Sahabe-i Kiram, �ocuklar� ve han�mlar�, kendi �ehitleri i�in a�layacaklar� vakit evvela, Hz. Hamza i�in a�larlard�, deniliyor. Sebebini anlat�r m�s�n�z?

Uzun s�re �yle oldu. Efendimizin bu mevz�daki hassasiyetini �yle tevil ve tefsir ettiler.

Hz. Hamza'n�n H��imo�lullar� i�inde durumu mert�e ve erkek�eydi. O bir �im�ek gibi �akm�� ve gitmi�ti. Ard�ndan neslini devam ettirecek kimseleri de b�rakmam��t�. Nas�l kendine has bir hayat ya�ad� gidi�i de yine kendine has oldu ve geriye kimseyi b�rakmadan gitti. Fakat buna kar��l�k O, hepimizin g�nl�nde �yle bir yer tutmu�tur ki, kab�l buyursayd�, evl�d� de�il kap�s�n�n k�tmiri olur, y�z�m�z� ayaklar�na s�rerdik.

Onun �sl�m'a giri�i, ayn� zamanda M�sl�manlar�n ikb�l d�neminin ba�lang�c�yd�. �ki Cih�n Serveri onu hem �ok sever hem de onunla iftih�r ederdi. O kadar ki bir defas�nda Hz. Hamza -i�ki yasak edilmedi�i g�nlerden birinde- i�mi� ve sarho� olmu�tu. ��ledi�i bir hatadan dolay� belki onu it�p etmek �zere gelen Allah Ras�l�, onu bu halde g�rm�� ve sarho�lu�un tesiriyle s�yledi�i baz� hezey�nlar� da duymu�tu. Fakat ona, hi�bir it�bda bulunmadan d�n�p gerisin geriye gitmi�ti. Allah Ras�l� belki de, kayar gider diye endi�e ediyordu. Belki de ileride yapaca�� b�y�k i�leri biliyor, onu bu istikb�liyle alk��l�yordu..

Hz. Hamza Uhud gibi sarp bir yoku�a �arp�nca, orada kendisine yak���r �ekilde �ehid oldu. Hi�bir �ehide, hi�bir g�ziye o kadar yi�itlik nasip olmam��t�r.

T�rih�ilerin bize verdi�i bilgiye g�re, o g�n tam otuz �� ki�iyi �ld�rm��, sonra �ehid olmu�tu. D���n�n �len m��riklerin yar�ya yak�n�n� o hakl�yor, sonrada v�cudu parampar�a hale getiriliyordu. K�z karde�i Safiyye, onun m�b�rek na��n�n �zerine aban�yor ve h��k�ra h��k�ra a�l�yor, kim bilir belki bir taraftan da v�cudundan kopan par�alar� toplamaya �al���yordu. Evet, bir taraftan Hz. Hamz�'n�n hali, di�er taraftan Allah Ras�l�n�n halas� Z�beyr''in anas� olan Safiyye'nin hali �ki Cih�n Serveri'ne �ok dokunuyor ve onu rikkate getiriyordu. M�sl�manlardan yaralanmayan kalmam��t�. Altm�� dokuz kadar da �ehid verilmi�ti. Medine'ye d�n��te herkes kendi yak�n� i�in g�zya�� d�k�yordu. �lenler i�in a�lan�yor, yaralananlar i�in a�lan�yor ve yaralan�p da evinde �lenler i�in feryatlar y�kseliyordu. O heng�mede unutulan birisi vard� ki, O'na g�z ya�� d�ken yoktu. �ehidlerin efendisiydi ama, onun i�in kimse a�lam�yordu. ��te bu manzara Allah Ras�l�n� tekrar rikkate getirdi. Dudaklar�ndan d�k�len s�zler �deta k�r�k bir kalbin iniltileri gibiydi "Fakat Hamza'n�n a�layan� yok" buyurdu. Sa'd b.Ub�de bunu duyunca beyninden vurulmu�a d�nd�. Ko�arak Ens�r kad�nlar�n� bir araya toplad�. Hepsini Hamza'n�n kap�s� �n�ne g�t�rd�. "Evvela Hamza'ya a�lay�n sonra kendi �l�lerinize" dedi. Daha sonra da, bu bir �det haline geldi. Ger�i bu �det g�n�m�ze kadar devam etmedi, belli bir devreden sonra kesildi. Ne var ki, k�y�mete kadar b�t�n M�sl�manlar, kendi cen�zelerinden evvel Hamza'ya a�lasalard�, o bile Allah'�n arslan�na az gelirdi...

Ayr�ca bizlerdeki Hz. Hamza sevgisi bizz�t onun �ahs�ndan kaynaklanm�yor. Allah Ras�l� onu seviyordu, biz de seviyoruz. Cen�b-� Hakk onu seviyordu ve g�kte onun ad� "Esedull�h-Allah'�n arslan�" olarak yaz�l�yordu, biz de bundan dolay� onu seviyoruz.

Bir de onun Allah Ras�l�ne olan kurbiyetinden dolay� ta��d��� bir man� vard�r ki, o bizim g�r�� ufkumuzun d���ndad�r. Nazarlar�m�z oraya ula�am�yor. Hz.Cafer i�in de Allah Ras�l� ba�ka t�rl� davranm��t�. "�ekliyle, ahl�k�yla bana benziyor" dedi�i bu �erefli sah�b�, �ehid olunca gitmi� b�t�n �ocuklar�n� teker teker kucaklam�� ve onlar� g�z ya�lar�yla y�kam��t�. Onda da Allah Ras�l�ne yak�nl�ktan dolay� bir man� vard� ki onu da biz yine anlayam�yoruz.

Belki Aleyhissal�t� vessel�m�n bu mevz�da g�sterdi�i hassasiyet, Cen�b-� Hakk'�n bak���na g�re bir vaziyet alman�n if�desiydi. G�r�yorsunuz, Uhud'ta �ehid olan bunca sah�b� vard�r. Vard�r ama, �ok ehli ke�fin m���hedesiyle kim darda kalsa ve "Hamza" dese, at�yla k�l�c�yla Hz. Hamza orada beliriverir. Bu ona �it bir hus�siyettir.

Daha sonralar� bir o kadar a��r �artlar alt�nda m�c�dele veren insanlar, yi�itler olabilir ve bunlar kur�unlar alt�nda, delik de�ik olmu� vaziyette can da verebilirler. Fakat i�in ba��nda ve kurulu� devresinde, �ok a��r �artlar alt�nda ve Allah Ras�l�n�n ayd�nl�k atmosferi i�inde m�c�dele veren o insanlarla kimse k�y�s edilemez. Onlar aras�nda da Hz. Hamza'n�n ise, hus�si bir yeri vard�r. Bu arada, cibill� kar�betten dolay�, duyulan bir al�ka �eklinde te'v�l etmek isteyenler de ��kabilir ama, �nemsenmeyecek kadar zay�ft�r.