Kur'an Ni�in Ebu Leheb Gibi Ki�ilerden Bahsediyor? Bu O'nun Bel��at ve Fesahatine Nas�l Uygun D��er?

Eb� Leheb, nur h�nesine yak�n bir yerde ne�'et etmesine ra�men o nurdan istif�de edemeyen t�lihsiz ve bir o kadar da inat bir insand�r. Esas ad� Abd�luzz�'d�r.

S�renin me�li k�saca ��yledir: "Elleri kurusun Eb� Leheb'in ve kurudu da. Ne mal� ne de kazand�klar� hi�bir i�e yaramad�. Alevli bir ate�e gidip yaslanacak. Kar�s� da. Hem boynunda hurma lifinden b�k�lm�� bir ip oldu�u halde." O ir�desini hep k�t�ye kulland�. Allah Ras�l�n�n ge�ece�i yollara dikenler serpti ve K�be'ye giden yollarda ate�ler yakt�. Tabii, cezas� da amelinin cinsinden olacak ve gidip ate�e yaslanacakt�r. Zaten ona, ate�in babas� man�s�na gelen "Eb� Lehep" ismiyle hit�p edilmektedir. �sl�m dininin il�ve y�celmesi u�runa verilen m�c�delenin kar��s�na dikilen bu adam, b�t�n hayat� boyunca oyun ve d�zenler kuracakt�r. Ve kurdu da. Ama yapt��� her �ey -ak�m kald�. Beni Umeyye'nin b�t�n serveti ona akmas�na ve �mm� Cem�l denen kar�s� da �ok zengin olmas�na ra�men b�t�n kaz�nd�klar�n�n ona zerre kadar faydas� olmad�. Evlatlar� da onu kurtaramad�. Halbuki o onlarla �ok �v�n�rd�...

Bedir'e i�tirak edememi�ti. Bedir'de M�sl�manlar�n zaferi Mekke'ye ula��nca, sinir krizleri ge�irmeye ba�lad�. Gelen haberci, hi� beklenmedik bir h�diseden, M�sl�manlara yard�m eden sar�kl� askerlerden bahsediyordu. O g�ne kadar �m�n�n� gizlemi� olan Eb� R�fi de denilenleri dinleyenler aras�ndayd�. Bu s�z� duyunca dayanamad� ve "Vallahi bunlar melekler" dedi. Bunun �zerine Eb� Leheb ��ld�racak hale geldi ve Eb� R�fi'nin �zerine y�r�yerek onu ayaklar�n�n alt�na ald� ve �i�nemeye ba�lad�. Eb� R�fi, Hz. Abbas'�n k�lesiydi. Hz.Abbas'�n han�m� �mm� Fad�l, ko�arak geldi ve Eb� Lehebin ba��na elindeki sopay� indiriverdi. "Efendisi yok diye bir k�leyi d�v�yorsun de�il mi?" dedi. Eb� Lehep karde�inin kar�s�na seslenmedi. Ba��ndan akan kanla evine gitti ve bir daha d��ar�ya ��kamad�. Bu darbenin te'siri veya ba�ka bir sebeple "Adese" denilen bir hastal��a yakalanm��t�. Ve o g�n, bu hastal�k veb�dan daha tehlikeli kabul ediliyordu. Mal� vard�. evlatlar� vard�; fakat hi�birinin Eb� Leheb'e faydas� olmuyordu. Yedi g�n k�vrand� durdu. Tek ba��na kald�. �ld��� zaman ba�ucunda kimsecikler yoktu. �l�s�n� almaya dahi giren olmuyordu. Nihayet utand�lar. ��lden bir ka� bedev� tuttular ve koku�mu� cesedi bir �ukura atarak �zerine ta� y��d�lar.

Peygambere (sav) bu kadar yak�n olmas�na ra�men hem o nurdan istif�de edememi� olmas� bir yana en az�l� d��man kesilmi�ti. Onun i�indir ki hem d�ny�da hem de ukb�da onu �etin bir cez� ve netice bekliyordu. D�ny�dakiler oldu, �imdi o, �b�r tarafta kendi hesab�yla ba� ba�a...

