�sl�miyet b�t�n meseleleri halletmeye k�fi midir?

Evet, k�fi ve v�fidir. D�n bizim s�yledi�imiz bu s�z, bug�n herkes taraf�ndan s�ylenir olmu�tur. Bat� yeni yeni ihtid� h�diseleriyle bunun a��k bir del�lidir.

Bir fabrikan�n �al��ma sistemini, onu kurup yapandan daha iyi kim bilebilir. En basit bir elektronik �letin dahi �ak��ma �eklini bir bilene dan���yorsunuz. �nsan� yaratan kim ise onun gerek ferdi gerekse i�tim�? ya�ama tarz�n� en iyi bilen o olacakt�r. �nsan� Allah yaratm��t�r. �yleyse insan i�in en ge�erli sistem de O'nun g�nderdi�i sistemdir.

Bug�n bu realite herkes taraf�ndan kabul ediliyor, zira, be�er eliyle ortaya konan b�t�n sistemler bug�n ifl�s etmi�tir. Ge�ici muvaffakiyetleri onlar�n devaml� kalmalar�na yetmemi�tir. ��te tarihte g�r�len en me�hur be�er� sistemlerden Feodalizm, Kapitalizm, Sosyalizm ve Kom�nizm bir biri ard�nca hep y�k�l�p-gitmi� ve arkada bir s�r� fery�d-u fig�n b�rakm��lard�r. Halbuki �sl�m ilk kuruldu�u g�nden beri �z�nden hi�bir �ey kaybetmeden bug�nlere gelip ula�t�.

Bat�, bu i�in fark�ndad�r. Bizim g�nderdi�imiz m�r�id ve m�belli�ler Bat� d�ny�s�n�n bir�ok yerinde h�sn� kabul g�rmektedir. Kilise amfileri �deta �sl�m'a hizmet eder h�le gelmi�tir.

D�ny� yeniden bir �sl�m anlay���na haz�rlan�yor. Bug�n alt�ndan kalk�lamayan problemlerin ancak �sl�m ile halledilece�i kan�at� olduk�a yayg�nd�r.

Fazilet odur ki d��manlar dahi kabul ve itir�f etsin. ��te bug�n o merhaleye gelinmi�tir ki, d��manlar dahi verdikleri bey�natlar�yla bu hak�kat� kabullenmi� g�r�nmektedir. Bug�n Avrupa'da, �sl�m'� kab�l etti�i halde, �evresinden endi�e etti�i i�in, bunu a��klamayan pek �ok insan vard�r. Ve bunlar�n ekseriyeti de kilise mensuplar�d�r.

Sonra bu gibi sorulara m��ahhas mis�l vermek i�in b�t�n meseleleri teker teker say�p �sl�m'�n o meseleleri nas�l halletti�ini bir bir g�stermek gerekir. Bu da birka� ciltlik eserle ancak m�mk�n olacakt�r. Soru-cevap fasl�nda b�yle bir mevz�u derinlemesine tahlil elbette ki imk�ns�zd�r. Ayr�ca onlar, �sl�m'�n hangi meseleyi halledemedi�ini g�stermeliler ki, biz onun cevab�n� vermi� olal�m. Onlar m�cerret sorduklar� i�in bizim cevab�m�zda m�cerret olacakt�r. Cevab� herkese m�sellem olan bir mesele hakk�nda esasen daha fazla s�z, hem isr�f hem de abesle i�tig�ldir. �sl�m ise isr�f ve abes i�i asla tasvip etmez.