Hizmetten inhiraf eden ve hizmete kar�� so�uk davranan karde�lerimize kar�� bizim hareket ve tav�rlar�m�z nas�l olmal�d�r?

�e�itli sebep ve s�iklerle hizmetten elini gev�etmi� karde�lerimiz vard�r. Ve bunlar her zaman da olabilirler. Fakat onlar yine bizim m�'min karde�lerimizdirler. Kur'an'�n ve S�nnet �l��leri i�inde bir m�mine verilen de�er aynen onlar i�in de ge�erlidir. �yleyse her mevz�da oldu�u gibi bu mevz�da da �l��, kitap ve s�nnet olmal�d�r.

Onlar� katiyyen g�ybet edemeyiz. ��nk� g�ybet haramd�r ve m�min karde�in etini di�lemektir. Ha onu k���k d���r�c� bir hareket ve s�z sarfetmi�sin ha da onu bir kazana koyup kaynatm�� ve etini di�lemi�sin;bu iki hareket aras�nda hi�bir fark yoktur. G�ybetin c�iz oldu�u noktalar vard�r. Ve bunlar kitaplarda uzun uzad�ya tafs�l edilerek anlat�lm��t�r. Ancak, ben o s�n�rlara dahi girilmesi taraftar� de�ilim. Oralarda �l�� ve dengeyi koruyabilme belli bir seviyedeki insanlar i�indir. Her �n�ne gelenin o hakk� kullanmas�, o s�n�r� zorlamas� hi� de do�ru de�ildir. Bu, meselenin bir y�n�. Di�er bir y�n� de �udur: Bizim konu�tuklar�m�z, muhakkak bir g�n o karde�imizin kula��na gidecektir. Ve bu durumda onu kendimizden daha da uzakla�t�rm�� olaca��z. Buna sebebiyet verdi�imizden dolay� da meselenin sorumlulu�u bize �ittir. Bu da az bir vebal de�ildir. Zira hi� kimseyi b�yle �li bir hizmetten mahrum etmeye kimsenin hak ve sal�hiyeti yoktur. Bazan da o �ah�s sadece uzakla�makla kalmaz d�n, u�runa can�n� verecek kadar cansiper�ne �al��t��� bir dav�ya bug�n, has�m haline gelebilir. Hak bir dav�ya has�m olmak nas�l m�thi� bir s�k�tsa, ona sebep olmak da ayn� seviyede b�y�k bir c�r�md�r.

�nsanlar �ok kere i�inde bulunmad�klar� hizmeti k�nar ve hafife al�rlar. Bu durum g�z �n�nde tutularak, uzakla�an her arkada�tan; uzakla�t��� �l��de bu t�rl� tav�rlar beklemek ak�ll�ca bir hareket olur. ��nk� onun ac� kaderi ve y�z�ne ek�i ek�i bakan t�lihi budur. Bu ac� bir neticedir. B�yle bir neticeye d��ene de ancak ac�n�r ve �efkat edilir. Bize d��en,ayn� duruma d��m�� olsayd�k nas�l bir muk�bele beklerdik, o muk�beleyi arkada��m�za �ok g�rmemektir.

Allah Ras�l� de ayn� �ekilde yap�yordu. O devrede, yan�lan, s�r�en, aktivitesini kaybeden hi� kimsenin ard�ndan onun aleyhine tek s�z s�ylemedi. Z�hiren M�sl�man g�r�nen Abdullah b.�bey b.Sel�l'�n m�naf�k oldu�unu bildi�i halde ve bu m�naf�k; iffeti, �yetle s�bit Hz.�i�e gibi bir p�k ve muall� d�mene iftira �amuru s��ratmas�na ra�men, a�z�ndan g�ybet i�mam edecek tek kelime konu�mam�� ve sah�b�nin �srar�na ve �ld�rmek taleplerine kar��, �srarla "Hay�r, Muhammed (as.) arkada�lar�n� �ld�rt�yor, dedirtemem" cevab�n� vermi�ti. B�t�n had�s kitaplar�n� ba�tan sona taray�n�z; �ki Cihan Serveri'nin, bir m�'minin ard�ndan, onun ho�lanmayaca�� bir tek kelime sarfetti�ini g�steremezsiniz, g�sterebilirseniz ben �imdiye kadar dediklerimden ve bundan sonra da diyeceklerimden vaz ge�erim. Hay�r, tek bir kelime bile g�sterilemez. ��te, bu mevz�da yan�ltmaz ve yan�lmaz �l��m�z bu olmal�d�r. Karde�1erimizi tek kelimey1e dahi g�ybet etmemeliyiz.

