Kalb-i Selim Nedir?

Selim �Selime�den gelir. �sl�m kelimesiyle ayn� k�ktendir. L�gat man�s� itibariyle kalb-i selim, hastal�ks�z ve ar�zas�z kalb demektir. Daha has manada ise o, �sl�m�dan ba�ka her �eye kapal� olan kalb dir.

Kalb-i selim sahibi olmak, Kur�an�da bir m��min ad�na ortaya konan vas�flar� ya�amakt�r. Bu tarif umumidir ve her �eyi i�ine al�r mahiyettedir. Hz. Ai�e validemize sorarlar: �Allah Ras�l��n�n ahlak� nas�ld�?� Cevap verir: �Siz hi� Kur�an okumuyor musunuz?� �Okuyoruz�, derler. Ve s�z�ne devam eder: �O�nun ahlak� Kuran�d�.� Evet, Kur�an, evvel� Res�lullah (as) kendi hayat�n� ona g�re d�zenlesin, tanzim etsin diye indirilmi� bir kitapt�r. Daha sonra da imam nas�l yap�yorsa arkadaki cemaat da �yle yapacak ve b�t�n �mmet-i Muhammed d���ncelerini, tasavvurlar�n� hayat ve ahl�k�n� ona g�re tanzim edecektir. Bir de biz, selim kalbi, daha ziyade insanlara zarar veren �eylerden salim olan kalb olarak d���n�r�z .��nk� bir hadiste �El-M�slimu, men selimel m�slim�ne min lis�nihi ve yedihi� �M�sl�man, M�sl�manlar�n elinden ve dilinden zarar g�rmedi�i ki�idir.� buyurulmaktad�r. Bu biraz hususi, fakat enfes bir tariftir. M�sl�man, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyecektir.

�Kalb-i Selim�, Kur�an-� Kerim�de iki yerde ge�er. �kisi de Hz.�brahim ile al�kal�d�r.

Hz.�brahim kavminin ve bilhassa babas� Azer�in dalaleti ve sap�kl��� kar��s�nda iki b�kl�md�r ve �zd�rap i�inde k�vranmaktad�r. Bunun b�yle olmas� gayet tabii ve f�tridir. Zira her insanda cibilli olarak, yak�n �evresine kar�� bir sevgi ve al�ka vard�r. Hele bu �evre darald�k�a sevgi ve al�ka daha bir artmaktad�r. Hi�bir s�lih evlad babas�n� sap�kl�k i�inde g�rmek istemez, istemek bir yana, onun sap�kl��� s�lih evlad� her �eyden daha �ok �zer ve dilgir eder. Hele bu Hz.�brahim gibi �efkatin doruk noktas�nda bir peygamber ise; Onun �zd�rab� herkesten fazla olur. ��te Hz.�brahim b�yle �zd�raptan iki b�kl�m bulunmaktad�r.

bir g�n yine, i�inde babas�n�n da bulundu�u bir toplulu�a tevhid dersi vermekte ve onlar� hak dine davet etmektedir. Ancak kavmi ve babas� ona kar�� diretir, onun davetine ic�bet etmez. Atalar�n�n dini �zere olduklar�n� s�ylerler. Bu hemen her devirde, ger�e�e inanmayan insanlar�n mazeretler veya dayanaklar� olmu�tur. ��te b�yle bir manzara kar��s�nda Hz. �brahim ellerini kald�r�r ve Rabbine ��yle yalvar�p yakar�r:

�Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni s�lihler aras�na ilhak eyle. Sonradan gelenler aras�nda beni y�d-� cem�l yap ve �Na�m� cennetine v�ris olanlardan k�l. Babam� da ba���la o ��phesiz sap�klardand�r. �nsanlar�n diriltilece�i g�n, Allah�a selim bir kalple gelenden ba�ka kimseye mal�n ve o�ullar�n fayda vermeyece�i g�n, beni rezil etme!� (�uara, 26/83-89).

