�nsanlar�n Amerika'ya ge�mesi nas�l olmu�tur?

Akt�el bir mevz�; biraz da diyalektik kokuyor. Soru basit; fakat maksat ve g�ye basit de�il. Yani bize ��yle demek istiyorlar: Siz diyorsunuz ki, b�t�n insanlar �dem ile Havv�'dan meydana geldi. Pek�l�, bir anne ve babadan yarat�lan bu insanlar, yeni d�ny�ya nas�l ge�tiler? E�er sizin dedi�iniz gibiyse ge�melerine imk�n yoktur. Demek oluyor ki, her b�lgenin insan� orada ve kendi kendine meydana gelmi�tir. Yani bir evol�syon s�z konusudur.

��te basit gibi g�r�nen sorunun alt�nda bu ve bu man�ya gelen bir ink�rc�l�k fikri yatmaktad�r.

Evet, biz, insanlar Hz. �dem ve Havv�'dan meydana gelmi�tir, diyoruz. Hem bunu biz de�il, do�rudan do�ruya Cen�b-� Hakk s�yl�yor. Ve biz de bunun b�yle oldu�unu b�t�n kalbimizle kab�l ediyoruz.

�lim d�nyas� y�llardan beri �e�itli nazariye ve g�r��leriyle Kur'�n'�n hilkatla al�kal� anlatt�klar�n� cerh etmeye �al���yor. Fakat yerinde de g�yet geni� bir tafs�latla ele ald���m�z gibi, bug�n onlar�n dedikleri b�t�n�yle bir bir ��r�t�ld� ve Kur'�n'�n anlatt�klar�n�n do�rulu�u bir daha hem de ilim diliyle tasd�k edilmi� oldu. Mevz�un o k�sm�n�, �nce s�ylediklerimize hav�le edip �imdilik �zerinde durmayaca��z. Sadece, �u kadar s�yleyelim ki, b�t�n insanlar Hz. �dem ve Havv�'dan meydana gelip �o�alm��lard�r. Aksini iddi� eden Darvinizm, her sene y�zlerce yara al�yor. Zaten o, sadece bir nazariyedir. Ve b�yle ��r�k ve temelsiz bir nazariyeye kar��, bizim cephemizin tah��d�t� ilk bak��ta fazla gibi g�r�nebilir. Fakat bu nazariyenin ard�nda yatan sinsi ve bir o kadar da korkun� k�f�r ve ink�rc�l�k b�yle bir tah��d�ta �det� bizi mecbur k�lmaktad�r. Manzara �udur: Darvinizm,ba�lang�� itib�riyle bir kadavrad�r. Hi�bir zaman hayat bulamam��t�r. ��te bu kadavraya �imdiye kadar y�zlerce, binlerce inanm�� ilim adam�, ni�an alm�� ve onu kur�un ya�muruna tutmu�tur. Elli bin defa cerh edilmi�, o kadar mahk�m edilmi�, idam ipi �ekilmi� bu kadavraya, bizim bu denli h�cumumuz, baz� banal g�r��l� ve alabildi�ine saf, ahmak, hatta k�fr�n misti�i insanlar�n bu nazariyeyi ya�atmak gayretine d���p, gen�li�i i�f�le �al��malar� sebebiyledir. �imdi esas meselemize d�nelim:

D�nyam�z bu g�ne kadar bir �ok defa de�i�ikli�e maruz kalm��t�r. Mesel�, jeologlar, bundan on bin sene evvel Akdeniz in tamamen kara par�as� ve bug�n kara olan yerlerin de o devirlerde deniz oldu�unu s�ylemektedirler. E�er dedikleri do�ruysa, demek ki Akdeniz'in yerinde, o g�n i�in bir k�s�m medeniyet ve devletler vard�. Durum b�yle olunca, Amerika ve Avustralya i�in de ayn� �eyleri s�ylemek m�mk�nd�r. Yani oralar da belki �ok �nceye dayanan bir tarihte, d�ny�n�n di�er karalar�yla biti�ik durumdayd�lar ve aradaki deniz ve okyanuslar birer kara par�as�yd�. Meseleyi bu �ekilde kabul ettikten sonra, insanlar�n, yenid�ny�ya da, bir ba�ka k�tay� da ge�meleri her zaman m�mk�nd�r.

