Gev�eyen gerilimimizi durdurup, tekrar ideali ufkumuza y�neltebilmemiz i�in neler tavsiye edersiniz?

Bir m�min i�in metafizik gerilim �ok �nemli bir unsurdur. Bir man�da, m�sbette seb�t, menf�ye kar�� da boykot diyebilece�imiz metafizik gerilim, bir taraftan hizmete �it �niteleri i�letme, bir mekanizma kurma ve onu d�ima i�ler durumda tutma, di�er taraftan da g�n�h ve tahr�p cephesine kar�� devaml� ve �srarl� bir direni� i�ine girme man�lar�n� ta��r. Di�er bir if�deyle metafizik gerilim, Allah ve Ras�l�ne ve Ras�l�n getirdi�i sisteme s�ms�k� sar�l�p, k�f�r ve k�fr�ndan y�landan, ��yandan ka��yor gibi ka�ma demektir. Zaten bir had�s de bu hususu iz�h eder: �� haslet vard�r. Bunlar kimde bulunursa, o insan iman�n tad�n� tatm��t�r. Allah ve Ras�l� her �eyin �st�nde sevilmesi, insanlara Allah'tan �t�r� muhabbet duyulmas� ve im�n� bulduktan sonra yeniden k�fre d�n���n ate�e at�l�yor gibi ker�h g�r�lmesi.

Sen "���k" olacaks�n Allah ve Ras�l� "m���k" olacak. �nsanlar� sadece Allah i�in seveceksin. Bunlar meselenin m�sbet y�n�d�r. Bir de meselenin menf� y�n� var ki, o da k�f�r ve k�fr�n yoluna kar�� bir tav�r belirlemenin gerekli oldu�udur. Evet, hakiki m�'min im�n sevgisi kadar dal�let yoluna girmemede kararl� ve gerilimi tam olmal�d�r ki, kendi olarak kalabilsin. Ne var ki gerilimi muh�faza etmek elde etmekten �ok daha zordur. Onun i�indir ki bu mevz�da seb�t ve azim birer �n �artt�r. Gerilim yer yer �nsiyet ve �lfetle gev�eyebilir. D�v�ya kar�� bir al��kanl�k olur. Bazan da araya bencillik, h�rs, tam�, makam sevgisi, rahat ve reh�vet d��k�nl��� gibi �eyler girer, hizmet a�k ve �evkini s�nd�r�r, ruhu yozla�t�r�r ve ir�deyi de fel� eder. Bir devre gece g�nd�z demeden hak dav�s� u�runa ko�up duran biri daha sonra her arand���nda ayr� bir bah�ne ile hizmetten ka��yorsa, gerilim gev�emi� ve o da koku�maya y�z tutmu� demektir. Halbuki �ok ciddi bir metafizik gerilim isteyen b�yle bir mevz� gerilimini kaybetmi� insanlarla tahakkuk ettirilemez.

Ger�i arkada�lar�m�z her mevz�da oldu�u gibi, bu mevz�da da dikkatlidirler. Hatta i�lerinden, aln�ndan �p�lmeye l�y�k niceler vard�r ki, her an arkada�lar�na mis�l te�kil edecek �ekilde metafizik gerilim �rnekleri vermektedirler. Hatt� bunlardan birisini hi� unutam�yorum. bir g�n kendisine iki veya �� gece evde kal da �u i�i yap�ver demi�tim. Verdi�i cevap aynen �u: Son �zerime ald���m vaz�feden sonra ben hi� evimde kalam�yorum ki...

��te bu gerilimin gev�ememesi gerekir. Biz Ras�l�llah'a ve onun g�zide dostlar�na ancak bu gerilimle ula�abiliriz. Hekimler baz� rahats�zl�klar�m�za kar�� bize bir k�s�m tavsiyelerde bulunur ve bu tavsiyelere kay�ts�z �arts�z itaat etmemizi isterler. Ho�lanmasak bile onlar�n verdikleri haplar� yutar, i�neleri vurdururuz. ��te en az madd� hastal�klar�m�za g�sterdi�imiz bu hassasiyet �l��s�nde, bu meselenin hekimlerinin s�zlerine uymakta da hassasiyet g�sterilmesi l�z�md�r. T� ki, gerilim muh�faza edilmi� olsun. �imdi de mevz� ile al�kal� tavsiye edilebilecek baz� hususlar� arz etmeye �al��al�m.:

Birincisi: Yaln�z kalmamakt�r. S�r�den ayr�lan� kurt yer. Cema�ttan ayr� kalan arkada� ve dostlar�ndan uzak bir ki�inin �k�beti de nefis bir �eytan taraf�ndan par�alan�p yutulmak olur. �nceleri kendi yapamad���na hay�flanmakla i�e ba�lar. Bu esasen iyidir ancak yeterli de�ildir ve devaml�l�k arz etmez. Sonra arkada�lar�n�n yapt�klar�n� hafife almaya derken. basamak basamak ilerleyen bu tavr�yla en sonunda b�t�n�yle, dav� d���nce mefk�resini ink�ra ve yap�lan i�lerin l�zumsuzlu�unu iddiaya ba�lar. ��te mahvolmaya namzet bir zavall�. �lk ba�ta onu bu h�le getiren yaln�zl�k ve cem�attan uzak kal�� hemen tel�fi edilmedik�e onun bu k�t� �k�betten kurtulmas� d���n�lemez. �yleyse b�yle bir neticeye g�t�rmesi muhtemel kap�lar, ta ba�tan kapal� tutulmal�d�r.

