Du� ederken "E�z�-Besmele" �ekilir mi? Du�da us�l ne olmal�d�r?

Du�ya ba�larken "e�z�" �ekilmesini h�kme ba�layan bir kay�t yoktur. Bize emredilen Kur'�n okumaya ba�larken "E�z�" �ekmektir. Ancak, du�ya da onunla ba�lanmas�nda bir mahzur olmayaca�� kanaat�nday�m. Fakat her hay�rl� i�e besmele ile ba�lama k�idesinin umumili�ine, du� gibi bir hay�rl� i� de d�hil olaca�� i�in, Besme1e �ekmek s�nnettir, diyebiliriz. Us�l ve metoda gelince, bu mevz�da h�l�sa olarak bize tavsiye edilenler �unlard�r:

Birincisi: Cen�b-� Hakk'a, canu g�n�lden bir i�tiyakla hamd ve sen� etmektir. Mesel�, T�rk�e if�delerle s�yleyecek olursak: "Rabb'im, g�kleri ve yeri yaratan Sensin. Kalbimden ge�enleri bilen Sensin. ��ime �m�n ve itmin�n� yerle�tiren sensin. G�nl�m� arzuyla dolduran ve buna muk�bil Cenneti de �imdiden donatan Sensin. B�lb�l� �ak�tan, g�le rengini bah�eden yine Sensin. "��te b�yle umum �lemde cereyan eden tasarruflar� say�p, hepsini Cen�b-� Hakk'a isn�t etti�ini, tazarru ve niy�z dolu bir �sl�pla if�de etme hamd ve sen� demektir ki, Allah R�s�l�n�n du�lar�nda bunu a��k�a ve tekrarla g�rmekteyiz.

�kincisi: Efendimize Sal�t� sel�mda bulunmakt�r. Bu �deta, bir kap�y� vururken, o kap�n�n �n�nde duran, o kap�n�n kilit ve anahtarlar�n� elinde tutan Z�t'a sel�m vermek gibidir. Evet, sal�t ve sel�m�n man�s�, Cen�b-� Hakk'dan Hz.�brahim ve onun �line verilenlerin aynen Efendimize de verilmesini talep ve Hz. �brahim'in g�n�llerde kazand��� sayg�ya denk, Allah Ras�l� i�in de bir sayg� atmosferinin tesisini arzu etmektir ki, canu g�n�lden istenen b�yle bir �ey muhakkak surette kab�l olacakt�r. Ve b�yle makb�l iki du� aras�nda kalan bir du�n�n kab�l olmas� da bir cihette teminat alt�na al�nm�� olacakt�r.

���nc�s�: �stenilen �eylerin muhakkak surette Cen�b� Hakk taraf�ndan kabul g�rece�ine, zerre kad�r teredd�t g�stermeden, k�vrana k�vrana ve du�n�n ayr�lmaz bir �art� olan yalvar��, yakar�� ed�s�yla.. mesel�; deniz ortas�nda, bir tahta par�as� �zerinde kalm�� ve b�t�n sebeplerin suk�t etti�ini aynel yak�n anlam�� bir insan�n tesl�miyeti i�inde ve b�yle bir ruhla tevecc�h edip Cen�b-� Hakk'a y�nelmektir ki, du�n�n �z�, hayat� da i�te bu ihl�s ve bu samimiyettir.

Du�n�n kabul edilmedi�ini d���nmek katiyyen yanl��t�r. Du�, e�er �artlar�na uygun yap�lm��sa muhakkak kab�l g�r�r. Ancak kab�l edili� keyfiyeti, bizim istedi�imizin ayn� olmayabilir. Bazan bizim istedi�imiz, bizim i�in hay�rl� olmad���ndan, bir rahmet eseri olarak Cen�b-� Hakk bize, istedi�imizi de�il de esas istememiz gerekeni ihs�n buyurur. Bazan da du�m�z �hiretimiz hesab�na kabul g�r�r. Onun i�in, yap�lan du�lar�n mutlak surette kabul edilece�ini d���nerek du� etmek �ok m�himdir.

D�rd�nc�s�: Du�y� yine sal�t ve sel�mla bitirmektir. Du� h�lis�ne bir kulluk if�desidir. Yani kul, aczini, fakr�n�, zaaf�n� ve iktid�rs�zl���n� idr�k ederek; g��, kuvvet, imk�n ve g�n� sahibi Cen�b-� Hakk'�n kap�s�na, hi� bir v�s�ta kullanmadan do�rudan do�ruya tevecc�h edip matl�bunu ondan istemesi, demektir.

�zerinde �srarla durulmas� gereken �nemli bir husus da �udur:

Israr edilirse, bazan du� ile, �di sebepler suk�t eder ve Cen�b-� Hakk du�y� kab�l buyurur. Zira b�t�n sebepler de O'nun kudret elindedir. O istedi�i �eye istedi�i �ekilde tasarruf etme g�c�ne s�hiptir. Yeter ki du� bu �u�r i�inde yap�ls�n ve du� edilmesi c�iz olan noktalar dikkate al�ns�n!...