Hacer��l Es�ad (Esved) hakk�nda ayr�nt�l� bilgi verir misiniz?

Sa�detli bir ta�t�r. Cen�b-� Hakk'�n her i�inde bir hikmeti vard�r. K�be bir binad�r ve biz namazda o tarafa do�ru d�neriz. Fakat esas bizim d�n���m�z "Eyne m� t�vell� fesemme vechull�h" �yetiyle de anlat�ld��� gibi, Allah'ad�r. Yani biz Cen�b-� Hakk'�n marziyat�na tevecc�h etmi� oluruz.

Cen�b-� Hakk baz� yerlere kutsiyet l�tfetmi�tir. Mesel� Mescid-i Aks�, Mescid-i Haram ve Ravza-i T�hire hep mukaddestirler. Evet, Allah Ras�l�n� ba�r�nda ta��yan yerin ta�� ve topra�� mukaddestir. Binlerce ��hidin �eh�detiyle onun topra��n� �if� niyetiyle kullananlar �if� bulmu�lard�r. Bu muc�veretten, o belde de mukaddestir.

M�lk sahibi Allah't�r ve m�lk�nde istedi�i gibi tasarruf eder. �nsan� b�t�n hayvanat �leminden �st�n k�ld��� gibi, �ki Cih�n Serveri'ni de meleklerin dahi �n�ne ge�irmi� ve �st�n k�lm��t�r. O istedi�ini yapand�r. �erefli ve az�z k�lmak da, hor ve zel�l k�lmak da O'nun elindedir. Ve i�te O Allah, bir ta�� az�z k�lm�� ve o ta� b�t�n inananlar�n nezdinde mukaddes kab�l edilmi�tir. Bize d��en Cen�b-� Hakk'�n, hangi nur ve hangi s�rra ma'kes yapt���n� bilmek de�il, O'nun m�b�rek sayd��� �eylere sayg�l� olmakt�r.

Allah Ras�l�n�n hutbe verirken yasland��� hurma k�t���, O'ndan ayr�l�nca, dayanamay�p a�l�yor.. sonra �ki Cih�n Serveri'nin onu istil�m�yla kutsile�iyor ve Cennet a�a�lar�ndan bir a�a� olmaya hak kazan�yordu.

Ash�b-� Kehfin k�pe�i, sad�kat�ndan dolay� m�k�fatland�r�l�yor ve nev'ini tems�len, bir k�s�m had�slerin riv�yetiyle, Cennet yollar� kendisine a��l�yor. Hacer'�l-es'ad'a gelince o da, bize kadar nakledilip gelen baz� riv�yetlere g�re Hz.�brahim (as.)�n K�be'yi in�� ederken kullanmak �zere Ebu Kubeys Tepesinden al�p getirdi�i ve iskele olarak kullanmak �zere �st�ne ��k�p K�be duvarlar�n� �rd��� bir ta�t�r. ��te Hz. �brahim gibi bir Halilullah'�n aya��n� bast��� bu ta�, Cen�b-� Hakk'�n bah�etti�i kutsiyetle az�z k�l�nm��t�r.

O'nun Cennetten gelen bir ta� oldu�una dair de riv�yetler vard�r. Belki de g�kten gelen bir meteor, bir g�k ta��d�r. Meleklere ait ulv� bir �lemden geldi�i i�in kendisine bu de�er verilmi�tir. Geli� keyfiyeti ne olursa olsun bug�nk� durumuna te'sir etmez. Ne olursa olsun o, bizler i�in mukaddes bir ta�t�r. Ona ta� diyoruz ama, bu onu ba�ka bir kelimeyle if�de edemedi�imiz i�indir. Onun m�hiyetini if�deye daha uygun bir kelime bulunmu� olsayd� onu s�ylerdik. Bu bir edep meselesidir.

Zaman zaman par�alara ayr�lm��, k�r�lm�� ve baz� h�k�mdarlar taraf�ndan bu ta�a ait par�alar, �e�itli beldelere ta��nm��t�r. �imdi kalan k�s�m K�be'nin bir k��esinde durmaktad�r ve k�y�mete kadar da in�aallah duracakt�r.

Bu ta�ta belli s�rlar vard�r. Bizim bilemedi�imiz ince hikmetler sakl�d�r. Efendimiz, onun k�y�met g�n� ��hitlikte bulunaca��n� bey�n ediyorlar. Bu nas�l olacakt�r? Bug�n bu meseleyi ilm� tahlillerle ispat edemeyebiliriz. Bug�n�n tekni�i, bunu anlamaya yeterli olmayabilir. Fakat, benzeri g�rd���m�z �yle h�rikalar var ki hepsi de bu mevz�da bizim d���ncemizi teyit etmektedir. Mesel�, cans�z ve c�mid maddelerden bir araya getirilen �u insan�n konu�mas� nas�l bir h�rikul�de ise, Hacer'�l-es'ad'�n �ahitlik yapmas� da �yle bir h�rikad�r. Esas itib�riyle �yledir, fakat �lfet ve al��kanl�k, bize, insandaki bu h�rikul�deli�i unutturmu� bulunuyor. Nas�l insanda h�f�za kuvvesi var ve nice mal�mat orada muh�faza ediliyor, �yle de Cen�b-� Hakk'�n yaratmas�yla Hacer'�l es'ad'da da b�yle bir durumun olmas� gayet normaldir. O binlerce video band� gibi, b�t�n kendisini istil�m edenlerin resim ve seslerini kaydedebilir ve bunlar �b�r �lemde birer ��hid h�viyetini alabilirler.

��in m�hiyeti ne �ekilde ve nas�l olursa olsun, bizim i�in m�him de�ildir. Oraya bir tahta par�as� konulsayd� ve Hacer'�l-es'ad'a verilen kutsiyet ona verilseydi biz onu da ayn� sayg� ve h�rmetle istil�m eder ve bu ta�a kar�� yapt���m�z ayn� �eyleri bu defa ona kar�� yapard�k. Zira biz neticeyi hep Rabbimiz'e dayand�r�yor ve esasen bekleneni O'nun engin Rahmetinden ve her �eyi de O'nun muhit ilim ve Kudretinden bekliyoruz.

Hz. �mer, onu �perken "Ey ta� biliyorum ki, sen bir ta�s�n, ne fayda ne de zarar verebilirsin. E�er Allah Ras�l�n�n seni �pt���n� g�rmeseydim seni asla �pmezdim" der. Arkas�nda duran Hz. Ali f�s�ldar. �Ya �mer! O'nda sakl� s�rlar� bilseydin �imdi ona b�yle seslenmezdin!'� muk�belesinde bulundu�u riv�yet edilir. Her �eyin en do�rusunu Allah bilir.