Hem insanl�k t�rihi, zannedildi�inden de �ok eski bir zamana dayanmaktad�r. Mesel�, ge�enlerde 270 milyon sene evvel ya�am�� bir insan iskeletinden bahseden yaz�lar ne�redildi. Bulunan en eski maymun iskeleti ise, 120 milyon sene evveline dayand�r�l�yor. Demek ki arada yar�dan fazla bir zaman �nceli�i var. Denizin dibindeki Algler, 500 milyon sene �nce ne ise �imdi de ayn� durumdad�r. 500 milyon sene evvelki ar� pete�i nas�lsa, �imdikiler de �yledir diyen ilim adamlar�, verdikleri bu rakamlarla varl���n meydana geli� ve yarat�l�� t�rihini, �imdiye kadar tahmin edilenin �ok daha �tesine dayand���n� if�de etmekteler. �yleyse t�rihin uzanabildi�i ve t�rih�inin biliyoruz dedi�i zaman diliminden �nceki devirlere �it h�k�m vermek kat'iyyen do�ru de�ildir. En az�ndan bizim dediklerimiz de ihtimal d�hilinde kabul edilmeli ve �yle bir de�erlendirmeye gidilmelidir. Zira aksini s�yleyenlerin, bizim g�r��lerimizi ��r�tecek herhangi bir mesnetleri yoktur.

Ezc�mle; Frans�zlar Maya'larla kar��la�t�klar�nda, onlardan �unu dinlemi�lerdi: "Bizim t�rihimizde yaz�l� oldu�una g�re, bir zamanlar, bizim topraklar�m�z,di�er kara par�alar�yla biti�ikti. Bir sel ve t�fan sonucu biz bu zirvelerde kald�k ve insanlar�n �o�u, deniz haline gelen karalarla birlikte bat�p gitti".

Hintlilerin t�rihinde de ayn� hus�sa temas edilir. B�y�k bir t�fan oldu. Bizim biti�ik oldu�umuz bir �ok kara bizden ayr�ld� ve araya okyanuslar girdi.'

�htimal ki bahsettikleri kara par�as� Avustralya'd�r. Demek ki bu ihtimaller i�inde Amerika'ya veya Avustralya'ya gitmek hi� de �yle iddi� edildi�i gibi zor olmasa gerek...

Son olarak �unu da s�yleyebiliriz: E�er d�ny� karalar�n� bug�nk� durumuyla kab�l edecek olursak bu yine zor olmayacakt�r. ��nk�, Bering bo�az� bazan buzlarla kapland���nda, bug�n dahi Rusya'dan Amerika'ya ge�mek m�mk�nd�r. Hem, b�yle bir mesafe en ibtid�� sallarla bile ge�ilebilir. Nitekim, modern gemilerin olmad��� bir devrede, Kristof Kolomb'dan evvel M�sl�man seyyahlar�n, hem atlar�n� da beraberlerinde y�kledikleri gemilerle Amerika'ya ge�ip oray� ke�fettikleri bug�n�n ara�t�rmac�lar�n�n b�y�k bir �o�unlukla kab�l ettikleri a��k bir ger�ektir. Demek oluyor ki Amerika'ya gidip bug�nk� nesle men�e olan insanlar�n oraya ge�mesi i�in harikulade bir h�diseye gerek yoktur. Olan oldu�uyla gayet ma'k�ld�r...

Darvinizm'in ��r�t�lmesine gelince, hem teredd�tlere cevap te�k�l eden sorular aras�nda onunla al�kal� �ok �ey s�ylendi, hem de bu mevz�da bilhassa son zamanlarda bir hayli kitap ve ilm� ara�t�rma ne�redildi...

Merakl�lar�n o kitaplar� okumalar�n� tavsiye ederim.