"�sl�m emperyalist sistemler gibi, "fetih" ad� alt�nda de�i�ik yerleri i�gal ve istil� etmi�, sonra da s�m�rm��t�r" diyorlar. �zah eder misiniz?

Bu iddian�n da, benzeri isnatlar gibi �sl�m d��manlar� taraf�ndan maksatl� olarak ortaya at�lm�� di�er isnatlardan fark� yoktur. Her meselede oldu�u gibi, bunda da �sl�m'� bilmeyen M�sl�manlar yan�lt�lmak ve idl�l edilmek istenmektedir.

Bir kere, Arap yar�madas�nda, Mekke ve Medine'deki insan, kimi s�m�recek ve neyi istismar edecektir? Bir insan�n kendi kavim ve kabilesini i�gal ve istil�s�, sonra da s�m�rmesi nerede g�r�lm��? Hele, s�m�r�ld��� iddia edilen, o g�nk� Hicaz insan� ve Hicaz topraklar� gibi fakir halk ve verimsiz arazi olursa..?

Kald� ki, �sl�m'�n mesaj�n� d�nyan�n d�rt bir yan�na ula�t�rmak i�in y���n y���n tehlikeyi g���sleyen ve inand��� dava u�runda �ehid olmay� en b�y�k p�ye sayan ve �m�rlerini d�rt bir bucakta, kendilerinden onbe�-yirmi kat daha fazla g��lerle yaka-pa�a olarak ge�iren o y�ksek ruhlu ideal insanlara m�stemlekecili�i, emperyalizmi, s�m�r�y� yak��t�rmak g�l�n�t�r ve imk�ns�zd�r. Acaba, bu insanlar bunca s�k�nt�, bunca mahrumiyet ve bunca fedak�rl�k kar��l��� neyi elde etmi�, neyi istismar etmi� ve nelerden faydalanm��lard�r? Asl�nda senelerce, yurdundan, yuvas�ndan, �oluk-�ocu�undan uzak yerlerde Rabbisini anlatmaktan ba�ka bir �ey d���nmeyen, �l�m� ve �ehadeti en tatl� ideal haline getiren ve her muharebe neticesinde �l�p dostlar�na kavu�amaman�n �z�nt�s�n� ya�ayan bu insanlara s�m�r� isnad�nda bulunmay�, bu iddiay� ortaya atanlar da kabul etmezler ya!..

Yery�z�nde i�g�l ve istil�y�, en i�ren� yanlar�yla emperyalizmi, �skender'den Napolyon'a, Romal�lardan Cermenler'e, Mo�ollardan g�n�m�z�n Avrupa devletlerine, Rus diktat�rl���nden Amerika �mparatorlu�u'na kadar "s�m�r�" sistemleri yapt�lar. Girdikleri yerleri har�b ettiler. Ahl�k� bozup milleti birbirine d���rd�ler sonra da arkalar�nda "har�b eller, y�k�lm�� h�n-u manlar, kimsesiz ��ller, emek mahrumu g�nler, fikr-� ferd� bilmez ak�amlar" ve kandan, irinden seyl�plar b�rak�p �yle gittiler.

Bug�n ise, yavuz h�rs�z hesab�, kalkm�� kendi i�ren� i�lerini, utand�r�c� muamelelerini �rtmek i�in �sl�m'� ve onun �anl� Peygamberi'ni (sav), Peygamber'in m�mtaz halifelerini ve �anl� Osmanl� devletini, devlet idarecilerini, m�stemlekecilik ve s�m�r� ile karalamak istiyorlar.

M�sl�manlar, tarihin hi�bir devrinde ve d�nyan�n hi�bir yerinde ne devlet ve millet olarak ne de fert olarak kimseyi s�m�rmedikleri; kimseyi istismar etmedikleri gibi, h�kim olduklar� yerlerde s�m�r� ve istism�ra da izin vermediler.

Evet, cihan�n d�rt bir yan�nda, fetihlerin fetihleri takib etti�i bir d�nemde, �sl�m devletinin ba��ndaki halife: "Bana M�sl�man fertlerin, en fakirinin hayat seviyesinde ya�amak yara��r" diyerek g�nl�k birka� zeytinle hayat�n� ge�irirken neyi s�m�rd���n� ve kimi istismar etti�ini iddia edece�iz?..

Bir muharebe esnas�nda �ld�rd��� �ahs�n e�yas� kendisine verilmek istendi�inde, elini g�rtla��na g�t�rerek: "Ben g�rtla��ndan bir ok yiyip �ehit olmak i�in bu muharebeye i�tirak ettim; ganimet i�in de�il!" diyen g�z� �telere uyanm�� birisi neyi s�m�r�yordu?

Bir ba�ka kar��la�mada, M�sl�manlara ciddi zarar veren k�firlerin ileri gelenlerinden birisini �ld�r�p yoluna devam eden bir M�sl�man, maktul�n ganimeti ba��nda �sl�m ordusu komutan�n�n Allah ad�na and verdirerek �a��rmas�na kar��l�k, komutan�n yan�na gelmeye mecbur olur ve y�z� pe�eli muharible komutan aras�nda �u konu�ma cereyan eder:

- Allah i�in bunu sen mi �ld�rd�n?

