Efendimiz ve ilk M�sl�manlar�n ba�kalar�n�n imanlar�n� kurtarmadaki cehd ve gayretlerini anlat�r m�s�n�z?

Bu tamamen m�stakil bir mevz� m�hiyetinde anlat�lmas� gereken hususlardan biridir ki, daha �nce silsile halinde, m�nhas�ran sah�benin, mevz� ile al�kal� y�n�n� arz etmeye �al��m��t�m. Esasen her sohbet, konu�ma ve yaz�da onlardan bir iki mis�l vermeyi o mevz�nun ruhu ve hayat� kabul edenlerdenim. Benim i�in sah�b� bir �l��d�r ve ben b�t�n h�k�mlerimi onlara benzeme nisbetine g�re veririm... B�t�n hayat�m boyunca onlar�, ayd�nl�k yolda birer trafik memuru kabul ettim. Onlar�n i�'�r ve i��retleriyle y�r�nen bir yolda, en b�y�k ayd�n insan�n kap�s�na var�laca��na inand�m. Ve imk�n d�hilinde bu d���ncemi hayat�m�n g�yesi haline getirdim. �ayet m�minleri de bir tasnife t�bi tutmak gerekiyorsa, onlara yak�nl�k veya uzakl�klar�n� birer miy�r kabul ederek, b�yle bir tasnife giri�ilmesini her zaman yak�n arkada� ve dostlar�ma if�de ettim. Tekrar tekrar anlat�lm�� bu mevz�yu, �u sat�rlar�n okuyucular� belki ruhlar�nda kim bilir ka� kere halla� etmi�lerdir ve onlar� �ok ileri seviyelerde bilme ufkuna ula�m��lard�r. Bunu kabulle beraber, soruldu�u i�in teberruken bir �eyler demeye �al��aca��m.

Ba�ta Allah Ras�l� (as.) sonra da onun ash�b�, d�n� d���nce ruhlar�nda mayaland��� andan itibaren, ba�kalar�na d�n� mevz�lar� anlatmay�, dini, hayata hayat yapmay� ve bu yolla insanlar� hakiki kurtulu�a ula�t�rmay� hayatlar�n�n gaye ve ideali haline getirdiler. Zaten dine hizmet yoksa, hayatta kalman�n da bir man�s� yoktur. Biz Allah'�n halifeleri olarak yery�z�nde b�t�n h�diselere d�n� duygu ve d���nceyle m�d�hale etmek mecburiyetindeyiz. �ayet bir su a�a��ya do�ru ak�yor ve dinimiz de bize, onun yukar�ya do�ru akmas�n� emrediyorsa, dinin dedi�i oluncaya kadar �al��makla m�kellefiz. ��te bu m�kellefiyetimizi idr�k edebiliyorsak varl���m�z�n bir hikmeti ve ya�amam�z�n bir man�s� vard�r. Durum aksiyse, ya�amam�z abes ve mevc�diyetimiz de l�zumsuzdur.

Bu �uur ve d���nce Allah Res�l�nde en �st seviyedeydi. Kur'�n-� Kerim birka� yerde hem onu ikaz hem de onun y�ce ve muall� kametini bizlerin nazar�na vermek i�in "Felealleke.." (Kehf,6; �uar�, 3) ile ba�layan �yetlerini serd ediyordu. Neredeyse kendini bitirip t�keteceksin. Neredeyse kendini �ld�receksin.." Sabah kalk�yor, inanmayan �ehreler g�r�yor, ak�am yatarken onlar�n hay�lleri nazar�nda beliriyor... duyup hissettiklerin kar��s�nda, insanlarla al�kana g�re �zd�r�p ve kalak i�inde iki b�kl�m o1uyorsun.

Sana ait ulv� hayat� unutuyor ve neredeyse intih�r edecek duruma geliyorsun. Evet, �u s�zler s�z� ve il�h� mesaja g�n�l verip onun ayd�nlat�c� ikliminde �ekillenmiyorlar, durmadan inliyor ve inan�p onunla b�t�nle�emediklerinden dolay� da �yle �z�l�yor, ve k�vran�yorsun ki neredeyse bir mum gibi eriyip biteceksin . Bu �yetlerde hem "i�i kadere b�rak, Allah'a tesl�m ol, kendine o kadar eziyet etme" man�s� vard�r, hem de �ok ciddi ve ulv� bir iltifat. Burada sanki ��yle denmektedir: Ey Neb�! Senin y�ce bir ruhun var. Bu ruh ilerde �yle bir kaynak haline gelecek ki tas�n� eline alan herkes o kayna�a ko�acak ve doyup dolacakt�r. ��te,ilerde olacak o b�y�k i� ad�na hayat�na k�y�p, d���nce d�nyan� bu kadar sarsma. Sen l�z�ms�n. �yle ise vazifeni yap. Sen, Rub�biyetin gere�ine kar��ma! Daha kim bilir bizim hissedemedi�imiz ve ancak onun hissedebilece�i iltifatlarla dopdolu ne man�lar ifade ediyor bu �yetler...

