�nsan�m�za okuma al��kanl���n� nas�l kazand�rabiliriz?

Herkes s�yledi�i ve dinleyenlerde de bir �lfet ve al��kanl�k meydana getirdi�i i�in art�k vicdanlardaki man�s�na denk te'sir uyaramayan ve art�k kl�sikle�en bir s�z var: �sl�m'�n ilk emri "Oku".

Oku; m�hiyet i insaniye yi, k�inat kitab�n� ve bunlara terc�man olan Kur'�n'� oku!.. Allah Ras�l� n�n hayat�n� tetk�k et! Yeni yeni terk�plere ula� ve vard���n neticeleri tekrar tekrar oku! . .

Vahd�niyete del�l olan b�t�n tecellileri ara�t�r, marifet merhalelerinde her an bir �teye s��ra ve bir t�rl� kanmayan susuzlu�unla "Helmin mezid-Daha yok mu?" de ve durmadan oku! �ster k�inat kitab�n�, isterse onun bir fihristi olan insan m�hiyetini, Allah Rasul�n�n nurlu bey�nlar� i�inde okumaya �al��an bir insan g�n�l d�ny�s�nda �yle derinle�ir ki, okyanuslar dahi bu derinlik yan�nda s�� kal�rlar. ��te, orada: "Seni hakk�yla bilemedik ey Ma'r�f" hak�kat� aynel yak�n anla��l�p idr�k edilir ve idr�ktan �ciz olmadaki idr�k merhalesine erilir.

�cizane kanaat�m, bizim d�nyam�z, �sl�m'�n bu emrinden de uzakla�m�� bulunuyor. Bu tabiri kullan�rken, yani bizim d�nyam�z derken bununla sadece i�inde bulundu�umuz �lkeyi kastetti�im zannedilmesin. Ben bir zamanlar bizim olan b�t�n yerleri, bizim d�ny�m�z olarak kabul ediyorum. Evet, bizim d�ny�m�z asrrlarca �an ve �erefle, �f�k�nda Muhammed� r�hun �ehb�l a�t��� M�s�r, Sudan, Fas, T�nus, Cez�yir; b�t�n ma�rip memleketleri, Buh�r�, Semerkant, Ta�kent ve b�t�n Orta Do�u memleketleri gibi daha nice �lkeleri i�ine alan koskoca bir d�nyad�r. ��te bizim insan�m�z, bu ilim irf�na a��k bizim d�ny�m�zda b�t�n di�er d�ny� insanlar�na k�yasla zirvelerde taht kuran ve ba�kalar�n� kendisine hayran kalan bir m�b�rekler toplulu�udur.

�nce Ha�l� Seferleriyle i�g�le u�rayan bu yerler daha sonra da emperyalist d���ncelerin i�g�l ve sald�r�s�na ma'ruz kald�. Belki bir s�re sonra onlar� da bertaraf edip �lkemizden ��kard�k; ancak kald�klar� s�re i�inde i�imizden �ald�klar� zay�f karakterli insanlar� yeti�tirdiler ve birer d���nce azman� olarak aram�za sal�verdiler. Onlar da, bizim ebed� has�mlar�m�z�n ifsatlar�n� devam ettirebilecek nesiller yeti�tirdiler. Bunu yaparken de �yle �u�rlu davrand�lar ki, bir evvelki icr�atlar� bir sonrakini gerektirecek �ekilde ortaya ��k�yor ve b�ylece tahr�bat, zincirleme birbirini ta'kip ediyordu. Derken onlara �it bir fikir d�ny�s� meydana geldi ve bununla bizim cephemizin da�in�k ve ferd� te�ebb�slerine galebe �al�nd�. O kadar ki, bug�n art�k, bunlar�n b�t�n�n� ortadan kald�ramad�ktan sonra, kendi ruh d�ny�m�za d�nmemiz, onunla b�t�nle�memiz, yeniden kendimizi bulmam�z �ok zor hatta imk�ns�z g�z�kmektedir. Bize vurduklar� en �nemli darbelerden biri bizi, belli yollarla, m�zimizden t�rihimizden, mill� k�lt�r�m�zden, hars�m�zdan uzakla�t�rd�lar ve bizleri kendi kitap d�ny�m�za kar�� yabanc� haline getirdiler. Ve b�ylece bir nesli as�rlar�n birikiminden mahrum ettiler. �� bununla da kalmad�, be�inci kol fa�liyetlerini serbest b�rakarak, gen�li�in g�nl�n� �ehev�n� meselelerle doldurdu ve onlar� ba�ka �ey d���nmez h�le getirdiler. Nesiller, k�sk�vrak bohemlik d���ncesine yakaland� ve d��t��� bu girdapta bo�uldu. Kimse de ��k�p b�yle bir fec�ata "dur" deme ces�retini g�steremedi veya ekseriyet i'tib�riyle �yle diyebilme mevkiinde bulunanlar vaziyetlerinden memnundular, onun i�in de bir �ey demediler.