Hz.�brahim selim bir kalbe sahipti. �Nitekim Rabbine selim bir kalple geldi� (Saffat, 37/84) �yeti bize bu hakikat� anlatmaktad�r. Ve O, ahirette insana ancak selim bir kalbin fayda verece�ini s�yl�yordu. Yani k�fr�n hakim oldu�u bir kalbin, selamete ermesi kat�iyyen d���n�lemezdi. Kafir olan kimsenin evlad� Hz.�brahim (as) bile olsa, e�er onun kalbine k�f�r h�kimse, Hz. �brahim de olsa ona bir yarar� dokunmayacakt�r. Evet, O �brahim Halilullah ki, pek �ok Peygamberin babas�d�r ve ihraz etti�i makam itibariyle, �hir zamanda gelecek, en b�y�k Nebi, Nebiler Sultan�n�n, ben ona benziyorum diyerek iftihar etti�i bir insand�r. ��te bu Zat�n babas� Azer�in kalbi k�f�rle doludur ve O�nun babas�na hi�bir yarar� olamamaktad�r. Efendimiz (asm) buyuruyor ki: �Hz. �brahim ahirette de ayn� �zd�rapla k�vranacak ve babas�n� ayaklar�n�n dibinde g�recek, �Rabbim! Ne olur bu benim babam!� diyecek... Fakat Allah, Azer�i meshederek, Hz.�brahim�in i�indeki al�ka ve sevgiyi silecek ve ona babas�n� unutturacak.� B�ylece �Hal�lim, Dostum� dedi�i ve rahmetinin ba�r�na bast��� �brahim�ine de�i�ik bir buudda rahmetiyle tecelli edecek.

Mes�eleye bu z�viyeden bak�nca kalb-i selimin ne demek oldu�unu daha iyi anlam�� oluruz. Kalb-i selimin, evvel� k�f�rden, teredd�tten, �irkten salim olmas� l�z�md�r. ��inde k�fr�n kol gezdi�i bir kalp ne kadar insanca davran��lar i�inde de bulunsa selim olamaz. G�n�m�zde �ok h�manistler var, �Benim kalbim temiz, zira ben insanlar� �ok seviyorum, hep onlar i�in hayra ko�uyorum.� diyorlar, ama bo�tur; ��nk� ink�r i�indeki bir kalb kat�iyyen selim ve salim olamaz. ��nk� o kainat�n sahibini ink�r etmekte ve kalbi k�f�r i�inde bulunmaktad�r. Asl�nda ins�n� de�erlere sayg�l� olmak �ok �nemlidir. Ancak hem o de�erleri ger�ek y�zleriyle idrak hem de bu idrakin s�reklili�i, insan�n insanl���n�n esas� olan �m�na ba�l�d�r. �m�n olmay�nca b�t�n iyilikler, g�zellikler, faz�letler ya yalan veya s�reksizdir. Dolay�s�yla da de�ersizdir.

Hem, nas�l bir insan memleketine, hatta insanl��a �ok faydal� baz� hizmetlerde bulunsa; fakat o memleketi idare edenleri ve o memlekettin kanununu, nizam�n� tan�mayaca��n� s�ylese, zannediyorum b�yle biri hemen derdest edilir ve cezaland�r�l�r. Daha �nceki faydal� i�leri, hizmetleri hi� nazara al�nmaz. �yle de, K�inat�n S�hip ve M�liki�ni tan�mayan bir insan, vatan ve milletine ne kadar faydal� olursa olsun, �hirette derdest edilip cezaland�r�l�r ve yapt�klar� ona hi�bir fayda getirmez. Siz Ebu Talib�e bak�n ki, Efendimizi (asv) ta �ocuklu�undan itibaren yan�na ald�, 48 sene himaye etti.. Ve hep O�na arka ��kt�. Kimseyi O�na dokundurtmad�. Ama buna ra�men, �m�n etmedi�i i�in O �l�h� teminat� kazanamad�. Hatta Ebu Bekir, ba�� bir ku�un t�yleri gibi k�v�rc�k k�v�rc�k bembeyaz olmu�, babas� Ebu Kuhafe�yi al�p, Efendimizin huzuruna getirdi�inde Ebu Kuhafe Efendimiz�in dizlerinin dibine oturmu�, ge� de olsa o�lunun girdi�i nurlu yola girmi� ve M�sl�man olmu�tu. Bunun �zerine de Hz.Ebu Bekir a�lamaya ba�lam�� ve Rasulullah (asm) de: �Ni�in a�l�yorsun, baban hidayete erdi ya� diye sormu�tu. Hz.Ebu Bekir�in cevab� da �u olmu�tu: �Ya Rasulallah! Babam�n yerine �u kelime-i tevhidi s�yleyenin Ebu Talib olmas�n� ne kadar arzu ederdim!� ��nk� Ebu Talib Efendimiz (asm)�� himaye edenlerin ba��nda idi, O�nu ba�r�na basm�� ve: �Git, bildi�ini yap, ben sa� oldu�um m�ddet�e Sana kimseyi dokundurmam.� demi�ti. Ayr�ca �ocuklar�ndan Haydar-� Kerrar Hz.Ali�yi ve Mute�nin kahraman� Cafer�i Efendimiz (asm)��n emrine vermi�, vermi� ve onlar� en emin ele teslim etmi�ti. Ama, b�t�n bunlar�n Ebu Talib�e bir faydas� dokunacak m�yd�? ��te b�t�n mesele burada! E�er �m�nla gitmi�se, evet. �ayet �m�nla gitmemi�se, o zaman i�i �ok zor ve kurtulu�u m�mk�n de�il.