Kar�s� beni Umeyye'ye mensup soylu ve zengin bir kad�nd�. Allah Rasul�ne d��manl�k �deta ona sadist�e bir zevk veriyordu. �ki Cihan Serveri'ne kar�� yap�lan edebsizce mu�melelerin pek �o�una i�tir�k eder ve bundan derin bir zevk duyard�. Allah Ras�l�n�n ge�ece�i yollara d�kmek �zere diken ta��yor, onun ge�ece�i yollarda yak�ls�n diye odunlar� y�klenip getiriyordu ve b�t�n bunlardan derin bir zevk al�yordu. Asl�nda pek �ok hizmet�i kullanacak kadar �atafata da d��k�nd�. Ama, �ki Cih�n Serveri'ne olan gayz� onu �yle tahr�k ediyor du ki, bu ma�r�r kad�n b�t�n gururunu ayaklar alt�na al�p o g�ne g�re hizmet�i ve c�riyelerin yapaca�� bir i�i yap�yordu. Gerdanl���n her �e�idini dahi boynuna takmaya tenezz�l etmezken gel g�r ki �imdi boynunda ip vard� ve s�rt�nda da odun. D�nyada yapt��� bu i�lerin cez�s�n� da ayn� cinsten �ekecekti, zira Kur'�n b�yle s�yl�yordu.

Eb� Lehep inat bir insand�. Eb� Cehil onun hakk�nda "Sak�n bunu k�zd�rmay�n. E�er �b�r tarafa ge�erse bir daha onu kimse d�nd�remez" derdi. Ve bunda da hakl�yd�. Ancak o, bu inad�n� Allah Ras�l�ne kar�� kulland�. Ona d��manl�kta harcad�. Han�m�yla beraber omuz omuza verdi ve K�be'deki putlar� tarz�z ettiler. L�t dediler, Menat dediler de e�ilip bir kere olsun yan� ba�lar�n da b�y�yen, Aleyhissal�t� Vessel�m gibi b�t�n cih�nlar� if�de edecek bir fihrist insan� anlamak i�in gayret g�stermediler. �lemlere Rahmet olan bu m�mtaz �ahsiyetten istif�de l�zumunu duymad�lar.

Duymak ��yle dursun Eb� Lehep hep Allah Ras�l�ne k�t�l�k yapt�. D�ny� durduk�a o da dursayd�, niyeti yine hep ayn� �eyi yapmakt�. �nananlara yap�lan ve tatb�ki �� sene gibi uzun bir m�ddet s�ren boykotu haz�rlayan ve bu i�in �nc�s� olan Eb� Cehillerle beraber oldu; Allah Ras�l� ve M�sl�manlara k�t�l�k yapt�. M�sl�manlar bu �� seneyi �l�mle pen�ele�erek ge�irmi�lerdi. Nice ya�l� ve �ocuk bu boykotta hayat�n� kaybetti. Fakat Eb� Leheb'in vicd�n�nda b�t�n bu olanlar zerre kadar ac�ma hissi uyarmad�. O b�yle vicd�ndan nasipsiz bir insand�. Zaten Hz. Hatice v�lidemiz de bu devrede psikolojik olarak iyice y�pranm��, inananlara yap�lan bu haks�zl��a ve zulme daha fazla dayanamam�� ve H�z�n Senesi ad�n� ebed�le�tirmek ister gibi vefat etmi�ti. Eb� T�lip de ayni sene vefat etti. Ne yaz�k ki, o da hid�yete eremeden gitmi�ti. Ancak, Allah Ras�l�ne olan sevgisi ancak, bir M�sl�man�n katlanabilece�i zul�m ve i�kencelere katlanmas�na sebep olmu�tu. Eb� T�lip denince, kalbimin derinliklerinde bir s�z� duyar�m, g�zlerim dolar ve �ok kere de a�lar�m. Allah Ras�l�ne bu kadar yard�mc� olan ve O'na s�hip ��kan bir insan�n hid�yete eremeyi�i ne kadar hicr�nl� bir h�disedir. Hz. Eb� Bekir de bu m�l�haza ile a�lam��t�. bir g�n ya�l� babas�n� �ld� .Allah Res�l�ne getirdi. Eb� Kuh�fe M�sl�man olmu�tu. Fakat S�dd�k bir k��eye �ekilmi� h��k�ra h��k�ra a�l�yordu. Dayanamad� Allah Ras�1�, sordu: Ya Eb� Bekir, ni�in a�l�yorsun, sevinsene baban M�sl�man oldu? Eb� Bekir kendine yak��an cevab� veriyordu: "Ke�ke �u anda sana b��t eden eller Eb� Kuh�fe'nin elleri olaca��na Eb� T�lip'in elleri olsayd�. ��nk� sen Eb� Talib'i Eb� Kuh�fe'den daha �ok severdin. Senin o kadar sevdi�ini ben �z babam dahi olsa Eb� Kuh�fe'ye tercih ederdim." Merhamet-i il�h�den daha fazla merhamet edip s�-� edebte bulunamay�z. Ancak kalbime de h�kim olam�yorum. Ne kadar isterdim ki b�t�n sevaplar�m�n onda dokuzu Eb� T�lib'e verilseydi de bana sadece biri kalsayd� ve o da kurtulmu� olsayd�. Belki b�yle s�ylemek de haddim de�il, fakat ba�tan s�yledim kalbime h�kim olam�yorum. ��nk� o benim Efendimi senelerce him�ye etti, korudu, onun i�in �ekmedi�i �ile kalmad�. Fakat daha �te bir �ey diyemiyoruz. Kimsenin de bir �ey demeye hakk� yoktur. Zira aradaki kopukluk Efendimizin elinin ona uzanmas�na m�ni te�kil etmektedir.

