Hayat ve gen�lik hevesat� cihetinden gelen tehlikelerden nas�l korunabiliriz?

G�n�m�z insan�n�n en b�y�k dertlerinden biri: Hayat�n i�indeyiz ve �oklar�m�z itib�riyle gen�li�in bask�s� alt�nda kal�yoruz. Heves�t, ulv� duygular�m�z� te'sir alt�na alm�� durumda. Ve bug�n y�ce hakikatlar�, Allah Rasul�n�n istedi�i keyfiyette tems�l etme cidden zor g�r�n�yor. �u kadar var ki, b�yle tehlikeli bir hatta kavga vermenin de kendine g�re avantajlar� var. Evet m�r�z kal�nan zor �artlar nisbetinde bir de bu i�in m�k�fat y�n� mevcuttur.

Hz.Hamza'y� �eh�dlerin efendisi ve Allah'�n arslan� haline getiren verdi�i kavgan�n zorlu�u de�il midir? "D��man fazla ancak bizim de im�n�m�z var" deyip can-siper�ne �n saflara sald�r�� ve �l�m� hi�e say��. ��te bu O'nu ulvi makama ve �eh�tlerin efendisi ufkuna ula�t�ran m�him bir ves�leydi.

Sah�b� devrinde de, bug�n bizi rahats�z eden g�nahlar, hem de b�t�n�yle bulunuyordu. Kad�nlar, K�be'yi �ryan olarak tavaf ediyor, f�iz, ihtik�r, r��vet, i�ki ve kumar cemiyetin ruhunu kemiriyordu. Onlar b�t�n bu hayata s�rt �evirerek �sl�m'� se�tiler. Fakat, onlar da be�er olmalar� hasebiyle his ve heves ta��yorlard�. Zaten buna ra�men nefs�n� arzulardan vaz ge�meleri de�il midir ki onlar� b�y�klerden daha b�y�k k�l�yordu... B�yle bir d�nemde, b�t�n �irkinlikleri bir tarafa itip, apayd�n ve tertemiz bir hayat se�meleri, b�t�n tehlikelere ra�men, Efendimiz (sav) in arkas�nda yer almalar�, onlara b�y�k faziletler kazand�rd� ve kazand�klar� bu faziletler s�yesinde hakl� olarak g�kteki y�ld�zlar gibi arkadan gelenlere ���k ve rehber oldular.

G�n�m�zde de bu t�rl� fel�ket ve hel�ketler vard�r. Zaten bu i�in ba��ndaki ilk b�niye. ruh�n� bir mecliste "Fel�ket ve hel�ket asr�n�n adam�" demi�lerdi. Onun arkas�nda saf ba�layanlara da. e�er bir g�n �ki Cih�n Serveri seslenecek olsa, herhalde "Gelin ey fel�ket ve hel�ket asr�n�n nesilleri" diyecektir. Zira. �ar��. pazar. sokak, i�tim�� ve ticar� hayat, �ile, fert, cemiyet ve bunlar� ayakta tutmay� vazife edinen mektep ve i�tim�� hayat� meydana getiren b�t�n �nite ve kurulu�lar teker teker ele al�n�p de�erlendirilse ve haklar�nda bir h�k�m verilmek istense denecek tek s�z "Berbat" olacakt�r.

