Ahir zaman fitneleri kar��s�nda durumumuz nedir ve nas�l korunabiliriz?

On dokuzuncu as�r, �e�itli �sl�m �lkelerinin istil�ya u�rad��� ve bat�n�n b�t�l d���nce ve efk�r�n�n hegemonyas� alt�nda ezildi�i bir devrenin ad� gibidir. Ger�i Avrupa z�lim ve m�naf�klar�, madde pl�n�nda istil� ettikleri bu yerleri terk edip geriye �ekilmi�lerdir. Ancak; d���nce ad�na ne kadar er�cifleri varsa hepsini, zehirli bir tohum gibi i�gal ettikleri �lkelere sa��p �yle gitmi�lerdir. ��inde ya�ad���m�z as�r, i�te b�y1e t�lihsiz bir as�rd�r ki o tohumlar�n nesepsiz neticeleri s�nemizde boy atm�� ve bizleri d���nce ve ahl�k pl�n�nda birer sefil durumuna d���rm��t�r. Onlardan intikal eden b�t�n bu fitne k�v�lc�mlar� cehennem� bir yang�n meydana getirmi�, bu yang�n cemiyet.hayat�n� yak�p kavurmaktad�r. Bu fitneler y�zlercedir. Ve g�n�m�z�n nesli, i�te, b�yle fitnelere kar�� tavr�n�n ne olmas� gerekti�ini sormaktad�r. �u sorunun sorulmaya ba�lanmas� bile bizi sevindirmektedir. Bence bu bir merhale k�t edi�in belirtisi olarak kabul edilip de�erlendirilmelidir.

K�f�r cephesi, evvel� okunu tevh�d ak�desi �zerine atm��t�r. Cen�b-� Hakk'�n varl�k ve birli�i hakk�nda zihin1eri buland�rmak istemi� ve belli bir devre bunda muvaffak da olmu�tur. Bu millet, Allah'� ink�r etmenin bir moda h�lini ald��� devirleri de g�rm��t�r. O devrede din b�t�n�yle hafife al�n�r olmu� ve dinin mukaddes sayd��� mefh�mlar hak�rete m�ruz b�rak�lm��t�r.

Milletin Kur'�n'a olan ba�l�l��� sistemli �ekilde ruhlarda yok edilerek onun yerine ba�ka kitaplar�n g�n�llerde yer etmesine gayret edilmi�, inananlar�n s�nelerinde apayr� bir sevgi taht�nda oturan Hz. Muhammed (as)�n y�ce isminin oradan s�k�l�p, ba�kalar�n�n yerle�tirilmesine �al���lm��, hatta K�be'nin yerine ba�ka yerler teklif edilmi� ve i�te nesiller b�yle bir kaos i�ine itilerek �z�nden ve k�k�nden kopar�1mak istenmi�tir. B�t�n bu hareketler umum millette bir tesir icr� edemese bile yeni ve toy nesiller buna muk�bele etme ir�de ve g�c�n� kaybettiklerinden pek �o�u itib�riyle o ak�nt�ya kap�l�p gitmi�lerdir.

Bug�n bu fitne sebebiy1e, nice ruhlar yaral�, nice kafalar m�l�l ve nice vicdanlar kapkaranl�kt�r... �rtid�t ve dinden d�nmelerin haddi hesab� yok... Ta��d�klar� isimler kendimizi u�runa fed� edece�imiz �ah�slara �it isimler olmas�na ra�men, firavuna rahmet okutacak kadar, o isimlerin ta��d��� m�n� ve muhtev�ya d��man kesilen insanlar�n zuhuru, hi�bir as�rda bu kadar ��ld�rt�c� buuda ula�mam��t�r. Bu devrede sadece d�ny� nazara verildi. Cism�niyeti kam��layan �eyler sevdirildi. �nsanlar, �hirete muk�bil �u f�ni ve ge�ici d�ny�y� sat�r� al�r oldular. ��nk� meydana getirilen um�m� efk�r o merkezdeydi. Ve herkes bilerek veya bilmeyerek b�yle bir yar���n i�ine �ekilmi�ti. �hireti tercih edip o yola girenler horlan�yor, di�erleri ise itib�r g�r�yordu. Ve bunlar�n hepsi birer fitneydi ve insan� dinden uzakla�t�r�yordu...

��te neslimiz. b�yle bir s�rattan ge�me mecburiyetinde b�rak�ld�. O s�rat ki. bir tarafta kad�n bir �engel olarak as�lm�� duruyor, ba�ka bir yerde i�ki, bir ba�ka yerde de kumar. r��vet. ihtik�r. f�iz... Evet. b�t�n bunlar birer �engel gibi as�lm��t� ve nesiller i�in de bu yoldan ge�me mecb�riyeti vard�. Ge�enler birinden kurtulsa b�y�k bir ihtim�lle di�er �engellerden birine kat�l�p kal�yordu. Kar��ya ge�ebilen se�kinler ise tahmin edilenden daha az. hatta azlardan da azd�...

Bir kuyuya nereden d���ld�yse ��k�� ve kurtulu� yeri de oradan olacakt�r. ��te bu hakikat�, en erken kavrayanlardan biri olan �a��n Dev Pi�dar� onlar�n tahr�p etti�i noktalardan tamire ba�lamas� bu hikmetten olsa gerek. Onlar bir ate� tutu�turmak istediler ve Cen�b-� Hakk da onlar�n tutu�turdu�u fitne ate�ini s�nd�rmeyi murat buyurdu. Emrinde g�lip olan Allah't�r ve fitne ate�i, ak�de pl�n�nda geldi�i deli�e tekrar t�kanm��t�r. Amelle ilgili fitnelere, g�nahlarla al�kal� k�v�lc�mlara gelince, Kuran'dan, Allah Ras�l�n�n nurlu bey�nlar�ndan ve okudu�umuz eserlerden ald���m�z derslerle in��allah bizde h�s�l olan kevserle o ate�i de bizler s�nd�rmeye �al��aca��z. Ancak bu mevz�da cemaat�n deste�ine ihtiyac�m�z muhakkakt�r. Zira fitneler birer d��man ordusu gibi �zerimize gelirken, fert olarak onlara muk�belemiz gayet g��t�r, hatta imk�ns�zd�r. Ve unutmamal� ki; Cen�b-� Hakk'�n rahmeti d�ima cemaatla beraberdir.