Bir M�sl�man�n m�samaha �l��s� ne olmal�d�r?

M�samaha bir M�sl�man s�fat�d�r. Her M�sl�man bu s�fatla muttas�f olmal�d�r. M�samaha g�n�lleri yumu�at�c� bir unsurdur; hakikatlar� kabul ettirme de ancak onunla olur. Maamafih, m�samaha ne kadar g�zel bir haslet olursa olsun, ifrata-tefrite d���lmeden dengeli ve belli bir �l�� i�inde olmal�d�r.

Allah Ras�l� kendi �ahs�na yap�lan her t�rl� bed muameleye kar�� alabildi�ine m�samahal� davran�rd�. Ancak bir ba�kas�n�n hakk� veya dinin esaslar�na sald�r� s�z konusu oldu�unda, k�kremi� arslanlara d�ner ve o hak yerine gelinceye veya o bela defedilinceye kadar da yerinde duramazd�.

Uhud'ta emri dinleme nezaketini tam kavrayamam�� ve ge�ici dahi olsa bir bozguna sebep olmu� sahabiye kar�� tek kelime s�ylememi� ve kat'iyyen sert davranmam��t�.. yakas�na sar�l�p hak isteyene, tebess�mle mukabelede bulunup ve yan�ndakilere, "buna hakk�n� verin," demi�ti ki; bunlar O'nun m�samaha ikliminin geni�li�ini ispat etmesi bak�m�ndan, ibretle seyredilmesi gereken tablolar aras�ndan sadece bir-iki mis�ldir. Mekke fethinde ilan etti�i umum� af ise, bug�n�n insan�n�n hen�z hay�l edemeyece�i kadar derin ve ba� d�nd�r�c�d�r. Evet, Allah Ras�l�'n�n m�samahas� bu kadar geni�tir.

�ffeti g�kteki melekleri dahi g�ptaya sevk edecek kadar temiz ve p�k olan anam�z.. evet, binlerce y�zbinlerce anay� u�runa feda edece�imiz ve bast��� topra�� g�z�m�ze s�rme diye �ekece�imiz anam�z Hz. Ai�e'ye, iftira atan ve o muall� d�mene �amur s��ratanlar aras�nda, kand�r�lm�� M�sl�manlar da vard�. Bunlardan biri de Hassan b. S�bit'ti. Allah Ras�l�'n�n bu m�barek �airi nas�lsa bir m�naf�k taraf�ndan i�fal edilmi�, kand�r�lm�� ve O da onlar�n s�z�ne inanarak iftira �ebekesinin aras�na girmi�ti. Daha sonra �yet nazil olup da; anam�z�n iffeti vahiyle tesbit edilince bunlara iftira sopas� (Haddi kazif) tatbik edildi. Ve aradan seneler ge�ti. Hassan b. Sabit iyice ya�lanm�� ve g�zleri g�rmez h�le gelmi�ti. Hz. Ai�e validemizin yan�nda methiye okuyordu. Orada bulunanlar aras�nda Hz. Ai�e'nin ye�eni Urve de vard�. H�diseyi bildi�i i�in de Hassan b. Sabit'e kar�� i�inde gizli bir nefret ta��yor ve teyzesine ��k���yordu: "Ne diye bu adam� huzuruna kabul edip dinliyorsun?" Ve anam�z cevap veriyordu: "Sus Ya Urve! Ben Allah Ras�l�'n�n O'na du�da bulunup: "Ya Rabbi O'nu Ruhu'l-Kud�s ile teyid et" dedi�ini duydum."