Nereye giderseniz gidiniz, �st�n�ze-ba��n�za g�nah ad�na bir �eyler bula�mas�na m�ni olamazs�n�z. Ruhunuz birka� defa �rselenmeden, kalb� hayat�n�z sars�lmadan, toplum hayat�n�n bir taraf�ndan di�er bir taraf�na ge�meniz imk�ns�zd�r. Bug�n M�sl�manca ya�amak, alevden bir zemin �zerinde y�r�mek veya kandan irinden deryalar� ge�mek kadar zordur. ��te biz b�yle bir fel�ket ve hel�ket asr�n�n �ocuklar�y�z. M�hiyetimizde bulunan gizli heves�t, nefs�n�lik ve cism�n�lik akrep gibi kuyru�unu kald�rm�� bizi sokmaya �al���yor. Nefsimiz, heveslerimiz ve �ehav�n� duygular�m�z i�inde do�du�u, b�y�d��� vasat ve ortamdan s�rekli besleniyor. g��leniyor. B�yle bir akrebin bizi sokup zehirlemesi her an muhtemeldir. B�t�n bunlar� kabulle beraber, "ma�rem" itibariyle "ma�nem" esaslar�na g�re durumumuzu de�erlendiriyor. Bunca zorluklar�n bize kazand�raca�� avantajlar� d���nerek de tesell� oluyor. hatta bir cihette seviniyoruz. ��nk� bu zorlu�u atlatabildi�imiz zaman, kazanc�m�z da o oranda b�y�k olacakt�r. �ayet sah�b� b�yle zor �artlar� atlayarak y�kseldiyse, g�n�m�z�n inanan insanlar� da ayn� �ekilde bir bahtiyarl��a ermeleri il�h� Rahmetten bekledi�imiz neticelerdendir. G�nahlara girme �artlar�n�n bu kadar kolayla�t��� bir devirde. bilmeden i�ledi�imiz hat� ve g�nahlar�m�z ebetteki vard�r. Ancak bize d��en �ey, Rahmet kap�s�ndan ve �l�h� derg�h�n e�i�inden ayr�lmama ve seb�t etmedir. Burada, m�saadenizle kendi hislerime terc�man olmas� bak�m�ndan bir h�diseyi nakletmek istiyorum. �ocuklu�umda, koyunlar�m�z� bekleyen ve kap�m�zdan hi� ayr�lmayan bir k�pe�imiz vard�. Ben ondaki bu sad�kata hayran olur, onunla oynar, boynuna sar�l�r ve ona s�k s�k yemek verirdim. Meselenin h�fz�'ss�hha a��s�ndan m�n�ka�as�n� yapacak de�ilim. Sadece bir hissimi anlatmak istiyorum. Bendeki bu �ocukluk h�t�ras�, �ok defa h�t�r�ma gelir. Ve ellerimi a��p Rabb'ime niyazda bulunurken, o h�diseyi bir ilinti halinde �midimin yan�nda bulundurur ve "Rabbim, sadece sad�kat�ndan dolay� nas�l ben o k�pe�e bir dost mu�melesi yapt�msa, Sen de Senin kap�ndan ayr�lmayan ve ba�kas�na serfur� etmeyen �u k�tm�ri affet ve ba���la" derim.

Ayn� �eyi cemaat�m�z ad�na s�ylemek de m�mk�nd�r. B�t�n g�nah ve s�r�melerine ra�men �u cemaat�n sad�katla s�rd�rd��� bir hizmet vard�r ve i�te onun hat�r�na Rabb-i Ker�mleri onlar� kap�s�ndan kovmayacakt�r.

Biz kusurlar�m�z� kabul ve itir�f ediyoruz; ancak sonsuz rahmetinin gere�i olarak da Cen�b-� Hak'tan bu kusurlar�m�z�n aff�n� diliyoruz. Zaten bu itir�ft�r ki bir cihetle ned�met man�s�na tevbe say�l�r. Ve Allah (c.c.) b�yle kalpten yap�lan tevbeleri geriye �evirmez ve kabul buyurur.

Buraya kadar s�ylediklerimiz bir cihetten v�k�ay� rapor man�s�n� ta��maktad�r. �imdi de dikkat edilmesi gereken hususlar �zerinde bir nebze durmak istiyorum:

Bi�rincisi: B�yle her �eyiyle kaypak ve zararl� bir zeminde �ok dikkatli y�r�mek gerekir. May�nl� bir tarlada veya amans�z bir d��man beldesinde nas�l hareket edilmesi icab ediyorsa, g�n�m�z�n �ar�� pazar�nda gezerken de ayn� dikkat ve ayn� teyakkuz elzemdir.

�kincisi: D��ar�ya ��kmadan evvel. his ve duygular�m�z� durulatacak, berrak hale getirecek ve bizim his d�nyam�za tesir edecek m�essir �arelere ba� vurulmal�d�r. Bu bir �eyler okuma, seyretme veya dinleme olabilece�i gibi. derin bir i� muh�sebesi yapmak da olabilir. B�yle bir metafizik gerilime ge�meden soka�a ��k�lmamal�d�r.

