Osmanl� Padi�ahlar�ndan Murad Ve Yavuz'u Di�erleriyle Mukayese Eder Misiniz? Kan�ni'nin ��kard��� Kanunlar Oldu�u S�yleniyor?

�teden beri �e�itli cem�atlar i�inde baz� fertlerin Rabbimizin ihs�n etti�i l�tuflarla hus�siyet arz etmeleri gayet normaldir. Efendimizin nur havz� i�inde Eb� Bekir, �mer, Osman ve Ali (ra) hazretlerinin her biri kendi ba�lar�na birer hus�siyet arz ederler. S�dd�k, dendi�inde insan�n akl�na Hz. Eb� Bekir (r.a.) gelir. Zira onda, ak�l ve mant���, yine ak�l ve mant�kla yenip teslimiyette zirvele�menin en son ufkuna s��rama gibi ay�r�c� bir �zellik vard�r. Hakk� b�t�ldan ay�rmada k�l� k�rk yapan hassasiyet isterseniz b�yle bir f�r�kiyeti Hz. �mer (r.a.)da bulursunuz. edep ve hay�n�n, Kur'�n'a sayg� ve Allah Ras�l�ne ba�l�l���n d���n�ld��� yerde de bir �bide gibi Hz. Osman (r.a.) kar��n�za ��kar. Allah Ras�l�n�n kuds� d�iresine ait vel�yetle al�kal� baz� hus�siyetler ar�yorsan�z akla Hz. Ali (r.a.) gelir.

Bunun gibi �e�itli devirlerde �e�itli cem�atlar b�y�kl��� ve bir k�s�m ulv� hak�katlar� temsil etmi�lerdir. Fakat bunlar�n i�inde yine se�kin insanlar vard�r; farkl�l�k arz ederler.

Osmanl� padi�ahlar� i�inde de Osman Gazi Hazretleri saffet ve i�tenli�iyle �deta bir sembold�r. Orhan Gazi �ec�at ve ces�ret-i �m�niyesiyle ona yak�n bir vaziyettedir. Mur�d H�d�vendig�ra gelince O, hem m�kemmel bir devlet reisi hem m�kemmel bir ordu kumandan� hem de incelerden ince bir Hak dostudur. Evet O, devaml� surette ordusunun ba��ndad�r. Edirne'yi al�r ve Trakya ilk defa bize onun zaman�nda a��l�r. O kadar saffet i�indedir ki, bir g�n hocas�na gelir ve "Sizler nas�l oluyor da ilk tekbirde K�be'yi g�rebiliyorsunuz; ben senelerdir u�ra��yorum buna ancak ikinci veya ���nc� tekbirlerde muvaffak olabiliyorum" der.

�sl�m'�n izzeti ve kendi �eh�deti i�in Cen�b-� Hakk'a niyazda bulunur. Ve bu du� yere d��mez o g�n �ehid olur. E�er soruda kastedilen Mur�d bu Mur�d ise hak�katen mur�d�na ermi� bir Mur�d'd�r.

�kinci bir Mur�d'da Fatih'i s�nesinde yeti�tiren ve Ehlullah'dan oldu�una ��phe bulunmayan Mur�d'd�r. Allah'�n veli kulu Hac� Bayram Veli hazretlerine teslim olmu� ve onun bir dedi�ini iki etmemi�tir. Fatihi yeti�tirsin diye Ak�emsedd�n'i oraya g�nderen de odur.

�kinci Mur�d, din� ilimler ve tasavvufa dil beste ve ��ina bir insand�r. Ayn� zamanda devlet i�lerinden de iyi anlamaktad�r. Asl�nda bu iki durum biri di�erinden bir �eyler eksiltmekle ya�ayan iki z�t hayat tarz�d�r. Devlet i�lerini b�t�n incelikleriyle bilip tems�1 eden bir insan�n din� i�lerde ayn� �l��de hassas olmas�, veya bunun aksi ender-i n�dir�ttand�r. Buna ra�men �kinci Mur�d bu zor i�in de �stesinden gelebilmi�tir. Bir b�y�k d���n�r bunu �z�h ederken, sadece R��id Halifeleri istisn� ederek i�i h�kme ba�lam��t�r. Evet, bir insana k�y muhtarl��� dahi verilse eski safvetini zor korur. Halbuki bunlar cih�na h�kmederken dahi m�mk�n mertebe saffetlerini muhafaza etmi�lerdir.

Yavuz ise apayr� bir destan insand�r. O �sl�m birli�ini te'm�n maksad�yla gitti�i muh�rebelerin birinden d�n�yordu. Bu arada �stanbul'da halk, g�nlerdir onu istikbal edebilmenin heyec�n�yla yollara d�k�lm�� bek1iyordu. Bunu haber al�nca, �stanbul'a gece yar�s�nd� ba�ka bir yoldan giriyor ve gizlice Topkap�ya dal�yor.

Bir pen�ede d�ny�n�n �d�n� koparan ve k�kredi�i zaman ormana velvele salan bu adama bak ki, gece olup d�, Rabbiyle m�n�sebete ge�ince, tepeden t�rna�a bir �bid ve z�hid kesiliyor. Sanki �imdi o herkesi tir tir titreten H�k�mdar de�il de bir T�vus b. Keys�n veya bir �veysi'1-Karn�dir. Bu hal ve bu vaziyet �ok az insana nasip olmu� bir p�yedir. Onun i�indir ki bunlar, sah�b�den ve tabi�nden sonra ad� an�lmas� gereken �ah�slar aras�ndad�rlar.

Kan�n�ye gelince o da b�y�k insand�r. Z�ten onlara hata isn�d�, yapt�klar�n�n kendi k�metine uygun d��memesi sebebiyledir. B�y�k bir seferden d�n�nce, kalbine gurur girmesin diye o geceyi bir izbede ge�irecek kadar, muh�sebe ve i� mur�kabesine s�hiptir.

Ne var ki �yle bir �ahsiyet, �eriat�n ahk�m�na kar�� daha hassas davranmal�yd�, diyoruz. ��nk� ona ancak b�yle bir vasf� yak��t�rabiliyoruz. �unu da unutmamak gerekir ki, Kanuni kendi devrinde istedi�i gibi, hi� kimseye sormadan kararlar alm�� ve bunlar� kitapla�t�rm�� de�ildir. O, b�t�n meseleleri o g�n�n ulem�s�na sormu� ve onlardan ald��� fetv�lara g�re hareket etmi�tir. Hele cin ve insin m�ft�s�, b�y�k m�fessir Ebu's-Su�d Efendi ki onun �eyh�lisl�m�d�r b�yle bir dev�s� birinin murakabe ve kontrol� alt�nda bulunan bir z�t�n, �yle akl�na geldi�ince hareket edemeyece�i, g�n gibi ��ik�rd�r. �yleyse bu hatalar i�tihad� hatalar kabul edilmelidir. Hele bizler "�l�lerinizin k�t� yanlar�n� anmay�n. Onlar�n hep iyi taraflar�n� anlat�n" �k�z�na uyarak ecd�d�m�z�n hep iyi taraflar�n� an�p anlatmak zorunday�z. Hayr'�l-halef olmak da bunu gerektirir.