Karde�lik anlay���m�z nas�l olmal�d�r? ��inde bulundu�umuz durumla bir de�erlendirme yapar m�s�n�z?

Mevz�a girmeden bir hususa dikkat �ekmek istiyorum: �rad� ve ihtiy�r� kabul etti�imiz fiillerimize kadar her �eyi ve hasen�t nam�na b�t�n yapt�klar�m�z� Cen�b-� Hakk'a vermekte �ok hassas davranmak gerekiyor. �nsan bu mevz�da nefsine ra�men kendini ikn� etmelidir. Z�hiren kendi hareketlerine terett�b eder gibi g�r�nen noktalarda bile temkinli olmal� ve "Hay�r bunlar da O'na aittir. Sak�n sahiplenmeye kalkma" diyerek kendi nefsine pay ay�rmaktan kendini kurtarmal�d�r. �nanan insan, �irkin her t�rl�s�nden ka��nmak ve hatta bu mevz�da k�skan� olmak zorundad�r. Haddizat�nda, Cen�b-� Hakk da kendine �erik ko�ulmas�na kar�� �ok "gay�r" k�skan�t�r. B�t�n�yle kendisi i�in yap�lmayan amellerin hi�birinin O'nun yan�nda sinek kanad� kadar k�ymet ve de�eri yoktur. Yap�lan b�t�n hizmetler hangi isim ve �nvan alt�nda ve nerede yap�l�rsa yap�ls�n, Allah kat�nda de�er ve k�ymeti h�iz olabilmesi i�in ihl�s ve O'nun r�zas�na dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus da soruda mevcut man�n�n ya�an�r keyfiyetiyle devaml� ve s�rekli olmas�d�r...

Birbirinde f�n� olma seviyesinde karde�lik, d�� d�nyada te'sir icra edecek en m�essir fakt�rlerden biridir. Birbirinin fazilet ve meziyetleriyle iftihar etme ve onlar� aynen kendindeymi� gibi kabullenme, cemaata ait fertleri de birbirlerine s�ms�k� kenetleyecek ve i�lerindeki hamle ruhunu kam��layarak, k�v�lc�m halindeki istidat ve kabiliyetleri tutu�turup birer kor haline getirecek ve il�h� rahmetin sa�nak sa�nak inmesine vesile olacakt�r. Vifak ve ittifak i�inde birbiriyle b�t�nle�mi� ve tek v�cut haline gelini� bu cemaat�n ruh ve g�nl�ne Cen�b-� Hakk'�n nusret ve yard�m eli uzanacak ve onu hep m�sbete, g�zele ve do�ru tarafa �evirecektir, dolay�s�yle de cemaat�n yan�lma pay� en asgariye inmi� olacakt�r. Niyetleri halis oldu�u i�in, belki bu yan�lmalar da onlara sevap kazand�racakt�r. Fakat birbirinden kopuk �izgide bulunanlarda, ayn� �izgide olmalar�na ra�men bu dediklerimizin tahakkuku m�mk�n de�ildir. Hele bir de �izgide inhiraflar, dolay�siyle de ihtilaflar ba� g�sterirse bir daha i�inden ��kmak m�mk�n olmayan fasit daireye girilmi� olur. B�yle bir fasit daireye giri� ise, hedefe s�rt�n� d�n�p ko�an insan gibi, her att��� ad�m onu esas gaye ve hedeften uzakla�t�r�r.

Halbuki bir devrede bu i�i omuzlayanlar, Allah Rasul� ve O'nun ashab�yd�. Demek ki "tenas�b� illiye" prensibi i�inde meseleyi de�erlendirecek olursak, bu i�i yeniden omuzlayacaklar�n da ayn� �uur ve yap�ya sahip olmas� gerekir. B�t�n�yle onlar gibi olma, keyfiyet itibariyle m�mk�n olmayabilir. Fakat biz, ancak onlara benzedi�imiz nisbette onlar�n yapt�klar�n� yapabilme durumunda oldu�umuzu da unutmamal�y�z. Ayn� durum karde�lik i�in de ge�erlidir. Onlar nas�l ve ne �ekilde bir karde�lik anlay���na sahiptiler ve bu karde�lik anlay��� onlar� muvaffakiyette hangi noktalara getirdi, bizler i�in de bu k�ide ve netice de�i�meyecektir.

