Cenab-� Hakk'�n isimleri ve s�fatlar� aras�nda derece mevzubahis midir, izah eder misiniz?

Biz,bize ait isimleri anne ve babam�z�n isimlendirmesiyle de�il de sonradan elde edece�imiz mah�retlere g�re alm�� olsayd�k kimimiz ekmek pi�iren man�s�na "Habbaz", kimimiz, marangozluk i�lerini iyi becermesiyle "Necc�r".. vs. gibi isimler al�rd�k. Yani kimin mah�reti hangi y�nde ise, alaca�� isim o man�y� if�de eden bir isim olurdu. Bazan bu isimler, m�b�l��a kal�b�yla da if�de edilir. Mesel� normal setredene "S�tir", fakat, tastamam ve kusursuz setredene ise "Sett�r" normal hamdedene "H�mid'; ham, vazifesini tam yerine getirene de "hamm�d" denir.

Halbuki, bizim isimlerimiz, sonradan kazanaca��m�z mah�rete g�re de�il de anne ve babalar�m�z�n arzusuna g�re verilir. Hatta bazan, hi� de bize uygun d��meyen veya bizimle al�kas� olmayan bir isimle de isimlendirilebiliriz.

B�yle bir benzetme ilk bak��ta kaba ve sevimsiz g�r�lebilir. Ne var ki, m�cerret hakikatlar�n anlat�lmas�nda �teden beri hep ayn� yolda hareket edilmi� ve if�de tenezz�l�t�na gidilmi�tir.

Cen�b-� Hakk'a ait isimler, k�inatta icraat� m��ahede edilip ve yine O g�zel isimler s�hibi taraf�ndan, O'nun has kullar� vas�tas�yla bize t�lim edilmi� isimlerdir. Mesel�, k�inatta apa��k g�rd���m�z bir g�zellik vard�r. G�kku�a�� gibi bu g�zellikler birbiri i�inde b�t�n varl��� sarm�� durumundad�r. Ovada, obada, �i�ekte baharda, g�zde ve ka�ta bir g�zellikler c�mb��� h�kimdir. Bu g�zelliklerin s�dece d�� y�z�ne bak�p hayranl���n� ifade i�in, binlerce senedir, binlerce ed�p ve ��ir hep bu g�zellikleri destanla�t�rmaya �al��m��, yine de s�ylenmesi m�mk�ne k�yasla, �ok az �ey s�yleyebilmi�lerdir. Anlatmakla bitiremeyece�imiz b�t�n bu g�zellikler elbette Cen�b� Hakk'�n bu man�y� if�de eden bir ismine dayanmaktad�r ki o da "Cem�l" ismidir.

Yine, k�inatta ince bir niz�m ve intizam d�hilinde, r�z�k tevziat� yap�lmaktad�r. H�creden gergedana kadar her canl� kendine m�n�sip bir r�z�kla beslenmektedir. �b�det ve tesbihler mele�e r�z�k olurken, et insana, kemi�i de cinlere r�z�k olmaktad�r. ��te g�zle g�rd���m�z r�zka ait bu faaliyet, hi� ��phesiz, Cen�b-� Hakk'�n bir "Rezz�k" ismi oldu�unu ispat etmektedir.

E�er biz Cen�b-� Hakk'�n "Cem�l" ve "Rezz�k" isimlerini bilmemi� olsayd�k icraat�n� g�rd�kten sonra, Ona hitaben "Sen Cem�lsin", "Sen Rezz�ks�n" diyecektik. Bunun gibi,di�er isimlerini de icraat�ndan anlay�p yine, O'na o isimlerle seslenecektik. ��te Cen�b-� Hakk, icraat�n� g�sterdikten sonra, bizi yan�ltmamak i�in kendisini bu isimlerle tesmiye etmi�tir. Ancak Esm�-i �l�h� istikr��dir. Biz, Z�t-� Ul�hiyet hakk�nda kendi kafam�zdan isim uyduramay�z.

Bu isimler, Z�t-� Ul�hiyette, bunlara med�r olabilecek bir k�s�m s�fatlara dayanmaktad�r. Yine yukar�daki mis�lden hareketle s�yleyecek olursak, kendisi ne "Habb�z" ismi verilen bir insanda e�er ekmek yapma s�fat� yoksa veya" Necc�r" bir marangozluk s�fat�na s�hip de�ilse bu isimlerin ona verilmesi m�mk�n de�ildir. ��te, Cen�b-� Hakk'�n, her �eyin y�z�ne per�inledi�i g�zelliklerle kendisinde varl���n� kabul etti�imiz ve belli bir seviyedeki insanlar�n da m���hede etti�i "Cem�l" ismi, b�t�n g�zelliklerin kayna�� olan "Cem�l" s�fat�na dayanmaktad�r. Bunun gibi b�t�n isimler kendilerine kaynak olacak bir s�fata,b�t�n s�fatlar da "�e'n"e ki, bunu be�er i�in kullanacak olursak, k�biliyet ve istid�t diyebiliriz, ancak Cen�b-� Hakk i�in b�yle bir tabir kullanmam�z do�ru de�ildir, dayanmaktad�r. Demek oluyor ki fiiller isimlere, isimler s�fatlara, s�fatlar �u�n�t-� h�hiyeye ve �u�nat-� h�hiye ise Cen�b-� Hakk'�n Z�t�na dayanmaktad�r. ��in buras�nda duruyor ve Allah Ras�l� gibi;`Seni hakk�yla bilemedik Ey Ma'ruf"diyoruz.Ve yine Hz. Ebu Bekir gibi "Seni anlamaktan �ciz olmak Seni anlamak demektir" diyor ve edeble iki b�kl�m oluyoruz. .

O vard�r. Varl���n� iliklerimize kadar hissediyoruz. Fakat O'nu idrak etmekten de �ciz bulunuyoruz. O'ndan daha �yd�n bir nesne yoktur, ama, O yine de bir mevcud-me�huld�r.

�imdilik, O'nun isim ve s�fatlar� aras�ndaki farka, b�yle avamca bir bak��la iktifa ediyor ve tafs�l�t�n� bir ba�ka zamana b�rak�yoruz.