A'raf neresidir? Hakk�nda bilgi verir misiniz?

A'raf, arf�n �o�ulu ve y�ksek bir yer demektir.

A'raf, tefsirlerde Cennet ile Cehennem aras�nda kurulu olan sur olarak zikredilmektedir. Zaten bu kelime bir s�reye de ad olmu�tur. A'raf suresi, A'raftan bahsetti�i i�in bu ismi alm��t�r.

A'raf esasen orta menzil, orta yer demektir. �yetten anla��lan man�s�yla Cennetle Cehennem aras�ndad�r; fakat keyfiyeti hakk�nda hi� bir malumata sahip de�iliz.

Burada bulunan �ah�slar kimlerdir? Bu soruya verilen bir�ok cevap vard�r. Fakat verilen cevaplar�n hepsi de dirayetle al�kal�d�r. Zira hem A'raf hem de A'rafta bulunanlar hakk�nda Kur'�n'da zikri ge�en hususun d���nda herhangi bir rivayet bilmiyoruz. Kur'�n-� Kerim'de ise �� ayr� tablo sergilenmekte ve bu arada A'raftaki insanlardan bahsedilmektedir.

Birinci b�l�mde, Cennet ehlinin Cehennem ehline sorusu yer al�yor. Cennet ehli soruyor: "Biz Rabb'imizin bize vadetti�ini ger�ek olarak bulduk; siz de Rabb'inizin size vadetti�ini ger�ek olarak buldunuz mu?" Bu soruya Cehennem ehli "Evet" diye cevab veriyor.

Tam bu esnada aralar�ndan bir m�n�di ��yle seslenir: "Allah'�n (cc) laneti zalimlerin �zerine olsun!." (A'raf, 7/44)

�kinci tabloda devreye A'raf ehli giriyor. Cennet ehline bak�p "Selam size" diyorlar. Cehennem ehlini g�rd�klerinde de "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler toplulu�u ile beraber bulundurma!" diyorlar.

Daha sonrada tan�d�klar� Cehennem ehlinin ileri gelenlerine d�nyadaki s�zlerini hat�rlat�yor ve onlara ne mallar�n�n ne de �ocuklar�n�n hi� bir fayda vermedi�ini y�zlerine vuruyorlar. Bu sahne de�i�ir gibi oluyor ve son olarak A'raf ehlinin Cennet ehline �u s�zleri duyuluyor: "Girin Cennete art�k size korku yoktur ve siz �z�lecek de de�ilsiniz" (7/49).

���nc� tabloda ise, Cehennemdekilerin Cennet ehline verilen nimetlerden kendilerine de vermelerini talep ederek "Suyunuzdan veya Allah'�n (cc) size verdi�i nimetlerden bizim �zerimize de d�k�n" diye sesleni�leri yer al�yor. Cennet ehlinin verdi�i cevap ise �u oluyor: "Allah (cc) bunlar� kafirlere haram k�lm��t�r.." (7/50).

Demek oluyor ki A'raf ehli bir y�n�yle Cennet ehliyle di�er y�n�yle de Cehennem ehliyle m�nasebet i�indeler. Her iki taraf� da yak�ndan tan�makta ve bilmekteler.

Bu arada baz� sahabiden A'raf�n s�rat�n �erefeleri ve A'rafdakiler de g�nah�, sevab� m�savi olanlar.. di�er baz�lar�ndan da, bunlar Peygamberler, �ehidler, �limler ve �deta melekle�mi� y�ksek ruhlu insanlar olup, �telerden bakar her iki menzilde olup bitenleri g�r�r ve yukarda bahsi ge�en muhavereye i�tirak ederler, �eklinde rivayetler var ise de tahkik ehlince �ayan-� kabul g�r�lmemi�tir.

�srailiyat ta bunlar g�nah ve sevaplar� e�it olan insanlar �eklinde yer almaktad�r. Baz�lar� da bunlar�n insan suretinde melekler oldu�unu s�ylemektedir. Bu son k�s�m do�ru kabul edilecek olursa �yette ge�en "Ve h�m yatme�n" "Onlar Cennet'e girmeyi umuyorlar" ifadesi Cennet ehline r�ci olur. Yani Cennet ehli Cennetlik olduklar�n� bildikleri halde daha hen�z girmedikleri bir anda.. demek olur.

Baz�lar�na g�re de, Cennet'e bak�p �mitle dolan, Cehennem'e bak�p korkudan �rperen bu insanlar orada Cennet'e tam ehil h�le gelebilmeleri i�in bir m�ddet b�yle bir s�k�nt� ve i� ge�irmeyi tatmalar� gereken kimselerdir.

Evet g�nahk�rlar�n baz�lar�na d�nyada �ektikleri s�k�nt�lar keffaret olurken, baz�lar�na da kabir azab� keffaret olmakta ve onlar� g�nahlardan temizlemektedir. Ancak bunlarla temizlenmeyecek durumda olanlar ise ahirette b�yle bir temizlenme ameliyesinden ge�eceklerdir.

��te bunlardan bir grup da Cennet ehli Cennet'e girdikten sonra bir m�ddet kalacak ve Cennet umudu ve Cehennem endi�esiyle A'rafta �m�r s�receklerdir. Bu hayat �ekli de onlar i�in bir keffaret ve g�nahlardan ar�nma olacakt�r. Ve daha sonra da Cen�b-� Hakk (cc)'�n rahmet ve inayetiyle Cennet'e gireceklerdir.

Her �eyin hakikat ve i�y�z�n� Allah (cc) bildi�i gibi, A'raf� ve A'rafdakilerini de ancak ALLAH bilir...