Ben �ahsen �ocuklu�umdan beri sah�b�nin hayat�n� okurum. Belli bir devreden sonra da onlar� anlatmaya ba�lad�m. Fakat bazan, onlar�n tems�l ettikleri karde�lik tablolar�n� hayretle kar��lar ve sanki sadece onlara mahsus ve bug�n i�in tatb�ki m�mk�n olmayan bir �topya gibi de�erlendirirdim. Daha sonra baz� arkada�larda g�rd���m bu man�daki mis�ller, bana bu d���ncelerin ya�anabilirli�i hakk�nda tam kanaat verdi. Hatta bazan bu arkada�lar�n birbirlerine g�sterdikleri, yekdi�erinde f�ni olma �rnekleri, ba�kalar�na �yle te'sir etti ki onlar�n yanlar�na gelen ve bu karde�li�i hayran hayran seyreden d��tan bir insan�n, hayret dolu bir tonla "Aman Allah'�m, bu ne karde�lik" dedi�ini bizzat kendim duydum ve h�l� o tatl� ses tonuyla bu ifade, h�f�zamda yenili�ini muhafaza etmektedir. Tabi� ki bu beni son derece sevindirmi�tir. Arkada�lar�m�zda m���hede etti�imiz bu civanmertli�i kabul ve teslimle beraber yeterli bulmam�z m�mk�n de�ildir. Biz bu mevz�da da doymama ku�a��nda dola�anlardan olmal�y�z. Z�r� bug�n yeterli olabilen �u karde�lik �uuru, yar�n, kar��m�za dikilmesi muhtemel b�y�k engel ve engebeler kar��s�nda s��ramam�z i�in gerekli �l��de olmayabilir. Kur'�n-� Ker�m'de zikri ge�en Akabeleri iyiden iyiye d���nmek mecburiyetindeyiz.

K�leyi azat etme bir akabedir. Bug�nk� man�s�yla �e�itli ideoloji ve sistemler taraf�ndan esir edilmi�, sat�n al�nm�� nice insanlara kadar uzanabilecek bir de�erlendirme ile geni� �apl� ele alacak olursak, k�le azat etmenin nas�l bir engel, tepe ve Akabe oldu�u herhalde daha iyi anla��lm�� olacakt�r.

Kendisi s�k�nt� ve darl�k i�inde olmas�na ra�men, karde�ini kendi nefsine tercih etme de ayr� bir Akabe durumundad�r. Madd�, m�nev� f�y�z�t hislerinde dahi onlar� takdim etme ve kendisi i�in geriden gelmeyi bir vazife olarak kabullenme, insan�n �n�ne dikilmi� ba�ka bir engel ve engebedir. Bu engeli a�ma da yine sah�b� gibi davranmaya ba�l�d�r. Karde�inin karn� doysun diye kendi ka����n� bo� getirip g�t�ren ve bu durumu g�rmesin diye de mumu s�nd�r�p oday� g�z g�z� g�rmez hale getiren ve �izdi�i bu nurdan tabloyla g�kteki melekleri dahi hayrete sevk eden sah�b� gibi. Ve yine son anda, �l�mle pen�ele�irken, kurumu� dudaklar� bir yudum su hasretiyle titrerken duda��na kadar gelen suyu, yan�ndaki karde�i "su" dedi diye elinin tersiyle itip, kendisine su vermek isteyene, ba��yla oray� i�aret eden ve "Kendileri �ok muhta� olmas�na ra�men karde�lerini kendilerine tercih ederler" il�h� mesaj�n�n n�z�l�ne sebep olan sah�b� gibi...

Yetime yedirme, i�irme de akabedir. Mecaz�n`kollar�yla uzand�k�a kar��m�za daha nice man�lar ��kacakt�r. Belli bir �sl�m� k�lt�rden mahrum ve bu mahrumiyetten kaynaklanan bir nevi kimsesizlikle, el atan�n kuca��nda kalan nice yetimler.. i�te bunlara yurt ve yuvalar haz�rlama, onlar�n ellerinden tutup onlar� evci kem�le ��karma yollar�n� ara�t�rma, bu g�yeye matuf yedirme ve i�irme, bu da apayr� bir tepe ve Akabe...

Sadece �n�m�ze dikilmesi muhtemel Akabeye bir i�aret olmas� bak�m�ndan girdi�imiz bu mevz�da hedefledi�im nokta �udur: Bug�n k�fi gibi g�r�nen bir karde�li�imiz vard�r. Fakat zorla�an �artlar kar��s�nda ve yayg�nla�an hizmet oran�nda d�ima artan bir karde�lik �uuruna da muhtac�z. Onun i�in bu mevz�da da himmeti �l"� tutmal� ve s�rekli "Daha yok mu?" demeliyiz.