Eb� T�lip Allah Ras�l�n� bu derece siy�net edip korurken di�er bir amcas� olan Eb� Leheb ona her t�rl� i�kenceyi rev� g�r�yordu. Allah Ras�l� kabile kabile geziyor ve Hak Din olan �sl�m'� anlat�yor, insanlar� bu dine d�vet ediyor: onu bir g�lge gibi takip ecfen k�z�l sa�l� ve k�z�l suratl� bir ba�kas� da durmadan onu yalanlamaya �al���yordu ve i�te bu adam Eb� Leheb'in ta kendisiydi.

Kabile ve soy olarak O'na en uzaklar en erken gelip Allah Ras�l�ne kar�bet ve yak�nl�k kurmaya gayret ederken. o aksine uzakla�may� �deta kendine bir vaz�fe biliyordu. Nas�l bir k�rd� ki, yan�nda do�an ve y�kselen nur memba� bir g�ne�i g�rm�yordu.

�imdi b�yle bir insana Kur'an'�n"elleri kurusun" demesi hak ve maslahat de�il midir? Ona b�yle denmeseydi milyarlarca inanan insan�n hukuku z�yi olmayacak m�yd�? B�yle bir anlay��, Kur'an'�n hikmet ve maslahat dolu �sl�buyla nas�l te'lif edilirdi?

�kincisi: �sl�m'a k�t�l�k yapan �oklar� hakk�nda a��k-kapal� �yetler nazil oldu. Velid b. Mu�ire de bunlardan biriydi. Kur'an onun hakk�nda "Can� ��kas� ne k�t� karara vard�" t�birini kullan�yor. O da H�lid b.Velid'in babas�yd�. Ancak Allah Rasul�n�n amans�z d��manlar�ndan biriydi. Kendi kendine acaba nas�l iftira atsam diye d���n�yordu: ��ir mi, kahin mi, s�hir mi desem diye karars�zl�kta bocal�yordu. Sonra Kur'an'a sihir, Allah Ras�l�ne de s�hir demeye karar verdi de, Kur'an da onun bu karar�na kar�� Cen�b-� Hakk, ona yukar� da zikretti�imiz �yet mealiyle hitap veya itap etti: `Can� ��kas�ca ne k�t� karar verdi.' Ve daha nice k�firler Kur'an'da levm edildi, tehdit edildi. Durum b�yle olunca, Eb� Lehep e�er istisn� edilmi� olsayd�, acaba b�i Kur'an'�n alem��mul olma keyfiyetine uygun d��er miydi? Elbette ki hay�r. Zira Velid b.Mu�ire'nin k�nand��� bir yerde, Eb� Lehep k�nanmasayd�, bu i�in m���hitleri, Allah Ras�l�ne bunca d��manl�k etmi� bir insan�n s�rf ona s�hr� olan kar�betinden dolay� korunup muh�faza edildi�i zeh�b�na kap�lmayacaklar m�yd�? ��te Kur'�n buna meydan vermedi ve Eb� Leheb'i de di�er m��riklerin kategorisine d�hil etti.

