Bakara S�resi 155. �yetini nas�l anlamal�y�z?

�oklar�n�n �ok yerlerde anlatt��� bu hususun tafsilini anlatanlar�n anlatmas�na havale ederek sadece sual soran �ahs�n sualine sayg� if�desi olarak k�saca ve ancak me�l �ap�nda, bu m�barek �yet �zerinde dural�m: Belki de bir �ok arkada�lar�m�z itibariyle, anlatacaklar�m�z, "mal�mu ilam" kabilinden olacakt�r. Ancak, Kur'�n'a ait her mes'ele bizim i�in �ok m�himdir. Mevzua bizim verece�imiz cevab�n ehemmiyeti noktas�ndan de�il, Kur'�n'la al�kas� cihetinden bak�lmal�d�r.

�yette me�l olarak ��yle buyurulmaktad�r: "Andolsun ki, sizi biraz korku, a�l�k, mallardan, canlardan ve �r�nlerden biraz azalma (fakirlik) ile imtihan eder, deneriz. (Ey Peygamber!) Sen sab�rl� davrananlar� m�jdele."

Kasem olsun ki, sizi, i�inize salaca��m�z bir k�s�m korkularla imtihan ve ibtilaya t�bi tutaca��z. Defaatla ba��n�za korku salacak, ehl-i d�nyay� size musallat edecek, b�ylece kim korkuyor, kim korkmuyor, haric� vucud noktas�nda bunu ortaya ��karaca��z. Evet, kimin korkup korkmad���n� ilim noktas�ndan Cenab-� Hakk (cc) biliyor. Fakat, kudret ve iradenin taalluk sahas� olan haric� v�cud noktas�nda kimin korkup kimin korkmad���n� ortaya koymak i�in O sizi durmadan imtihana t�bi tutacakt�r.

Bu imtihanlardan biri de korkudur. �nsan, zelzeleden, a�l�ktan, susuzluktan, madd�-m�nev� d��mandan korkar ve bunlar onun i�in bir imtihan olur..

�mtihan�n ikinci �e�idi de a�l�kla yap�land�r. �mmet-i Muhammed belli devirlerde bu imtihan�n en �iddetlisine maruz kald�. G�n�m�zde b�yle bir imtihan s�zkonusu de�ildir. V�k�a, bug�n de bir k�s�m a�l�klar, sefaletler yok de�ildir ama, bunlar, g�n�m�z insan�n�n israf ve suistimallerine terett�b eden bir k�s�m tokatlard�r. Oysaki bizden evvelki nesiller, hususiyle de son iki asr�n insan�, h�rici ve d�hili d��manlar�n tasallutuyla, a�l���n en ac�mas�z�na maruz kalm��lard�r. Evet, bug�n de belki baz� Afrika �lkelerinde de a�l�k vard�r; ancak bu onlar�n su-istimalinden kaynaklanan bir tokatt�r. Ba�ka vesilelerle o hususu, uzun uzad�ya anlatt���m i�in burada temas etmeyece�im.

Mal noksanl���, bir bak�ma gelecek �e�itli �fetlerle olabilece�i gibi, bereketin kald�r�lmas�yla da olabilir. Bu da imtihan �e�itlerinden biridir. Ve g�n�m�zde enflasyon bu imtihanlar�n en zorlu olan�d�r.

Nefislerdeki noksanl�k ise, hem �ld�r�lme hem de insanca ya�ama haklar�ndan mahrum b�rak�lma gibi man�lara gelebilir. D��tan gelen taarruz ve istil�lara kar�� yap�lan m�cadelede �sl�m �lemi �ehidler vererek nefiste noksanl�k imtihan� g�rebilecekleri gibi dahilde, �sl�mi hay�t� ya�ayanlar, cemiyet hayat�ndan tecrid edilip ve onlara ���nc� s�n�f vatanda� mu�melesi yap�lmak suretiyle de imtihandan ge�irilebilirler. B�t�n bunlar Cen�b-� Hakk (cc)'�n ibtila ve imtihan�d�r. Ve m�'minler imtihan olmaktad�rlar.

"Semerat", meyveler demektir. Allah (cc) ba� ve bah�elerimize verdi�i ve verece�i �fetlerle bunlarda noksanl�klar meydana getirir ve bizi imtihan eder. Bir de her t�rl� �al��ma ve gayretin netice ve semeresiyle bizi imtihan eder ki, bu da yine semeratla imtihand�r. Bu imtihanlar ya bizim �e�itli g�nahlar�m�za terett�b eden imtihanlard�r.. Allah (cc) bunlarla bizi uyarmak ve kendimize getirmek istemektedir; ya da derece ve mertebemizin artmas� i�indir ki, bu da bizlere Cen�b-� Hakk (cc)'�n bir l�tfu demektir.