Bu man�da kalb selimli�i �ok �nemli bir husustur. �nsanlar bir�ok iyilik yapabilir; civanmert davranabilirler. Fakat evvel� kalbin �irkten, k�f�rden ve dal�letten kurtulmas� gerekir.

�kincisi ise, o kalbin �sl�miyet ile mamur ve Kur�an ahl�k� ile donanm�� olmas� laz�md�r. �ayet, kalb Kur�an��n tarif buyurdu�u ve teklif etti�i ahl�k ile mamur de�ilse, o kalb selim de�ildir. B�t�n bunlardan sonra Efendimiz (asm)�in y�ce ahl�k ve ulv� seciyeleri de kalb-i selimin tezah�rleridir. Bir insan ahl�k�n� Efendimizin ahl�k�na uydurdu�u �l��de selim kalbe sahip say�l�r. Aksine kendi kendini aldatm�� olur. �mid ediyoruz ve Rabbimiz'den niyaz ediyoruz ki bizi onun y�ce ahl�k�yla serfiraz k�ls�n.

Bug�n, �sl�miyet'e hizmet eden m��minler, �yle �mit ediyoruz ki -�n�aallah- ellerinden geldi�ince ibadet-� taatta bulunmakta ve onunla g�n�llerini mamur k�lmaya �al��maktad�rlar. Ayn� zamanda insanlar�n d�nyev� ve uhrev� saadetlerini temin maksad�na matuf olarak da �ok defa kendi maddi-m�nev� f�y�zat hislerinden fedakarl�kta bulunmakta ve kendi ya�ama zevklerini, ya�ama hazlar�n� bir tarafa iterek ba�kalar�n� ya�atma, onlar� mesud etme arzu ve i�tiyak�yla gerilime ge�mekte ve k�heylanlar gibi ko�maktad�rlar. Bir yerde bir araya geliyorlarsa, bu sadece ve sadece hizmet d���ncesini, hizmet azmini kuvvetlendirmeye matuftur. Ger�ekten kulak verip onlar�n heyecanlar�n� dinledi�iniz zaman, s�nelerinin �il�-i kelimetullah� m�l�hazas�yla att���n� duyacak ve bunlar�n o -va�dedilen zatlar olduklar�n�- anlayacak ve hissedeceksiniz. M�sl�manl�k bu fedakar ruhlarla her zaman iftihar edecektir. Zira onlar gelecek ad�na dirili�imizi tekeff�l etmi�, desteklemi� ve omuz vermi� ger�ek m�minlerdir. Ve i�te bunlar, selim ve salim kalb sahibi insanlard�r.

Selim ve salim kalb mevzuu �ok m�himdir, ��nk� Kur�an �yetleri onu mal ve evlad�n kar��s�na koymu� ve: �Mal ve evlad fayda vermez, o g�n ancak kalb-i selim fayda verir� buyurmu�tur.

Sanma ki ey hace senden sim-� zer isterler,
Yevme l� yenfe�uda kalb-i selim isterler.

�yi ya�am�� m�s�n? �yi �lm�� m�s�n? �yi dirilebilecek misin? Liva-�l hamdin yolunu bulabilecek misin? Kevser'in ba��na ula�abilecek misin? Efendimiz seni uzaktan g�r�p, tan�yacak m�? Senin ahiretteki durumun, bu sorulara ve daha ba�kalar�na verece�in cevaba ba�l�d�r. Zira Allah Ras�l�: �Ben benimkileri tan�r�m� buyuruyor. Nas�l tan�yaca�� sorulunca da �Sizin aln� beyaz, ayaklar� sekili at�, y�zlerce ve binlercesi aras�ndan tan�d���n�z gibi ben de benimkileri abdest azalar�ndan tan�r�m.� cevab�n� verir. Allah Ras�l� sizi, aln�n�zdaki �S�mah�m f� v�cuhihim min eseriss�c�d� (Feth, 49/29) �yetiyle m�h�rlenen damgadan tan�yacakt�r. Eb� Hureyre (ra), kollar�n� omuzlar�na kadar y�k�yordu. Kendisine ni�in b�yle yapt��� sorulunca da: �Abdest azalar�n�n n�runu artt�rmak istedi�im i�in� cevab�n� veriyordu. ��te bu selim bir kalbe sahip olman�n tezah�r�yd�.