R�zk�n Allah taahh�d� alt�nda oldu�u s�yleniyor. Halbuki biz baz� �lkelerde elli, altm�� g�nl�k a�l�ktan sonra �lenleri biliyoruz, a��klar m�s�n�z?

R�zk�n Allah'�n taahh�d� alt�nda oldu�unu Kur'�n'da pek �ok �yet anlat�yor. Mesel�: "Yery�z�nde y�r�yen, hareket eden hi�bir canl� yoktur ki, Allah onun r�zk�n� taahh�d alt�na alm�� olmas�n." (H�d: 6) "Kuvvet ve metanet sahibi Hz. Allah, Rezzak-� �lem O'dur. Evet, r�zk� veren O'dur. " (Zar�yat-58) Kur'�n-� Kerim'de ayn� me�lde daha pek �ok �yet var. Bunlar�n hepsi de r�zk�n taahh�d-� Rabb�n� alt�nda oldu�unu g�sterir. Kimse ac�ndan �lmemektedir. Ancak, insanlar bilmelidirler ki, v�cutlar�n�n zaruri ihtiyac� olan, r�z�klar� taahh�d alt�na al�nm��t�r ama; zaruri ihtiya�lar�n�n d���ndaki r�z�k taahh�d alt�na al�nmam��t�r. Yani israfla, suiistimalle, su-i itiyatla, k�t� al��kanl�klarla r�z�k say�lmayan bir k�s�m �eyler, onun i�in zaruri r�z�k haline gelmi�se ve o insan, o t�rl� r�z�ks�zl�ktan �l�yorsa, b�yle bir r�zk taahh�d alt�na al�nmam��t�r ki, bu �len insanlara da, "r�z�ks�zl�ktan �l�yorlar" diyelim...

�imdi bir k�s�m basit misallerle arz etmeye �al��al�m. Mesel�: bir afyonke�, afyona al���yor. Onu afyondan al�koyduklar� zaman ��ld�r�yor. Belki de, al��kanl�k derecesine g�re �l�yor. �imdi bu adam, afyon verilmedi�inden �l�yor. �l�yor ama; evvela afyon al��kanl���ndan sonra da o al��kanl��� usul�ne uygun olmayacak �ekilde terk etti�inden dolay� �l�yor. Kez�, bir ba�kas� sigaraya al��m�� ve nikotik olmu�. Sigaray� usuls�z b�rak�nca bir k�s�m a'razlar ba� g�steriyor. Hatta bazen eli, y�z�, aya�� �i�iyor ve doktorlar ona diyorlar ki: "Sen bunu bu �ekilde terk edemezsin. B�yle m�nasebetsiz kesi�in bir k�s�m komplikasyonlar� olabilir. " Bundan dolay� eskiler: "adetleri terk �ld�r�r. " demi�ler... Daha ba�ka al��kanl�klar da olabilir. Bir insan�n v�cudunun g�nl�k ihtiyac� elli graml�k bir protein olmas�na kar��l�k, o her g�n bir-iki kilo yemeye al��m��sa; hatta bu arada, ayn� �ah�s bir kilo meyve bir kilo baklava, bir kilo da et yiyorsa bu al��kanl��� terk edince sars�labilir, hatta hastalanabilir ve bir daha da belini do�rultamaz. Halbuki bir insan normal olarak 50-l00 gram a��rl���nda meyve alm�� ve o kadar da protein kullanm��sa, g�nl�k ihtiyac�n� g�rm�� demektir. Belki bu ald��� �eyler -al��maya ba�l�- bir ka� g�n de yetebilir. H�creler, �uhum-u m�dahhare (ihtiya� stoku) halinde stoklar�n� al�rlar. Ve sonra d��tan g�da gelmezse, o stoklardan azar azar kullan�rlar ve b�ylece de v�cud beslenir gider.

Bunun gibi, �urada, burada a�l�ktan �len kimseler var. Bunlar e�er Cen�b-� Hakk'�n kendilerine l�tfetti�i r�zk� mukannen olarak alsalar; mesel� diyelim ki, Cenab-� Hak bir insana, bir �uval bu�day veriyor. O ise, bu bir �uval bu�day�, hemen iki ayda bitiriyor. Ondan sonra on ay a� kal�yor ve bir m�ddet sonra da ac�ndan �l�yor. Ama o insan,o bir �uval bu�day�, mukannen kullanmak suretiyle, her g�n birer avu� yese idi, bir sene ona yetecekti ve tabii esbab a��s�ndan �lmeyecekti...

Demek ki, insanlar �l�yorlarsa, r�z�ks�zl�ktan, a�l�ktan ve ihtiya�tan de�il, belki Allah'�n verdi�i r�z�k bir sene kendilerine yetecekken, �ar�ur ettiklerinden ve v�cutlar�nda da su-i itiyat h�s�l oldu�undan �t�r�, �detlerini terk ediyor, dolay�s�yla, �eriat-� f�triyenin kanunlar�n�n mahkumu olarak �l�yorlar. R�z�ks�zl�ktan �lm�yorlar...