Sab�r ve sadakat ancak imtihanlarla belli olur. Her t�rl� imtihan kar��s�nda, Hakk (cc) kap�s�ndan ayr�lmayanlar ve orada kalmaya kararl� olanlar, kap�n�n her a��l�p kapan���nda, ba�� kap�n�n e�i�inde bekleyenler bu imtihan� kazanm�� olacaklard�r. Az bir s�k�nt� ile yol-y�n de�i�tirip, kap�n�n �n�nden ayr�lanlar da kaybetmi� olacaklard�r.

Efendimiz (sav) bir bela veya musibete maruz kald���nda hemen abdest al�r ve namaza dururdu. "Sab�r ve namazla Allah (cc)'tan yard�m isteyin" (Bakara, 2/153) �yeti bize bu hakikat� anlat�yor. Musibet sizi �epe �evre sard��� ve ufkunuzu karartt��� zaman bu girdaptan ��kman�n ve kurtulman�n yolu sab�r ve namazd�r. Evvel� di�ini s�karak sabredeceksin; sonra da kullukta �srar ederek, Rabb'inin dergah�na y�z s�receksin.

�htimal ki, Cen�b-� Hakk (cc) bu imtihanlarla, bizim, sab�r, tahamm�l, vefa ve sadakat�m�z� ortaya ��karmakta b�ylece hem kendi l�t�flar�n� hem de bizim ger�ek de�erlerimizi ihtar etmek istemektedir. Evet O, sab�r ve sadakat�n�z� ge�irdi�iniz imtihanlar kar��s�nda g�sterdi�iniz tav�r mezuras�yla �l�ecek ve kendinizi kendinize tan�tt�racakt�r. Ta ki, kimsenin Allah (cc) 'a kar�� bir del�li kalmas�n. Belki de kul b�yle bir �l�� ve tart� ile kendini deneyip �l�t�kten sonra, �u itiraflarda bulunacakt�r: Ya Rabbi, me�er ben ne d�nek insanm���m. Sen beni bir kere imtihan ettin, kap�y� y�z�me bir kere kapad�n, d�menimi bir kere bozdun, ben de art�k bu i� olmaz dedim, ayr�l�p gittim. Oysa ki bu bozgun, hi� durmadan tekerr�r edip dursayd�, bana d��en vazife, yerimde sebat etmek ve.. senin d��manlar�nla yaka pa�a olmakt�. Sen belki, y�zlerce defa benim ordumu bozguna u�ratacakt�n; ama ben hep "Seni, Seni" diyecektim. Sen evimi ba��ma y�kacak, evlad ve mal ac�s�yla y�re�imi yakacakt�n; ben hi� tav�r de�i�tirmeden "Seni, Seni" diyecektim. Sen tepeden t�rna�a v�cuduma hastal�klar salacakt�n, ben de dayanamayarak inim inim inleyecektim; ama, biraz derman bulunca ve iki kelime konu�ma f�rsat� yakalay�nca yine "Seni, Seni" diyecek ve hep Seni isteyecektim. Bunlar� demem gerekirken, diyemedim, sars�ld�m, d�nd�m ve ayr�l�p gittim. Me�er ben ne d�nek biriymi�im..!

Kul, hak ve istikamet �zerinde oldu�u demlerde de imtihan olur. Bir �ok hadisin beyan�yla, Allah (cc) kulunu imtihan eder, ba��na �e�itli bel� ve mus�betler ya�d�r�r, t� ki kul, Rabbi'nin huzuruna tertemiz gidebilsin ve Cennet yama�lar�nda huzur ve itminanla tenezz�hten tenezz�he ko�sun-dursun...

Evet, bizler de bir �ok defa elenecek, kalburlara konacak, eleklerden ge�irilecek ve imtihan olaca��z. B�ylece, has hamdan, k�m�r de elmastan ayr�lm�� olacak. Bilhassa g�n�m�zde b�yle bir imtihana zaruret vard�r. Zira ilerde muhtemel d�nekliklerin �n�n� almak ancak bu g�n g�r�l�p ge�irilen imtihanlarla m�mk�n olabilecektir. Onun i�in, �l�h� da'v�y� omuzlamaya, ta��maya namzet olanlar aras�nda imtihan �ok �nemli bir fakt�rd�r; bunu da bizzat Cen�b-� Hakk (cc) yapmaktad�r ve yapacakt�r.Bize d��en sad�katla bu kap�dan ayr�lmamakt�r.