�yetteki bu iltifattan da anl�yoruz ki, Allah Ras�l�n�n b�t�n dert ve �zd�raplar� getirdi�i b�y�k hakikatlar� insanlara anlatmakt�. �deta ya�mur y�kl� bir b�.�lut gibi hep bu dert ile mahm�l bulunuyordu. Hakk�n tecell�leriyle mest bir neb� i�in, "Sarho�" tabirini kullanmam m�mk�n de�il. Fakat bir ba�kas�n� anlatmak isteseydim ona "Bu derdin sarho�u" derdim. Bu b�y�k dav�dan ba�ka, onun d���nce ufkuna misafir olan hi� bir mesele yoktu. Onun i�indir ki kendisine yap�lan ez� ve cef�lardan sanki haberi bile olmuyordu. �ok kere yan�ndaki s�d�k dostlar�na ne oldu�unu soruyor ve h�diseye onlar�n h��k�r�klar�n� duyunca fakat yaln�z ve yaln�z dostlar�n� tesell� i�in k�sa bir m�ddet atf� nazar edip ge�iyordu.

Meleklerin bakmaya k�yamad��� o y�ze uygun olmayan �eyler at�l�yor, ar�ta gezen ba��na i�kembe konuyor, bast��� yerlerdeki tozu topra�� g�z�m�ze s�rme diye �ekmeyi can�ma minnet bildi�im o m�b�rek ayaklar�n�n alt�na dikenler serpiliyor veya ta�lanarak, o m�b�rek ayaklar kan revan i�inde kal�yor (Kim bilir onun aya��na de�en her ta� kar��s�nda g�kteki melekler nas�l feryat edip sem�y� ihtiz�za getiriyorlard�..?), b�t�n bunlar oluyordu da fakat sanki b�t�n bu olup bitenlerden habersiz ya��yordu. Neden sonra, �mer'de bir h��k�r�k duyunca "Ni�in a�l�yorsun ya �mer'; Eb� Hureyrenin iki b�kl�m a�lay���n� g�r�nce "Ey Eb� H�reyre seni a�latan nedir?" Veya can�ndan bir par�a k�z� F�t�ma'n�n billur gibi g�zya�lar�n�n y�z�nde inci d�neleri gibi s�z�lmeye ba�lad���n� g�r�nce "K�z�m seni a�latan nedir?" soruyor ve her defas�nda kendisiyle al�kal� bir derdin onlar� a�latt���n� anlay�nca teselli ediyor: "A�lamay�n Allah bu dini aziz k�lacakt�r", "A�lama! Allah senin baban� z�yi etmeyecektir" tesell�siyle iktifa ediyordu.

Evet, Allah onu z�yi etmedi. O her inanan g�n�lde bir g�l bir cennet �i�e�i gibi bug�ne kadar ya�ad� ve bundan sonra da ya�ayacakt�r. Onun s�d�k do�t1ar� da ayn� �ekilde davran�yorlard�. Yery�z�nde herkesin her kesimin ittifakla kabul edip kendilerine rehber edinecekleri tek cemaat sah�beler cemaat�d�r. Biz onlar�n s�d�k kap� kullar�y�z. �m�dimiz de Cen�b-� Hakk'�n bizi bu ikrar ile ha�r etmesi merkezindedir.

Ben kendimi m�'minlerin en m�crimi kabul ediyorum. Buna ra�men onlardan biri tenezz�l buyurup mis�l �leminden ufkuma dikilse ben de r�yamda g�r�versem, o g�n kab�ma s��am�yor ve sevincimden u�acak hale geliyorum.

Bunu b�y�k bir l�tuf kabul etti�imden kesiliverir korkusuyla hi� kimseye anlatmak da istemiyorum. Ama bazan endi�eme galebe ediyor ve yak�n arkada�lar�mdan birine, elimde olmayarak anlat�yorum. Ve "yine bug�n o dostlar d�iresinin y�ld�zlar�ndan biri, n�ehil birinin ufkunda tecell� etti" diyorum. ��te onlar bizim i�in budur...