���nc�s�: Kat'iyyen yaln�z kalmamak. Bizim dikkatlerimizi murakabe edecek ve nasihat�yla bizim ruh d�ny�m�z� ayakta tutacak bir arkada� edinerek ve m�mk�n mertebe d��ar�ya onunla beraber ��kmaya �al���lmal�d�r.

D�rd�nc�s�: Giderken-gelirken ve gidece�imiz, kalaca��m�z yerlerde imk�n �l��s�nde bizim hayat�m�zla, m�n�sebeti olan ve bizi �k�z edici havas�n� koruyucu bir melek gibi �zerimizden eksik etmeyen materyalleri de yan�m�zda g�t�rmeye �al��mal�y�z. G�nahlara kar�� birer s�tre birer perde olacak bu materyaller bizim i� murakabemize ves�le olacakt�r ki, b�yle bir i� murakabe ile dolup ta�an bir insan�n g�naha girmesi ender vak�lardand�r.

Be�incisi: ��lenen bir g�nah ve hat� neticesinde derhal ned�met edip tevbe kap�s�na ko�ulmal�d�r. Zira g�nah�n en az kalabilece�i;kalb, bir m�minin kalbidir. Orada hatalar, gelip ge�ici ve g�ne�le aram�za perde olan bulutlar gibidir. Hemen ge�ip gitmelidir. Tevbede gecikme, r�hun o nisbette kararmas�na sebep olur. Ve o esn�da, di�er g�nahlarla m�n�sebete ge�me yollar� kolayla��r. Onun i�in, buna meydan vermeden, hat� ve g�nah�n �ekil, keyfiyet ve b�y�kl��� ne olursa olsun, insan derhal kendine gelip, Rabb'in rahmetine deh�let etmelidir.

Sah�b�, beyninden vurulmu� gibi Allah Ras�l�n�n huzuruna gelir ve "Ya Rasul�llah, ben mahvoldum" der. Gelirken g�z�m bir kad�na ili�ti veya bir kad�na dokundum, diye de il�ve eder. Bu k�r�k g�n�l kar��s�nda �det� ar� ihtizaza gelir ve Cibr�l imd�da yeti�erek �u �yeti getirir: "G�nd�z�n iki taraf�nda (sabah, ��le ve ikindi) gecenin de yak�n saatlerinde (ak�am ve yats�) namaz k�l. ��nk� iyilikler k�t�l�kleri (g�nahlar�) giderir. Bu ���t alm�k isteyenlere (g�zel bir) hat�rlatmad�r " (H�d, 114).

Hele, berzah �leminin n�ru durumundaki tehecc�de kalkmak, uykunun en tatl� oldu�u o anda, Rabb'e m�n�cata ko�mak, i�lenen hat� ve g�nahlar� en k�sa zamanda temizleyici birer fakt�r olarak de�erlendirilmelidir.

Gecenin yar�s�nda havf ve rec� ile dopdolu bir g�nl�n O'na yalvar�� ve yakar��lar� Cen�b-� Hakk taraf�ndan muhakkak h�sn-� kab�l g�recektir. Yeter ki yap�lan bu tazarr� ve niyazlar ihl�s ve samimiyet i�inde yap�lm�� olsun. her biri bir d�neme� ba�� gibi duran namaz vakitlerinde O'na kulluk ve O'nun kar��s�nda bel k�r�p boyun b�kme, iki vakit aras�ndaki hat� ve s�r�melerimizi affettirirken, n�file ve tehecc�d gibi ib�detlerle de O'nun r�zas�n� kazanmaya gayret etmeliyiz.

Evet, bir ta: aftan etraf�m�z g�nahlarla sar�l� hazin halimiz, di�er taraftan bu hazin hali bertaraf edebilecek �apta bir k�s�m avantajlarla ku�at�lm�� durumday�z. Sah�b�nin haline �ok benzeyen bu manzaram�zla, onlara yakla�ma f�rsat�n� da ayn� zamanda elimizde tutuyoruz. Onlar�n vahyin soluklar�n� enselerinde hissetmelerine muk�bil biz de, zaman kayd�ndan kurtulur ve Muhammed� bir ruhla yerimizi alabilirsek, bir cihetle kurtulu�umuzu garantilemi� oluruz. Cen�b-� Hakk bizi bu �m�dimizde yan�ltmas�n!. . ( Amin)