Aynen Efendimizin (sav) mir��ta baz� g�nah i�leyenleri, �ekdikleri azap keyfiyetleriyle m���hedesi gibi, biz de o g�n cemiyeti b�yle bir tablo i�inde g�r�yorduk. ��ki, kumar, zin�, r��vet, ihtik�r, f�iz ve daha nelerin i�ine g�m�lm�� nesiller, cidd� bir ma'neviyat bo�lu�u i�inde zift gibi karanl�k d���ncelerle, �det� bir ba�ka varl�k, bir ba�ka �ahsiyetle aram�zda dola��yorlard�. Kalb d�nyalar�yla ask�ya al�nm�� ve sarka�lar gibi sa�a sola gelip giden y���nlar�n anar�i ve ter�re kurban olmas� i�in her �ey haz�r h�le getirilmi� ve t�pk� eli kolu ba�la-. n�p denize at�lan sonra da arkas�ndan "sak�n �slanma" diye ba��r�lan birisi gibi, sef�het i�ine itilen bu nesillere, faz�letli olmalar� �a��r�s�nd� bulunuluyordu. Evet, o g�nk� nesle,ahl�k&127;� ol, anar�i ��karma, vatan�n� sev, milletini koru, bayra��n� aziz tut gibi teklifler, muhteva bak�m�ndan farkl� olsa da �ekil bak�m�ndan ayn� �eylerdi. Denize at�lanlar�n �slanmamalar�, bunlar�n da faziletli olmalar� m�mk�n de�ildi.

Daha sonra yeni bir anlay�� t�redi. Hangi akla hizmet etti�i belli olmayan ve gen�li�i anar�iden kurtarmak i�in b�t�n �ehvet kanal ve barajlar�n� sonuna kadar a�may� ye�leyen bu zihniyet, bu tuhaf anlay��lar�yla, gen�leri zararl� baz� saplant�lardan kurtarmak ve onlar� ba�ka �ey d���nmez hale getirmek istiyorlard�. Halbuki, bug�nk� anar�i de �yle bir vasatta yeti�mi� ve bir canavar haline gelmi�ti.

B�t�n bu i� ve d�� te'sirlerle �ok yaral� h�le gelen nesiller, her g�n biraz daha okum�dan ve d���nmeden uzakla��yor ve �det� hezeyan y���nlar� haline geliyordu. Zann�mca, bu uzakla�ma ve hezey�nla�ma bug�n de devam ediyor. Bu arada dilimize sokulmak istenen nesepsiz kelime y���nlar� da okudu�unu anlamaya kar�� indirilen ayr� bir darbe oldu. Biz onlar�n, onlar da bizim dilimizi anlam�z h�le geldiler. Bug�n ayn� ku�a��n insanlar� dahi birbirini zor anlar durumdad�r. Ve bunun �n� al�nmazsa, bu da d���nce d�ny�m�z ad�na, en az di�erleri kadar y�k�c� olacakt�r.

Evet bug�n okumuyoruz ve okumad���m�z�n utand�r�c� neticeleri de meydandad�r. D���ncede s��, yeni terkipler yapmaktan mahr�m bir y���n haline geldik. Okumaya kar�� sadece i�tahs�z de�il, ayn� zamanda nefret eder durumda bir �o�umuz. Okuyan�m�z�n bir k�sm� da �det� her �eyi y�z�nden okuyor ve fikir ad�na yeni bir �ey �retemiyoruz.

B�t�n faziletlerde oldu�u gibi okumay� da bizden ��renen d�n�n karanl�k ruh, karanl�k ak�llar�, bug�n okuyor, anl�yor ve d���n�yorlar. Evde, arabada, otob�s dura��nda, �antas�nda ta��d��� kitab� a��p okuyor ve kendi �l��leri i�in zaman�n� en iyi �ekilde de�erlendiriyorlar.

meseleyi biraz daha dar �er�evede m�t�l�a edecek olursak, �n�m�zde ����r a�m�� b�y�klerimiz, kendi yazd��� baz� eserleri, seksen defa, baz�lar�n� da y�z defa okuduklar�n� s�yl�yor ve bizlere fiilen okuman�n l�zumunu g�stermi� oluyor.

�rtic�len s�yledi�i ve kendi kar�has�n�n mahs�l� eserleri, kendisi bizzat bu kadar okuduktan sonra da, talebelerinin ba��nda duruyor ve "okuyun" diyor. B�ylece devrimizde en m�him ve en onulmaz bir yaraya parmak bas�p ted�v� yolunu g�stermi� oluyor. Bu ����r� t�kip edenler okumal�d�rlar. Devirlerinin k�lt�r�yle m�cehhez olarak, daha �nce edindikleri mal�mat� halla� etmeli ve muhta�lar�n yan�na b�yle bir k�lt�r birikimiyle gitmeliler. T� ki, anlatt�klar� kab�l g�rs�n ve ayn� zamanda has�mlar�m�z�n eline de koz verilmemi� olsun.

Okumuyorsak, ih�net i�indeyiz; demektir. Kendimiz bo�lukta bocalarken, ba�kas�na nas�l itmin�n �fleyebiliriz ve menf� ak�mlardan nesilleri nas�l kurtarabiliriz. Halbuki bu bizim hayat�m�z�n g�yesi ve ilk vaz�femiz. �yleyse, �sl�m�n ilk emri "oku" ferman�na herkesten evvel, ic�bete en muhta� bizleriz...