Bilhassa orta ve lise mekteplerinde dindar talebelerin alay edilme korkusuyla meydana gelen ezikli�ini nas�l telaf� etmeliyiz?

�u anda ya�ad���m�z b�yle bir d�nyada, bunu normal kabul etmek l�z�m. Alay ve istihza etmek bize yak��maz ve m�'minin i�i de�ildir de ondan. �teden beri alay ve istihza k�firlerin vasf� olmu�tur. Evet, alay ve istihza bir k�fir s�fat�d�r. Kur'an-� Kerim bir �ok �yetinde onlar� bize bu s�fatlar�yla tan�t�yor: "Gemiyi yaparken, milletin ink�rc� ileri gelenleri yan�na u�rad�k�a onunla (Nuh) alay ederlerdi. O da: "Bizimle alay ediyorsunuz; ama biz de size mukabelede bulunaca��z. Rezil edecek olan azab�n kime gelece�ini ve kime s�rekli azab�n inece�ini g�receksiniz." dedi. (Hud, 11/38-39)

Kafirler "Rabbimiz bizi buradan (Cehennemden) ��kar, tekrar g�naha d�nersek, do�rusu zalimlerden olmu� oluruz." derler. (Bunun �zerine Cenab-� Hak onlara ��yle kar��l�k verir):

"Kesin sesinizi, benimle konu�may�n. Kullar�mdan bir topluluk, (d�nyada) "Rabbimiz �m�n ettik, art�k bizi ba���la, bize merhamet eyle, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin." diyordu. Siz ise onlar� alay al�yordunuz. Bu yapt�klar�n�z size Beni anmay� unutturuyordu. Onlara hep g�l�yordunuz. Sabretmelerine kar��l�k bug�n onlar� m�k�fatland�rd�m. Do�rusu onlar kurtulanlard�r". (M�'minun, 23/107-111)

"G�nahkarlar, muhakkak (D�nyada) m�'minlere g�lerlerdi. Yanlar�ndan ge�tiklerinde ise birbirlerine ka�-g�z i�areti yaparlard�. Taraftarlar�na vard�klar�nda bununla e�lenirlerdi." (Mutaffifin, 83/29-31)

G�r�ld��� gibi istihza edip alaya almay� Kur'�n, bir kafir s�fat� olarak kaydediyor. M�sl�man ise ne kimseyi alaya al�r ne de istihza eder. K�firlerin istihzas�na ise, Cenab-� Hak mukabele edecektir. Onlar esasen alaya al�nacak durumda bulunan�n kim oldu�unu, �hirette tam man�s�yla g�recek ve kendilerine bin nefrin edeceklerdir. �yle ise �u k�sac�k d�nyada mukabele-i bil misil yapman�n hi�bir m�n�s� ve yarar� yoktur. Zarar� ise pek �oktur. Onun i�in bizler, onlar�n davran��lar�na onlar gibi kar��l�k veremeyiz. M�'min olu�umuz, buna m�nidir. Ve biz de b�yle bir m�ni olu�tan ho�nut ve memnunuz.

Gelelim sorunun di�er ��kk�na: Allah'a inanma ve O'nun kar��s�nda kullu�unu ilan ve itiraf etme, d�nyan�n en b�y�k �eref madalyas�n� boyna takma demektir. Bu her zaman bizim i�in bir onur vesilesidir. E�er caiz olsayd� biz bu durumumuzdan gurur duyacakt�k.

Onlar bizim namaz�m�zla yani mirac�m�zla ve bizi Allah'a yakla�t�ran en b�y�k vesile ile alay ediyorlar!.

Onlar bizim abdestimizle; yani bizim, havz-� kevser yan�nda Allah Ras�l� taraf�ndan tan�nmam�za vesile bulunan en g�z kama�t�r�c� ���k tayflar�yla alay ediyorlar!.

Onlar bizim sar���m�zla; yani insanlar�n en �ereflisi Hz.Muhammed (a.s.m.)'�n, m�b�rek ba��na koydu�u ve insana en az 27 kat sevap kazand�ran ve erke�in zineti olarak vas�fland�r�lan meleklere ait giysimizle alay ediyorlar!.

Bunlar�n hi�birisi alay edilecek meselelerden de�ildir. Aksine g�pta ile kabullenilecek uhrev� de�erde �eylerdir.

Halbuki, Allah'� inkarla hayvandan daha a�a�� bir derekeye d��en insan�n hali; evet, e�er alay edilecekse onunla edilmelidir. Sarho� ve ayya�lar, cemiyetin y�z karas� kimselerdir; alay edilecekse onlarla edilmelidir.

Faizci, karaborsac�, monopolc�, ihtikarc�; ticari hayat�n en yaman h�rs�zlar�d�r; alay edilecekse onlarla edilmelidir.

A��k-sa��kl�k ve ahl�ks�zl��a g�m�l�p gidenler; iffet ve namuslar�n� pazara d�kenlerdir, alay edilecekse onlarla edilmelidir.

Utanmazl��� al��kanl�k haline getirip insan�m�za telkin edenler ve neden utan�laca��n�, neden utan�lmayaca��n� bilmediklerinden dolay�, dindar gen�lerle alay ediyorlar. Ama b�t�n bunlara kar�� onlara d��en "Ve iza merru billa�vi merru kir�ma" (Furkan, 25/72) esas�na ri�yet etmektir. Evet, onlar da, Kur�n'�n tebcil etti�i bir cemaat olarak, o kendini bilmez, ne id��� belirsizlerin yan�ndan ge�erken; �licenabane, ker�mane tebess�m ederek ge�meli ve hakiki M�sl�man�n ger�ek ufkunu g�stermelidirler. Alay eden kendi k���kl���n� g�sterirken, M�sl�man gen� de ciddi, vakarl� ve tavr�n� hi� bozmadan, h�l� da onlar�n hid�yetini d���nen, b�ylece de Muhammed� bir yolda oldu�unu g�steren bir eda ve bir �slupla kendine d��eni yapmal�d�r. ��nk� sonunda herkes yapt��� �eylerle ha�r ve ne�r olacakt�r. Bug�n M�sl�manlarla alay edip g�lenlere, o g�n g�l�necek; bug�n alaya al�nanlar ise, o g�n Cen�b-� Hakk'�n l�t�f ve keremleriyle onurland�r�lacaklard�r. �im�ek gibi s�rat� ge�ip, Firdevs cennetlerine de yine onlar ula�acakt�r.

Rabbim, bu t�rl� taarruz, istihza ve alaylara maruz kalan g�n�m�z�n inanm�� delikanl�lar�n�, Din-i M�bin-i �sl�m'da sabit kadem eylesin! Y�ld�rmas�n, usand�rmas�n, b�kt�rmas�n, geriye d�nd�rmesin, sarsmas�n ve sonuna kadar bu i�i g�t�rmede kendilerine g�� ve kuvvet ihsan eylesin! (Amin)