ikincisi: Bilgi ve m�rifet pl�n�nda d�ima bir yenilenme yollar� ara�t�r�lmal� ve bu hususta �srarl� olunmal�d�r. Allah (c.c.) k�inat� bir kitap gibi �n�m�ze sermi�, sonra da bunlar� bizlere talim edecek kitap ve peygamberler g�ndermi�tir. Daha sonra yeti�en binlerce evliy�, asfiy� ve �limler, hep ayn� h�le etraf�nda perv�z etmi�, istid�t, kabiliyet ve me�replerinin renk ve durumuna g�re, her iki kitab� (�eriat-k�inat) �erhe koyulmu�lar ve bir ar� gibi �i�ekten �i�e�e kona kalka nice m�rifet pete�inde �if� dolu bal h�zmelerine i�tirak etmi�lerdir. B�t�n bu olup bitenler bir g�ye ve hedefe ba�l� olarak il�h� hikmetin muktez�s� �eklinde de�erlendirilip ihtim�mla m�t�laa edilmelidir ki, il�h� hikmete uygun bir kar��l�kta bulundu�umuzdan s�z edebilelim. Bu f�tr� seyre ayak uyduramayan ve k�inatta her an meydana gelen tecedd�t ve yenilenmeye m�rifet ad�na i�tir�k edip ayn� kanavi�eyi dokuyamayan bir insan, yava� yava� bilgi baz�nda hayatiyetini kaybeder ve beklenmeyen bir h�zla koku�ma devresine giriverir. Derken bir m�ddet sonra da i�e yaramaz h�le gelir.

���nc�s�: R�b�ta-i mevt, dedi�imiz d�ima �l�m� d���nme de gerilimimizi muh�fazada �nemli fakt�rlerden biridir. �lmeden evvel �lme, hakik� hayata ermenin bir ba�ka ad�d�r. Bizi bitirip t�keten t�l-i emeller, ancak, �l�mle kesilip at�labilir. Hele, b�t�n dostlar�n kabrin �b�r taraf�nda bizi bekledikleri d���ncesi, hele ger�ek sa�det ve bahtiyarl���n, kabir koridorunun �b�r ucunda bulundu�u inanc�...

Zaten bir d�v� adam�n�n idealini s�sleyen en son nokta ve ufuk mefk�re, y�r�na kavu�up onlarla beraber Cennet ve Cem�lullah� m���hede de�il midir? �yleyse bizi o neticeye g�t�r�c� yolda bizler de birer k�heyl�n kesilmeli ve �atlay�ncaya kadar da durup dinlenmeden yolumuza devam etmeliyiz.

Evet, bir k�heyl�n gibi... ��nk� o yorulma bilmez, mazeret ileri s�rmez. Derman�n�n bitim noktas�na kadar ko�ar, �atlar ve �l�r. Ancak ona �l�m mazeret olur. Bu y�n�yle ben at� �ok severim. Ve her dav� adam�n�n ona benzemesini isterim.

D�rd�nc�s�: Kendimize, mutlaka, bizi �k�z edecek ve bizde bir gev�eme m���hede etti�inde hay�rh�hl�k yapacak bir arkada� se�meliyiz. Bu da, yollardan biridir. �lk bak��ta b�yle bir �ey nefsimize a��r gelebilir, ancak, d�n� hayat�m�z ad�na �ok m�him ve m�sbet neticeler do�uraca�� ��phesizdir.

�yi dost H�z�r �e�mesi gibidir. Kendinizde biraz gev�eklik ve kalbinizde biraz sars�nt�, hatta heyecans�zl�k hisseder etmez hemen ona ko�up "Bana bir �eyler anlat!" deyin ve derdinizi s�yleyin ve hi� ��pheniz olmas�n ki, b�yle bir dost sizi elinizden tutacak, hayat�n �e�itli girdap ve labirentlerinden ge�irecek ve yeniden ayd�nl�k iklime kavu�turacakt�r. Z�hiren onun s�zlerinde bir ek�ilik ve i� burkuntusu duyabilirsiniz; fakat m�him olan i�in neticesidir. �lk ne�ter darbesine katland�ktan sonra, her an onun y�z misli size �zd�r�p veren yaralar�n sanc�lar�ndan kurtulacak ve dinen �zd�r�b�n�z bir cihetle ruh�n� bir zevkle yer de�i�tirecektir. Ben �ahsen bir devrede �n�me oturmu� ve benden ders okumu� bir arkada��ma bu mevz�da bir�ok defa m�r�caat ettim. O da kendine g�re bana bir �eyler s�yledi. Hi� zarar g�rmedim aksine istif�de ettim ve yararland�m.

Sizin de ayn� �areye ba�vurman�za bir m�ni yoktur. Yeter ki mesele hasb�lik �er�evesinde ele al�nm�� olsun.

Be�incisi: Ecdad�m�, i�leyen demirin pas tutmayaca��n� en vec�z ve en tonlu keyfiyetiyle if�de etmi�ler ve "��leyen demir pas tutmaz" demi�lerdir. Ayn� if�de hizmet insan� i�in de ge�erlidir. Onun i�indir ki gerilimi muh�fazan�n ba�ka bir yolu olarak da bu mevz�nun ele al�nmas�nda yarar g�r�yoruz.

Psikolojik olarak insan, i�inde bulundu�u i�le daha yak�ndan al�kad�rd�r. Di�erlerinin yapt��� �eyler, kendi yapt���ndan m�him olsa da onu dolay�s�yla ilgilendirir. ��te insandaki bu zaaf� iyi kullanmak gerekir. Her arkada� bu hizmete �it bir meselenin ucundan tutarak i�e s�hip ��kmas� ve bunun yayg�n hale getirilmesi terki c�iz olmayan bir zar�rettir.

Ba�tan beri sayd���m�z maddeler tatbik edildi�i m�ddet�e �n�aallah bizde g�kku�a�� gibi bir gerilim meydana gelecek ve bizler de birer aksiyoner dav� adam� olma ufkuna erece�iz.