���nc�s�: Bu s�re Mekke'de n�zil oldu. Ebu Lehep ise Bedir Muh�rebesinin hemen ard�ndan �ld�. Demek ki ortada gayba �it bir haber verme bahis mevzuuydu. Eb� Lehep ve kar�s� k�fir olarak gidecekti ve Kur'an ne dediyse aynen tahakkuk etti. Nas�l Allah Ras�l�, Bedirde �lecek Kurey�in ileri gelenlerinin yerlerini g�stermi� ve her biri g�sterdi�i yerde �ld�r�lm��t� ve b�yle bir ihbar bu m�minlerin kuvvei m�neviyesini takviye etmi�ti. Ebu Leheb'in de o �ekilde �lmesi inananlar�n kuvvei ma'neviyelerini takviye ediyor, �deta onlar� daha da uyar�yor ve dikkat edin diyordu. Zira Kur'an'�n va'detti�i her �ey oluyordu. Ortada bir zafer va'di vard�, demek ki o da olacakt�. Bir avu� m�sl�mana herkesin d��man kesildi�i bir devrede, bu gibi takviyeler hi� de k���msenecek �eyler de�ildi. Aksine do�urdu�u m�sbet netice itib�riyle bir bak�ma �artt� ve zorunluydu.

Bazan k���k bir bel� ve musibetin insanda h�s�l etti�i uyarma ve kendine gelme, manev� hayat� ad�na �yle �eyler kazand�r�r ki, perde a��lsa, kazan�lanlar g�r�l�verse, herkes o bel� ve musibetin gelmesini can-u g�n�lden talep edip isteyecektir. Sonradan kazan�lanlar, o musibeti hi�e indirmektedir. ��te insanl�k ad�na, zaten kaybetmeleri kesinlik kazanm�� olan b�yleleri hakk�nda s�ylenenler s�ylenmemi� dahi olsayd� neticeye zerre tesir etmeyecekti. Olan olmu�tu ve onlar�n k�t� ak�betleri mukadderdi. V�k�a burada bir-iki �ah�s k�t� ak�betleriyle zikrediliyor ve bu ilk bak��ta insanl���n onurunu k�r�c� bir �slup gibi geliyor ise de, neticede milyonlarca insan�n �ahlan�p, kendi derinliklerini hissetmelerine veya en az�ndan zikredilenlerin ak�betine d��memek i�in daha dikkatli davranmalar�na ves�le olma keyfiyetiyle ele al�nacak olursa, ilk h�t�ra gelen intib�n�n yerini ba�ka hikmetler alacakt�r. Ve Kur'an'da Eb� Leheb ve ems�linden bahsedilmesinin ne kadar l�zumlu, psikolojik ve pedagojik a��dan inananlar ad�na ne kadar gerekli oldu�u b�ylece idrak edilmi� olacakt�r.

D�rd�nc�s�: Son olarak �unu da' il�ve etmeliyiz ki, bu psikolojik te'sir inanan kesimde dedi�imiz �ekilde bir uyanmaya sebep oldu�u gibi, k�f�r cephesinde de teredd�tler h�s�l etmeye ba�1am��t�r. Mutlak k�f�r1eri, �ek ve ��pheye ink�lap etmekle, nurlu yola girmeleri kolayla�m�� ve �nceleri sadece vicd�nlar�nda haps olan tasdikleri ortaya ��kan teredd�tlerin tazyikiyle ak�l ve kalbe girme menfezleri bulmu� ve zaten bir m�ddet sonra neticeler g�r�lmeye ba�lanm��t�r. Ondan sonra niceleri, k�f�r urbas�n� ��kararak, iman hil'at�n� giydi ve ir��d da bulunmak i�in d�nd�, gittiler. Bu da �m�n ve insanl�k ad�na az bir kazan� de�ildir. ��te baz� insanlar�n encamlar�n�n zikredilmesiyle b�yle b�y�k neticeler h�s�l etmek ancak ve ancak Kur'an'a yak��an ve onun hikmet dolu bey�nlar�n�n tez�h�r� olan �yle mucizev� bir �sluptur ki �imdiye kadar b�yle bir netice h�s�l etme ba�ka hi� bir kel�ma nasip olmam��t�r. Bu, okyanuslara at�lan k���k bir ta�la binlerce dalgalar h�s�l etme gibi h�rikul�de renklilik ve derinlik �rne�idir. Evet bu dalgalanmalar o g�nden bug�ne binlerce, y�zbinlerce hatta milyonlarca insan�n g�nl�nde temevv�� edip durmaktad�r. Evet Kur'�n, terg�p ve terh�bin iticili�i ve �ekicili�i ile, bir adam�n k�f�r i�inde �lmesini haber verdi�i ayn� anda milyonlar�n hid�yetine vesile olma gibi �st�n bir �sl�pla n�zil olmu�tur. Bu da Kur'�n'�n fes�hat ve bel��at if�de eden bey�n�na gayet uygundur, muvaf�kt�r. Maslahat ve hikmetin ta kendisidir.