Cehennemin, cehennemde insanlar� terbiye edici rol� var m�?

Cehennem bir cezad�r, k�t� amellerin cezas�.. Orada, buradaki k�t� i�lerin cezas� �ekilecektir. Burada m�'min belli �eylere katlanarak, Cennet'e girme h�viyet, hal ve hususiyetini kazanamam��sa, bu i� bir m�n�da tamamlanacakt�r. B�t�n b�t�n istidat ve kabiliyetlerini k�f�rle kaybetmi� kimselere gelince, onlarda en k���k bir maya olmad���ndan dolay�, Cennet hesab�na onlarda bir mayalanma olmayacakt�r. Bir �eyin i�inde alkolle�meye dair bir hususiyet varsa, onda bir fermantasyon olur, fakat, hi� b�yle bir hususiyet yoksa, onda hi� bir ek�ime g�r�lmez. Aynen �yle de, Efendimiz (asm): "Zerre kadar iman� olan, cennete girer." buyurur. ��nk� onun i�inde onu Cennet'e ehil hale getirebilecek b�yle �nemli ve hayati bir cevher var..

Demek ki, burada seyrini tamamlayamam��, kavsiyelerini bitirememi�, mira�lar�n� yapamam�� olanlar; buna kar��l�k, kabirden ba�lamak �zere, bir azab, bir i�kence silsilesi i�inde de�i�ik bir seyre t�bi tutulacaklar. Buna g�re baz� kimseler, hesaplar�n� kabirde bitirecekler. Mesel�; r�yalar�na girdi�i kimselere baz� hak dostlar� diyorlar ki: "Alt� ay �ektik bitti..." Tabii r�ya do�ru ise, maksat mukarrebin hesab�d�r. Daha ba�kalar�, kabir h�rpalamas�yla hesap ve m�zan da�da�as�ndan kurtulacaklard�r. Baz�lar�n�n i�i mah�ere kadar devam edecek. Mah�erde sorgu-suale ya �ekilecek veya �ekilmeyecek. Sonra baz�lar�, cehenneme girecek -Allah bizi muhafaza buyursun- Onlar da burada fevt ettikleri �eyleri tedarike �al��acaklar. Allah orada �al��t�racak, sonra ��karacak.. ama cehennemlik olarak yad edilecek ve cennete girecekler. B�ylece burada almalar� gerekli olan h�viyeti alm�� olacaklar.. Yani �zlerine ula�acak ve f�trat� asliyelerine kavu�acaklar. Neticede, d�nyaya ilk geldikleri gibi temizli�i yeniden elde edecekler.. ve Allah da onlar� Cehennemden al�p Cennet'e koyacak...