Sah�b�.hakk�yla N�b�vvet n�runu g�n�l aynalar�yla aksettirdiler. O mirat� m�cell�ya tam bir m�'kes oldular ve onu tam man�s�yla temsil ettiler. �mamlar imam�na tavizsiz ittib� ile, imamlar�n�n s�nesinde kaynayan o hakikat buhurdanl���n� al�p ruhlar�nda ya�ad�lar, ya�att�lar ve insanl��� -Cenab-� Hakk'�n yard�m�yla- ayd�nl��a bo�dular.

Bu o devirde insanl��� kurtarmaya m�t�f bir hareketti, en ulv� keyfiyetiyle de tems�l edildi. Onlarda g�rd�klerimiz, bug�n de bu i�in olabilece�i hakk�nda bizlere kanaat veriyor. Zira biliyoruz ki tarih, bu olu� ve tekevv�nlerin tekrar�ndan ibarettir. O devrin tekerr�r etmemesi i�in de hi�bir sebep yoktur. Ve in��allah tekerr�r de edecektir. Kanaatim, bizler ad�m ad�m o noktaya do�ru gidiyoruz.

Daha d�n denecek kadar k�sa bir zaman �nce b�t�n mis�lleri sah�beden vermek mecburiyetinde kald���m�z bir v�k�ad�r. Ancak bug�n devrimizden ve g�n�m�zden de mis�ller verebilmek imk�n�na sahibiz. Zaten bilerek-bilmeyerek hepimiz bu g�nleri bekliyorduk. Mis�lin birini asr� sa�detten verirken, ikinci bir mis�li g�n�m�zden verip bu iki halkay� birle�tirmek arzumuz art�k tahakkuk etmi� bulunuyor.

Bir mis�lle meseleyi m��ahhasla�t�rm�� olay�m: ��tim�� y�nleri ve mevkileri itibariyle �oklar�n� g�ptaya sevk edecek durumda bir grup gen� arkada�, daha hen�z hayattan k�m almam��lar ve d�nya n�m�na b�t�n nimetler ayaklar�n�n alt�na serilmi� iken, bir liste yap�p bana getirmi�ler. Listede isimler var, alt�na ��yle bir not d���lm��. "Allah a�k�na bize du� edin de dinimiz u�runa �eh�d olal�m."

��te bu yeniden sah�b�nin varolmas� demektir. Uzun m�ddet onlar i�in du� ettim. �m�rlerini din u�runa harcamalar� ve son nefeslerini de �l�mlerin en k�rl�s� �eh�detle bitirmeleri i�in. Bu isimlerin en sonuna da liy�kat�ma bakmadan kendi ad�m� yazd�m. Onlar�n isimlerini �efaat�i y�parak bu p�yeden istif�deyi. Rabb�min engin l�tfundan niyaz ettim. �u gen�lerin ve onlar gibi binlerce gencin h�li bizi g�ptaya sevk edecek ve y�reklerimizi hoplatacak kadar zengin ve �ok �ey vadetmektedir.

Onlar� g�rd�k�e �m�dimize fer geliyor ve art�k bu i� tutacak diyoruz. ��nk� art�k o ulv� m�n�y�, ruhlar�n�n derinli�inde hem de o man�n�n k�met ve k�ymetine g�re tems�l edecek gen�ler var, ve bu Rabbimizin bize sonsuz ihs�n�d�r. Evet art�k, yatarken �akaklar� zonklayanlar �o�alm��t�r. Bug�n imans�zl���n ve imans�zlar�n �zd�rab�n� r�hunda ya�ayan binlerce gen� vard�r. B�ylece ilk kutbu te�kil eden o muhte�em sah�b�ye muk�bil,b�y�k dav�n�n alt�na girmeye azmetmi�, onlara denk i�ler yapma gayreti i�inde, yepyeni bir nesil, ter� taze �mitten mesajlarla ve Hz. Muhammed (as) kokusuyla, buhurdanl�k gibi i�leri yana yana hizmetteki yerlerini almaya �al��maktad�rlar. Rabbim bizi, kusurlar�m�za bak�p inkisara u�ratmas�n.. Amin

meseleyi h�l�sa edecek olursak, onlar hasb�lik, di�erg�ml�k, kendini ve kendine ait i�leri unutma, vazifesi ad�na madd�-m�nev� b�t�n hazlardan vazge�me gibi ulv� hasletlerle y�kselip semalara ��kt�lar. E�er g�z�m�z ufukta ayn� �eylere namzet isek, ayn� d���nce ve ayn� ruh h�letini payla�mam�z icap edecektir.