M�'minde gerilim nelere kar�� ve nas�l olmal�d�r?

Gerilim, m�sbet y�n�yle, insan�n iyi �eylere kar�� fevkal�de arzu duymas� ve hahi�k�rl���, dolu olu�u ve tetikte bulunmas�d�r. Din ve dine ait �eyleri, d�n� duygu ve d���nceyi ���k�ne arzu etmesi, �zd�rap �ekmesi, hatta bu hususta huzursuz olmas�, gece g�nd�z m��ukunu d���n�r gibi hep onu d���nmesi, onunla oturup-kalkmas�.. dinin, hayata hayat olmas�n�, adeta bir vis�l arzusuyla bekler gibi beklemesi.. ba�ta kendi milleti olmak �zere, insanl��� d�n� duygu ve d�n� d���nceye uyarmay� en b�y�k emel, hatt� hay�t�n�n gayesi bilmesidir. Ayr�ca, k�fre, k�fr�na, ahl�ks�zl��a ve d�l�lete kar��, nefret duyup, nefret g�stermelidir ki, canl�l���n� koruyabilsin. Aksine az gev�eklik g�sterdi�i takdirde din ad�na hi�bir �ey yapamaz, hi�bir hizmet veremez. Yani Allah'�n marziy�t�n�n tahakkuku, O'nun istedi�i �henk, sistem ve nizam�n hayata h�kim olmas� istik�metinde bir gayret ve �iddetli i�tiy�kla m�mk�nd�r; fertte her t�rl� sapk�nl��a, azg�nl��a kar�� bir m�cadele azmi ve m�c�delede kararl�l�k olmazsa; hele bir de, k�f�rle, �e�it �e�it sap�kl�klarla i�li-d��l� olur ve bundan da m�teessir de�ilse,o b�t�n b�t�n gerilimi kaybetmi�, kolu-kanad� k�r�lm�� demektir.

Mevzu ile alakal� Efendimizin (sav) tavr� gayet a��kt�r: "Hi�biriniz im�n etmi� olamazs�n�z beni, kendinden, anne-babas�ndan evl�tlar�ndan daha art�k sevmedik�e" buyurur. Tutulacak ve at�lacak hususlar�n hepsinde gerilimi koruma ve tavr�n� ortaya koyma mevzuunda da ��yle buyurur: "�� �ey vard�r ki, onu ya�ayan iman�n tad�n� tatm�� demektir." Evet vicd�n�nda onu duyan ve bulan im�n�n �uurunda demektir. Evvela, Allah ve Resul� ona d�nyada her �eyden daha sevimli olmal�d�r. Onlar �zerinde tercih edece�i hi�bir �ey bulunmamal�d�r. Anne-baban�n evlada, evlad�n da anne ve babaya kar�� cibill� ve f�tr� sevgileri, alakalar� ne kadar derin olursa olsun; bir insan�n, mant�k, muhakeme, d���nce ve kadir�inasl�k a��s�ndan Allah ve Resul�ne olan al�k�s� her �eyin �zerinde olmal�d�r. Asl�nda, Allah ve Resul�ne kar�� duyulan al�k� ve sevgi bir tefekk�r ve sezme, bir ara�t�rma ve bulman�n ifadesidir. Ara�t�rarak ve tefekk�rle insan, vicdan�nda b�yle bir sevgiye ermi�se, buna tercih edece�i hi�bir �ey yoktur. Ve im�n�n�n tad�n� tatm�� insanda aran�lan birinci vas�f da i�te budur: Allah ve Resulullah'� her �eye tercih etmek. Daha ��mull�, bir ifadeyle: Erkan-� imaniyeyi her �eye tercih etmek. Sinelerde Allah sevgisi, simalarda Allah nuru varsa, her �ey var; varolman�n m�n�s� da var.. Yoksa, varl�kla yokluk aras�nda fark yok demektir. ��te bu anlay��la b�t�nle�en m�min, b�t�n m�minleri, hatt� bir �l��de b�t�n varl���, sevgisinin i�inde eridi�i Zattan �t�r� ve garazs�z, ivazs�z sever. Evet, "Sevdi�i ki�iyi Allah i�in sever.

