n�z, k�z karde�leriniz, halalar�n�z, teyzeleriniz, karde� k�zlar�, k�z karde� k�zlar�, sizi emziren analar�n�z, s�t bac�lar�n�z, kar�lar�n�z�n analar�, birle�ti�iniz kar�lar�n�zdan olup evlerinizde bulunan �vey k�zlar�n�z - e�er onlarla hen�z birle�memi�seniz, (k�zlar�n� almaktan �t�r�) �zerinize bir g�nah yoktur - kendi sulb�n�zden gelen o�ullar�n�z�n kar�lar� ve iki k�z karde�i bir arada alman�z. Ancak ge�mi�te olanlar h�ri�. ��phesiz Allah, �ok ba���layan, �ok merhamet edendir" (Nisa-23) ayetiyle haram olanlar�n �er�evesini belirledikten sonra, yukar�da temas edip ge�ti�imiz Ahzab s�resinin 50. ayetiyle de ��yle buyurarak:

"Ey peygamber, biz, �cretlerini (mehirlerini) verdi�in e�lerini, Allah'�n sana ganimet olarak verdi�i (sava� esirlerinden) elinin alt�nda bulunan (cariyeleri), amcan�n, halalar�n�n, day�n�n ve teyzelerinin seninle beraber g�� eden k�zlar�n� sana hel�l k�ld�k. Bir de kendisini (mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak diledi�i inanm�� kad�n�, di�er m�'minlere de�il, s�rf sana mahsus olmak �zere (helal k�ld�k). Biz, e�leri ve ellerinin alt�nda bulunan (cariyeleri) hakk�nda m�minlere ne farz etti�imizi bildik (onlar�n bu hususta ne yapmas� l�z�m geldi�ini a��klad�k) ki, sana bir zorluk olmas�n, (sen bir s�k�nt�ya, g�� bir duruma d��meyesin). Allah, �ok ba���layan, �ok merhamet edendir." (Ahzab 50) herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek �ekilde, neyin yasak olup, neyin olmad���n� apa��k g�stermektedir.

Bununla beraber, evlenmeyi, sa�l�k prensiplerine riayet �l��s� i�inde mubah k�lmak ba�ka, izdivaca zorlamak ba�kad�r. Belli bir �er�evenin d���ndakilerin evlenmelerine yollar a��k ve herhangi bir m�ni yoktur. Ama, ayn� zamanda, evleneceklerin sa�l�k a��s�ndan bir araya gelip gelemeyeceklerinin tetkik ve ara�t�r�lmas� neticesinde, �ayet, bir mahzur bahis mevzuu ise b�yle bir izdivac�n engellenmesinde de sak�nca yoktur. Hatta, engellemek, yararl� ve insanidir.

Her �eyin en iyisini Allah bilir.