Bu �ebekeye girenlerden biri de Mistah'd�. Halbuki Hz. Ebu Bekir O'nun bak�m ve g�r�m�n� �zerine alm�� ve o aileye her t�rl� yard�m�n� aral�ks�z s�rd�r�yordu. �ftira h�disesine onun da ismi kar���nca, Hz. Ebu Bekir, bir daha asla Mistah'a yard�m etmeyece�ini s�yledi. Can� iyice yanm��t�. Fakat derhal g�kten bir mesaj geldi. �yet ��yle diyordu: "��inizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah (cc) yolunda g�� edenlere (mallar�ndan) vermeyeceklerine yemin etmesinler; ba���las�nlar, feragat g�stersinler. Allah'�n (cc) sizi ba���lamas�n� arzulamaz m�s�n�z? Allah (cc) Gaf�r'dur, Rah�mdir". (Nur,24/22)

O yeminle Mistah'a bir daha yard�m etmeyece�ini s�yleyen insan, bu hitap kar��s�nda derhal dedi�inden vaz ge�iyor; yemin keffaretini �d�yor ve sanki hi�bir �ey olmam�� gibi Mistah'� himayeye devam ediyor..

Bunlar, �ahsa kar�� yap�lan en �irkin muamelelere kar�� bir m�'minin verdi�i m�samaha �rnekleridir. Hakikaten �ok zor olan b�yle bir imtihan� onlar en muvaffak bir �ekilde atlatm��lard�r. Ve hakk� ne�ir vazifesini omuzlayan insanlara onlarda nice ibretler ve dersler vard�r.

G�n�m�z�n dav� adamlar� da kalblerinin yumu�akl��� ile vicdanlara girip hakikat� anlatacak ve kalbleri fethedeceklerdir. Hu��net, sertlik ve kabal�k hi� bir devirde faydal� olmad��� gibi g�n�m�zde de faydal� olaca�� d���n�lemez. M�samahan�n s�cak iklimi ise, nice buzdan da�lar eritmi�tir. Allah Res�l�n� �ld�rmek i�in yola ��kan nice d��man, O'nun m�samahas� ile hayat bulmu�, �sl�m'a girmi� ve Allah Ras�l�'n�n en sad�k dostu olmu�tur. �mer'i dize getiren Allah Ras�l�'n�n bu m�samahas� de�il midir? Ya Halid'i bitirip t�keten ve g�nl�ndeki karanl�klar� gideren b�t�n bunlar Efendimiz (sav) in m�samaha d�nyas�ndan esip gelen ayd�nl�k t�fan� de�il midir?

Zaten Cenab-� Hakk (cc) da kendi dinini ne�redenlerden bunu talep etmekte ve bunu istemektedir. O, Firavunun hidayete gelmeyece�ini ezel� ilminde bildi�i halde Hz. Musa ve Harun'u (as) ona g�nderirken, Firavuna kar�� yumu�ak bir dil kullanmalar�n� emretmekte ve "Ona tatl� dille konu�un. Belki o akl�n� ba��na al�r veya korkar" (T�h�, 20/44) demektedir.

Evet, biz bize kar�� ba�nazca, fanatik�e ve k�f�r hesab�na m�rteciyane hareket edenlere, m�s�mahal�, esnek ve bir m�mine yak���r m�r�vvet edebini tak�narak mukabele etmek zorunday�z. Kur�n'�n bize ��retti�i ahl�k anlay��� b�yle olmam�z� gerektirmektedir. "Onlar (m�'minler) ki, bo� bir �eyle kar��la�t�klar�nda oradan vakarla ge�ip giderler". (Furkan, 25/72)

Bir m�'minin ferd� pl�nda daima g�z �n�nde bulundurmas� gereken d�stur Rabb'imizin �u ifadeleri olmal�d�r: "E�er affeder, kusurlar�n� ba�lar�na kakmaz, ho� g�r�r ve ba���larsan�z bilin ki Allah (cc) Gaf�rdur, Rah�mdir". (Te��b�n, 64/14)

Cenab-� Hakk (cc)'� kendisine kar�� Gaf�r ve Rah�m bulmak isteyen, O'nun bu ahl�k�yla ahl�klanmal� ve m�samahay�, karakterinin ayr�lmaz bir par�as� k�lmal�d�r.

M�s�mahal� insan, hayat�n her safhas�nda daima kazan�r ve hi�bir zaman kaybetmez. Bug�n�n� ya�arken ayn� zamanda yar�n olmak, ancak m�samahal� insanlara mahsus bir il�h� mevhibe ve hikmet buududur.. buna mazhar olanlar da gelece�in d�nyas�n�n biricik miras��lar�d�rlar.