Kar�� cephenin bunca tahribine mukabil, neslimizi nas�l muhafaza edip elimizde tutaca��z, anlat�r m�s�n�z?

Hz. �dem'den g�n�m�ze kadar k�f�r d�ima tahr�b cihetini tutup gitmi�; inananlar da hep t�m�r taraf�n� sahiplenmi�lerdir. G�n�m�zde de ayn� �ekilde devam etmektedir. Onun i�indir ki, bu derdi vicdan�nda derinlemesine duyan �a��n B�y��� ��yle diyor: "E�er bu iki kuvvet aras�nda bir denge olsayd� ve ayn� imk�nlara sahip bulunulsayd�, bizim cephemizde b�y�k bir f�tuhat g�r�lecekti".

Kar�� cephenin b�t�n yapt��� tahr�ptir. �nsan�n hissiyat�n� kam��layarak onu �ehvet �ukuruna yuvarlam��, arzu ve isteklerini tahr�k ederek yine onu maddenin esiri haline getirmi�; makam ve mevkiye vurdu�u sarg�yla onlar� �ok caz�p g�stermi�,bak��lar� buland�rm��, basit v�s�talarla b�y�k tahr�pler yapm�� ve b�t�n bir gen�li�i �ir�zeden ��karm��t�r. E�er bizim cephemizde de her �ey bu kadar kolay v�cuda gelebilseydi, bunca �al��man�n kar��l���nda �ok b�y�k muvaffakiyetler g�r�lecekti...Halbuki biz, as�rlard�r her taraf� y�k�lm�� bir kalenin hem de �ok b�y�k bir kalenin t�m�r ve onar�m�yla me�g�l oluyoruz.

D���nmeli ki, bu memlekette. hatta b�t�n �sl�m �leminde tevh�din temelleri sars�lm��, Allah ink�r edilmi�, peygamber (as) tezy�fe ma'ruz kalm��t�r b�t�n�yle hafife al�nm�� ve b�t�n cih�n� ayd�nlatan hatta d��manlar�na bile mucizeli�ini kabul ettiren ayd�nl�k tufan� Kur'�n-� Ker�m ayaklar alt�na al�nm��, inanm�� insanlar�n yan�nda bile �deta dinin hi� bir a��rl��� kalmam�� ve her �ey i�inden ��k�lmaz hale gelmi�. ��te b�yle devrede hem yapacak i� �ok hem de yap�lan i�lerin de�eri b�y�k olur. Kar�� taraf bir ta� �ekiyor b�t�n duvar� a�a��ya y�k�yor, biz ise ta� ta� �st�ne koya koya o duvar� yeniden �rmek ve �r�len k�sm� da ayr�ca muh�faza alt�na almak zorunday�z. Fakat b�t�n bunlarla beraber a��ktan a���a in�yet elinin g�r�nd���n� s�ylemek de m�mk�nd�r. Bu sat�rlar bana, Pascal'a �it bir h�t�ray� hat�rlat�yor. Pascal, bir vecd ve a�k insan�d�r. Fakat t�lihsizdir. Bir m�tefekkirimizin dedi�i gibi, "son anda vapuru ka��rm��t�r."Hz. Muhammed liman�na kadar yana�m�� ancak kendini o nurdan kuca�a atamam��t�r. Bu ayr� bir mevz�. Benim �zerinde durmak istedi�im ise, tamamen bize �it bir meseleye onun ba��ndan ge�en bir h�diseyi tavzih unsuru olarak kullanmaktan ib�ret.

Kendisi anlat�yor: Bir faytonun i�inde Ren nehrine do�ru gidiyordum. Atlar birden gemi az�ya ald�lar. Kurtulmam m�mk�n de�ildi. Nehrin i�ine yuvarlanmam mukadderdi. Birden beklenmedik bir h�dise oldu. Atlar arabadan koptu, nehre u�tu ve ben iki n�r�n� el sayesinde, arabamla beraber nehrin kenar�nda kald�m.

O g�ne kadar sefih bir hayat ya�ayan Pascal bu h�disenin tesiriyle bir manast�ra kapan�r ve �mr�n�n sonuna kadar orada, d���nen, g�ren, bilen bir rahip gibi ya�ar.

Bize gelince, Pascal'�n �mr�nde bir kere g�rd��� bu n�r�n� elleri ba��m�zdan ge�en y�zlerce h�disede y�z defa m���hede etmekteyiz. Rabbimiz'e say�s�z hamdu sen�lar olsun.

Onlar sinemalar�yla, tiyatrolar�yla, bar ve pavyonlar�yla, diskotekleriyle gen�li�i tahr�p etmelerine muk�bil, bizim cephemiz onlara, namaz k�l�n oru� tutun, nefsinize �it bir k�s�m isteklerden fed�karl�kta bulunun... kendiniz i�in de�il etraf�n�z i�in ya�ay�n ve gelecek nesiller ad�na kendinizi fed� edin gibi z�hiren �ok zar g�r�nen teklifler g�t�r�yoruz. Buna ra�men, yine de kabul g�r�yoruz ki, binlerce gen� �sl�m� meselelere y�rekten s�hip ��k�yor. Bizim senelerce evvel s�yledi�imiz �in ve Rusya'ya �it y�k�l��lar�n bug�n herkesin mal�mu olan �diyattan birer v�k�a haline gelmesi gibi, d�n s�ylenilmesine ra�men anla��lmad��� halde bug�n aynelyak�niyle v�k�f olunan nice meseleler var ki, orta ku�a��n elmas �lkelerinde m���hede etti�imiz,bunca de�i�ikliklere sebebiyet veriyor. �nsanl�k dinin kar��s�nda, g�ne� kar��s�nda kal�p eriyen buz par�alar� gibi eriyor ve su haline geliyor. K�f�r cephesi, yukar�da olmas�na ra�men, h�zla a�a��ya do�ru d���� yapmakta, bizim cephemiz ise h�zla tepeye do�ru t�rmanmaktad�r. �n�m�zdeki �eyrek as�rda �ok �ey de�i�ecek ve �sl�m �lemi d�nyada l�y�k oldu�u yeri muhakkak alacakt�r. K�f�r taviz vermeye ba�lam��,biz ise toparlanma e�i�ine gelmi� bulunuyoruz.

Esasen biz, bize d��eni yapmal�y�z. Nesli koruma ve muh�faza etme Cen�b-� Hakk'a �it bir i�tir. O'nun sonsuz rahmetinden �m�t ediyoruz ki binbir �ileyle yeti�en bu nesli, siy�neti alt�na al�p muh�faza etsin ve palazlanma devresine girmi� civcivleri canavarlara yedirmesin. Asl�nda O'nun in�yet eli uzanmasayd�, bizim akl�m�z�n yetece�i i�ler de�i1di. Evet, o l�tuf ve ihs�nda bulundu,bizi hi� bilmedi�imiz v�dilere sevk etti. Neden sonra anlad�k ki, oralara girmemiz gerekiyormu�. ��in ba��nda g�rd���m�z bu yard�m ve in�yetin i�in sonuna kadar devam etmesini o rahmeti sonsuzdan du� ve niyaz ediyoruz...