Bu hizmetin b�nisi ve kurucusu olan Z�t'�n kitaplar�na bak�n. Talebelerinden belli bir devre uzakla�anlar�n hi�birisi uzakla�t�klar� halleri itib�riyle de�il, d�n��lerindeki keyfiyet destanla�t�r�larak dile getirilmi� ve onlar, t�rihe ve bizim h�f�zalar�m�za d�n��leriyle kaydedilmi�tir. Halbuki gidi� olmadan d�n�� d���n�lemeyece�ine g�re, bir de onlar�n gidi�leri olmas� gayet normaldir. Fakat if�de inceli�inde k�l� k�rk yaran o Z�t,hep geli�leri anlatm��, gidi�lere tek sat�rla dahi yer vermemi�tir. Kendi devrinde ince insanlar ona iftira dolu taarruzda bulunduklar� halde, o, sar�h g�ybet ifade eden ve ferdin bizzat ismini vererek tek bir muk�belede bulunmam��t�r. Bulunmam��t�r, zira, o karde�imiz iman cihetinde bizim cephemizin adam�d�r. Ve m�'min olma, k�fr�n kar��s�nda yer alma,netice itibariyle Cennete hak kazanma pek de �yle hafife al�nacak durumlar de�ildir. Onun i�in, y�landan ��yandan ka�t���m�z gibi, karde�lerimizi �eki�tirmekten ka�mal� ve i�tinap etmeliyiz.

meseleye bir ba�ka z�viyeden bakmak da m�mk�n: �sl�m'da, normal �artlarda uygulanan cezalar, cephede tatbik edilmez. Yani cephede zina edene, h�rs�zl�k yapana, iftirada bulunana, bunlar�n cezas� her ne ise onlar uygulanmaz. Bunun bir hikmeti �udur. B�yle bir duruma d��ar olan insan, can havliyle kar�� cepheye ge�ebilir. Ge�erse ne olur? O ebedi has�rete u�rar, biz de, hem de en mahrem y�nlerimizi bilen bir d��man kazanm�� oluruz. Bu iki netice de bizim nam�m�za birer kay�pt�r. Elbette mesele kontrol alt�na al�nmal�d�r ve buna zaruret de vard�r. Fakat bu onu kar��m�za almadan, en g�zel bir us�l ve �sl�pla yap�lmal�d�r.

Mesel�, bir karde�imiz, korku �evkiyle veya makam sevd�s�yla bizden uzakla�m�� olabilir. Biz bunu ona onun anlay��� i�inde, ihtiyatl� davrand���n, iyi yapt���n�, fakat bizim elimizden b�yle bir beceriklilik gelmedi�i i�in bizim yapamad���m�z� s�ylemeli ve b�yle d���nd���m�ze de onu inand�rmal�y�z. Onunla seneler sonra dahi olsa m�n�sebete ge�me menfezlerini t�kamamal�y�z. Belki daha sonra hakikat� o da anlayacak ve bize d�necektir. O g�nlerde bizim hakl� kendisinin yan�lm�� oldu�unu itir�f ederse, biz de ona "�imdi de sen hakl�s�n" diyecek ve civanmert davranaca��z.

Ayr�ca, bug�n onu g�ybet eden insan hakk�nda, kendisini dinleyenlerin de itim�d�n�n zedelendi�i hususu hi� unutulmamal�d�r. Birbirine itim�d� b�yle sars�lan fertlerden meydana gelen bir cema�t�n ise, hak n�m�na y�klenebilece�i hi�bir misyon yoktur.

Hem g�ybet edilen o �ahsa kar�bet veya ba�ka hislerle yak�nl�k duyan ve bizimle ayn� d���nceleri payla�an insanlar vard�r. Bu durumda onlarda h�s�l olacak alerjik bir durum, herhalde cephemiz ad�na s�dece zarar getirecektir.

Hem biz, b�t�n s�yleyeceklerimizi bug�n s�ylemiyoruz. Bizim yar�n da s�yleyeceklerimiz olacakt�r ki, onlar�n bug�nden s�ylenmesinin hi�bir faydas� yoktur.

O bizi g�ybetle rencide etmi� olabilir. Burada da dengeyi koruyarak misliyle muk�bele etmeyece�iz. �ahs� meselelere tak�l�p kalan bir onur ve gurur anlay��� bizden �ok uzak olmal�d�r. Bizim her �eyimiz y�ce dav�ya fed� edilmelidir. Allah Ras�l�n�n onurunun rencide oldu�u, �sl�m� meselelerin tezyif edildi�i bir yer ve zamanda,bizim kendimize ait meseleleri de�il g�ndeme getirmeye, d���nmeye dahi vaktimiz yoktur.

Bug�n bir insana yap�lacak en b�y�k yard�m, onun d�n� hayat�n� kurtarma istikametinde olan yard�md�r. ��te bize d��en de �yle karde�lerimizin yard�m�na ko�makt�r.