Mesle�imiz itibar�yla �ok istedi�imiz bir idealimiz vard�. Kaybetmenin verdi�i �z�nt� i�timai y�n�m�z� tesir alt�nda b�rak�yor. Bu duruma nas�l mani olabiliriz?

Arkada��m�z bu sorusuyla �oklar�n ba��na gelebilecek bir meseleye terc�m�n oluyor. Kendi ba��na gelen bir h�dise ve onun kendisinde h�s�l etti�i menf� tesiri de samimi bir dille ifade ediyor.

Kur'�n-� Ker�m, "�nsan her arzulad���n� elde edece�ini mi zannediyor" (Necm, 24) �yetiyle bu hususa temas etmektedir. �nsan har�s olmamal�d�r. D�nya da, �hiret de Allah'a �ittir. Bazan buradaki kaybetmeler orada kazanmaya sebep olur. Cen�b-� Hakk burada al�r, orada verir. Hem ald���na muk�bil neleri verece�ini ve bizi ne s�rprizlerin kar��layaca��n� bilemeyiz.

Duh� s�resinde Efendimize hitaben "Velel �hiret� hayrun leke min'el �l�" denilmekte ve �hiretin �ladan daha hay�rl� oldu�u bildirilmektedir. Bir son bir evvelden daha hay�rl� iken, kaybedilenlere �z�lmek niye? Yar�n�n kazanc�n� d���nerek hamdedip sevinmeli de�il miyiz!

Hayat�m�z� bir tetkik edelim. Muhakkak herkesin ba��ndan bir de�il bir �ok h�dise ge�mi�; hepsi de bu h�km�m�z� teyit etmektedir. �nce kaybetti�imiz �eylerin �z�nt�s�yle iki b�kl�m olurken, sonra bu kaybedi�in nas�l il�h� bir l�tuf oldu�unu g�rm�� hayretimizden dilimizi yutacak hale gelmi�izdir. Bazan Cen�b-� Hakk bizi cebren bir yere sevk eder. Bu sevk ve hicrette eski durumumuzdan ve dostlar�m�zdan ayr�lmak bize ilk �nce �ok zor gelebilir. Fakat bu sevkin ard�nda Allah, bizim elimizle �yle f�tuh�t ihs�n eder ki e�er biz onu i�in ba��nda bilmi� olsayd�k de�il inkis�r, ko�arak hatta s�r�nerek oraya giderdik.

meseleyi m��ahhasla�t�rmay� z�it g�r�yorum. Zira biliyorum ki, ben �u s�zleri sarf ederken dahi sizler muhayyilenizin yard�m�yla gitti�iniz m�zide, kendinize �it bir mevz�da nice mis�ller bulup hay�linizde canland�r�yorsunuzdur...

"Hay�r, Allah'�n tercihinde oland�r". O'nun kesip bi�ti�i ve takd�r etti�ine r�z� olmak gerekir. Bu, Rabb'e kar�� �yle bir ho�nutluk ifadesidir ki, i�inde �ok ince bir merb�tiyet, kulluk ve ihl�s man�lar� ta��maktad�r.

Allah Rasul� bize sabah ak�am okunmak �zere bir du� ��retiyor: (Rad�n� bill�hi rabben) "Rabb olarak Allah'tan, neb� olarak Hz. Muhammed (as) dan ve din olarak da �sl�m'dan r�z�y�z."

M�dem ki, b�t�n bunlardan r�z�y�z, r�z� olan r�z� oldu�una tesl�m olur. �yle ise, biz de b�t�n benli�imizle ona ve O'nun r�z� oldu�una teslim olmal�y�z. Evet, b�yle davranmakla az �ey kaybediyor, fakat �ok �ey kazan�yoruz. Su�l sahibi karde�imiz de m�teselli olsun. Her birerimizin olmak isteyip de olamad��� ve daha sonra da olamad���na memnun oldu�u �ok �eyler vard�r. Fakat Allah'�n oldurdu�u hepsinden daha g�zeldir. Bizim arzumuz de�il, Rabbimizin iste�i; bizim temennilerimiz de�il Rabbimizin diledi�i... ��te kullu�un r�hundaki s�r da budur. Ayr�ca g�r�yoruz ki, O, istedi�ini az�z istedi�ini de zelil k�l�yor. Nice d�n�n azizleri var ki, bug�n birer sefil ve ge�mi�i nice sef�l ve derbederler de var ki bug�n birer Sult�n...!

Bizim uzak ve ba�d g�rd���m�z, Allah nazar�nda �ok yak�nd�r. O �yle �eyler g�r�r ve ileride de bize g�sterir ki, bug�nden o farkl� yanlar� g�rebilseydik, arzu ve istek ak��lar�m�z hemen mecr� de�i�tirirdi. G�zel bir sab�rla sabret! Allah'a g�ven ve O'na itimat et! D�nya ve �hirette tek ge�er ak�e O'nun r�zas�n� elde etmektir,Onu ara ve bulmaya �al��. Buldu�un zaman da kapan secdeye ve �m�r boyu ��kret!...