- Evet.

- �yleyse al �u bin dinar�.

- Ben bu i�i Allah i�in yapm��t�m.

- Senin ismin ne?

- Ne yapacaks�n ismimi? Yoksa �leme duyurup da sevab�m� zayi etmek mi istiyorsun?..

Rica ederim, bu insanlar�n insanl��� s�m�rmesine ve yery�z�nde m�stemlekeler kurmas�na imk�n var m�d�r? Do�rusu, kin ve adavet belli bir seviyeye ula��nca insan�n ne g�z� g�r�yor, ne kula�� i�itiyor ne de mak�l ve mant�k� olabiliyor...

�imdi gelelim as�l meseleye: S�m�r� ve emperyalizm nedir ve onu kim yapm��t�r?

Emperyalizm veya di�er bir ifadesiyle m�stemlekecilik, bir toplumun ba�ka bir toplum veya bir devletin ba�ka bir devlet �zerinde hakimiyet kurmas�, onu s�m�rmesi ve ondan faydalanmas� �eklinde tarif edilebilir. Ancak, i�gal, h�kimiyet ve s�m�rme her zaman ayn� olmayabilir. Bunu g�n�m�zdeki �ekilleriyle ��yle s�ralayabiliriz:

1. Mutlak i�gal ve h�kimiyet: Bir �lkenin as�l sahiplerini bertaraf ederek gelip o �lkeye yerle�meye denir ki; Amerikal�lar K�z�lderililere, Avustralya'y� i�gal edenler Avustralya yerlilerine ve Filistin'i i�gal edenler de Filistin halk�na b�yle davranm��lard�.

2. Asker� i�gal: Bir �lke �zerinde asker� hakimiyet kurup o �lke insan�n�n her meselesine m�dahale etmeye denir ki; Hindistan'� i�gal eden Britanya askerleri senelerce yerli halka b�yle davranm��lard�.

3. M�dahalecilik: Bir �lkenin hariciye, emniyet, m�dafaa ve iktis�di i�lerine a��k-kapal� m�dahale �eklinde olur ki, g�n�m�zde Do�u ve Bat�'n�n, fakir, g��s�z ve geri kalm�� �lkelere kar�� tavr� hep bu t�rl� m�dahalecilik �ekliyle olmu�tur.

4.Entelekt�el transfer etme sistemi ki; g�n�m�zde emperyalizmin en yayg�n ve en tehlikeli olan�d�r. Bu sisteme g�re s�m�r�lmek �zere pl�na al�nan �lkenin,k�biliyetli, at�lgan, m�te�ebbis evlatlar� se�ilerek, yurt i�inde, yurt d���nda husus� e�itimden ge�irilip, husus� localara kaydettirilip �lkenin kaderine hakim hale getirilirler. Daha sonra ise, bu yerli-yabanc� entelekt�el, sistemli olarak �lkenin idaresinde en hay�ti noktalara yerle�tirilerek kale i�ten fethedilmi� olur.

Son as�rlarda, Bat�l� m�stemlekecilerin kulland�klar� bu sistem �ok ge�erli olmu� ve bu yolla kar�� tarafa boy hedefi olmadan, onlarda nefret uyand�rmadan yumu�ak�a hedefe var�lm��t�r ki; g�n�m�z�n �sl�m d�nyas�n�, b�y�k �l��de bu kabil bir istismar ve s�m�r� ��kmaz� i�inde sayabiliriz.

Hangi �ekliyle olursa olsun, emperyalizmin i�galine u�rayan �lkelerde:

1. Asimilasyonlarla yerli halk �z�nden uzakla�t�r�lm��; ge�mi�i ve tarihi unutturulmaya �al���lm�� ve bir kimlik bunal�m�na �ekilmi�tir.

2.Mill� himmet �ld�r�lm��; araz� verimsizle�tirilmi�; sanayi emperyalist �lkeye ba�l� hale getirilmi�; ilim k�s�rla�t�r�lm�� ve ara�t�rmac�l���n yerine �ablonculuk ikame edilmi�tir.

3.�ld�rmeme-kald�rmama politikas�yla, yerli halk, canke� edilerek hep ba�kalar�na muhta� h�le getirilmi� ve b�t�n bir hayat boyu, ilericilik, Bat�c�l�k, uygarl�k, �a�da�l�k gibi ne ifade ettikleri belli olmayan kelimelerle avutulmu� ve uyutulmu�lard�r.

4.D�� destek ve d�� yard�mlar itibariyle �lke ablukaya al�nm��; ithal�t ve ihracata a��k-kapal� hacir konmu�, kalk�nma ve b�y�me inhisara al�narak b�t�n b�t�n zorla�t�r�lm��t�r.

5.Bir taraftan �lke insan�n�n fakir b�rak�lmas� i�in l�z�m gelen her �ey yap�lm��; di�er yandan da, y���nlar l�kse, isr�fa �ekilmi� ve millet i�ine s�rekli tatminsizlik hissi sa��larak kavgaya varan ho�nutsuzluklar meydana getirilmi�tir.