Bu birinci mesele, Allah'�n istedi�i bir cemaatin te�ekk�l�nde olduk�a m�him bir unsurdur. Di�er �nemli mesele de k�fre kar�� gerilim ve tav�r belirleme. Evet, "Allah bir insan�, k�f�r ve dal�letten kurtard�ktan sonra, o insan, yeniden ona d�nmeyi, ate�e at�l�yor gibi g�rm�yorsa, iman�n tad�n� tatmam��t�r. " M�minin i�inde k�fre, k�frana,'dalalete, yanl��a, e�riye, sevimsize kar�� tiksinti ve �rperti olmal�d�r. ��inde bu nefreti kaybeden bir insan, ne k�fr�n gitmesini, ne de onun yerine, neslin kalbine iman�n gelip h�kim olmas�n� arzu edemez. B�yle bir �ey i�in evvela, ciddi bir im�n a�k�, sonra da k�fre kar�� �ok ciddi bir nefret olmal�d�r. Evet, her t�rl� k�t�l���n fenal���n, anar�inin, huzursuzlu�un, istikrars�zl���n ve d�zensizli�in temelinde yatan k�fre kar��, b�yle bir tav�r belirlemek, hem m�minin gerilimi i�in, hem de �lke, millet, hatta b�t�n insanl�k i�in �artt�r. Din ve �lke d��manlar�n�n bu millete kar�� en b�y�k k�t�l�kleri onun metafizik gerilimini k�rmalar� olmu�tur. Bu melun d���nce, cihada b��ilik, zafere i�gal deyip durmu� ve tarihten gelen arslan bir milleti, �air �kbal'in ifadesiyle koyunla�t�rm��t�r. Art�k onu, ne i�gale u�ramalar, ne istismarlar, ne de izzet ve gururuyla oynamalar m�teessir etmemektedir. B�yleleri, �rz �i�nense, namus payim�l olsa, �eref, haysiyet diye bir �ey kalmasa, her �ey delik de�ik edilse, yine of demeyecektir. ��nk� gerilimi yoktur. Bu gerilim sayesinde insan, arzulad���, �zledi�i �eyleri elde edebilece�i gibi yine bu gerilim sayesinde de Allah'�n sevmedi�i �eylerden uzakla�abilir.

H�lasa, metafizik gerilim, ferdin k�f�rden, dal�letten, tu�yandan nefret ve derin bir iman arzusudur. Fakat, bu gerilim soka�a d�k�lme, sokakta kavga verme de�ildir. Belki, bin kavgan�n her g�n vicdan�nda meydana getirece�i heyecan ve helecan� ya�ama, binbir �st�rapla her g�n, birka� defa iki b�kl�m olma; daim� milletin problemleriyle me�gul bulunma; milletin iman sel�meti u�runa cehennemin alevleri i�ine girmeye haz�r olma; hayat�nda sadece bir defa de�il, her g�n birka� defa �l�p �l�p dirilme; i�inde bulundu�u toplumun �zd�raplar�n� vicdan�nda ya�ama; her g�n onlar�n, b�yle birebirine ba�l� zincirin halkalar� gibi yuvarlan�p yuvarlan�p cehenneme gidi�leri kar��s�nda "of" deyip inleme, iki b�kl�m olup k�vranma; imandan nasipsizler kar��s�nda, adeta, onlar�n burkuntu i�inde olan vicd�nlar�n�, kendi hissiyat�nda duyup ya�ama; nas�l ya��yorlar, nas�l bu inim inim hayata katlan�yorlar? Nas�l k�f�r ve dalaletin bu bo�ucu ve �ld�r�c� atmosferi i�inde hayatlar�n� s�rd�rebiliyorlar diye her g�n cehennemleri vicdan�nda ya�ama, i�te gerilim insan�!..

B�yleleri, bu temiz, bu ins�n� duygularla her g�n bir gazilik, bir �ehitlik kazan�rlar. Bunun i�indir ki, ne �artlar�n a��rla�mas�, ne yollar�n daral�p y�r�nmez hale gelmesi, ne de zulmetlerin zulmetleri takib etmesi ve ortal���n s�rekli sis ve duman olmas� onlar� korkutamaz, sindiremez, gev�ekli�e sevk edemez. Ve hele, asla k�fre boyun e�diremez. Bizim anlad���m�z metafizik gerilim budur. Bir toplum bu gerilimi kaybetti�i an, suret� var olsa bile, �oktan �lm�� ve mezara g�m�lm�� demektir. Sonra da, �lm�� ruhlar�n�n yan�na cesetlerini ula�t�rmak i�in, Allah (cc) zalimleri onlar�n ba�lar�na musallat eder; cesetlerini de ezdirir ve ruh-ceset beraber mezara al�r.

Evvel� �l�m ruhta ve kalpte ba�lar; sonra cesedi de al�r g�t�r�r. Ruhunda �lmemi� insanlar�, Allah, hi�bir zaman �i�netmemi�tir. Aksine, devaml� ruh cephesindeki ma�lubiyeti, madde cephesindeki ma�lubiyet t�kib etmi�tir.

Bundan ba�ka b�ylelerinin dini hayat� arzulamalar�, beyhude ve m�lih�lyad�r. Kim olursa olsun, gerilimini koruyamam�� kimselerin ak�beti �l�md�r. E�er bir dirili� bekleniyorsa, o da metafizik gerilimi olan kimselerin omuzunda olacakt�r. Her meselede yeg�ne destek, sadece ve sadece O'ndan d�r.