6.�lim-teknik-teknoloji a��s�ndan ara�t�rma ruhu �ld�r�lm��; ma�rif yuvalar� kopyac�l��a, fabrikalar montajc�l��a al��t�r�lm��, k��lalar da emperyalist g��lerin, d�k�nt� harp malzemelerinin me�herleri haline getirilmi�tir.

�imdi acaba, �sl�m'� ve �sl�m f�tuhat�n�, bu kadar k�t�l��� de beraberinde getiren emperyalist sistemlere ve s�m�r� d�zenlerine benzetmek ne derece mak�ld�r?..

Bir kere �sl�m, kimseyi yurdundan, yuvas�ndan etmedi�i gibi, kimsenin eline, aya��na zincir vurarak �al��mas�n� da engellememi�tir. O, fethetti�i �lkelerin insanlar�n� dinleriyle, duygular�yla, d���nceleriyle serbest b�rakm�� ve onlar� her hususta kendi dinda�lar�, vatanda�lar� gibi himaye etmi�tir. M�sl�man f�tihler, girdikleri hemen her �lkeye huzur ve emniyet getirmi� ve yerli halk aras�nda kabul edilen, sevilen, say�lan insanlar olmu�lard�r. B�yle olmasayd�, Suriye H�ristiyanlar�, �lkelerinin Roma �mparatoru taraf�ndan istirdat edilece�i endi�esi kar��s�nda kiliselere dolup M�sl�manlar�n zaferi i�in dua ederler miydi? Ve b�yle olmasayd�, bir ucundan di�er ucuna alt� ayda var�lamayan alabildi�ine geni� bir �lkede as�rlar boyu emniyet ve as�yi�i devam ettirmek nas�l m�mk�n olabilirdi?.. Bug�nk� kom�nikasyon imk�nlar�, son model asker� ara� ve gere�lere ra�men, avu� kadar bir yerde bunca mekanize g��lerimizle emniyet ve asayi�in temin edilemedi�ini g�rd�k�e onlar�n bu mevzuda ba�vurduklar� dinamiklere hayran kalmamak m�mk�n m�? Zannediyorum, g�n�m�z�n pek �ok m�nevveri de bu hakikat� anlam�� olacak ki, d�nya hakimiyeti d�nemimize ait varl�k ve bek�m�za esas te�kil eden dinamiklerin yeniden g�zden ge�irilmesi l�z�munu izhar etmeye ba�lad�lar.

M�sl�man f�tihler, fethettikleri �lkelerin kap�lar�yla beraber, g�n�l kap�lar�n�n da kendilerine a��lmas�n� ba�arabildi ve fethettikleri �lke insanlar�n�n sayg�, itimat ve g�venine mazhar oldular.

Girdikleri �lkelerdeki ilim ve sanat birikimini de�erlendirip, ilim ve sanat adamlar�na �al��ma zemini haz�rlad�lar. Hangi dinden olursa olsun, �limlere ve fikir adamlar�na ayr� birer de�er atfederek onlar� isl�m� toplum i�inde aziz ve m�kerrem tuttular.

M�sl�man f�tihler hi�bir zaman, Amerikal� s���r �obanlar�n�n,Yeni D�nyan�n yerli halk�na, Frans�zlar�n Cezayir insan�na, �ngilizlerin Avustralya yerlilerine, Hollandal�lar'�n Endonezyal�lar'a, yirminci as�r Amerikal�lar�n Vietnam halk�na yapt�klar� gibi yapmad�lar. Yapmak ��yle dursun, fethettikleri �lke halk�na kendi dinda�lar�, kendi soyda�lar� gibi davrand� ve onlara, ayn� vatanda�lar� gibi muamelede bulundular.

Halife Hz. �mer, Mekkeli bir soyludan tokat yiyen bir k�pt�ye: "D�n; sen de ona bir tokat vur" diyor; Amr b. �s'�n M�s�r yerlilerinden birisini rencide etti�ini duyunca da: "�nsanlar analar�ndan h�r olarak do�dular. Ne zamandan beri onlar� kul-k�le olarak kullan�yorsunuz?" diyerek it�bda bulunuyordu. Mescid-i Aks�'n�n anahtarlar�n� almak i�in Filistin'de bulundu�u s�rada, namaz vakitlerinden birisini i�inde bulundu�u bir kilisede idr�k etti�inde Papaz�n �srarla kilisede namaz k�lmas�n� istemesine ra�men: "Hay�r! halife �mer burada namaz k�ld� diye yar�n sizi iz'�c edebilirler" diyerek d��ar�da toprak �zerinde namaz k�lmay� tercih ediyor ve ma�luplara kar�� �sl�m'�n fevkal�de ins�n�, alabildi�ine yumu�ak ve hen�z g�n�m�zde ula��lamam�� seviyedeki tavr�n� g�steriyordu.

Rica ederim, bu insanlar�n ba�kalar�n� istismar etmeleri m�mk�n m�? Bunlar�n ba�kalar�n� s�m�rmesi d���n�lebilir mi? Ve bu y�ksek ruhlar�n temsil ettikleri Kur'�n sistemine emperyalist d�zen denir mi?