Efendimizin ba�ka �ehir de�il de sadece, hususiyle �stanbul'un fethini m�jdelemesi ve bunun bizim dedelerimizin eliyle olmas� neye binaendir? D�ni ve tarihi y�n�yle izah eder misiniz?

Efendimiz'in m�jdesi sadece �stanbul'a mahsus de�ildir. Mesel�, Amr b. As'�n kurdu�u "Fustat"a; N�fi'nin in�a etti�i "Kayravan"a hatta "Vatikan"a dair de m�jde ve i�aretler vard�r. Ayr�ca Basra ile al�kal� rivayetler de mevcuttur. Bununla beraber �stanbul'un yeri bir ayr� ve �stanbul'un m�jdesi bir ba�kad�r. S�z konusu ihbar-� Nebevi Ahmet bin Hanbel'in M�sned'i ve H�kimin M�stedrek'inde �u �ekilde rivayet edilmektedir: (Le t�ftehunnel Kostantiniyyeh fele ni'mel emiru emiruh� ve le ni'mel cey�� zelikel cey��) "�stanbul mutlaka feth olunacakt�r. Onu fetheden kumandan ne g�zel kumandan!. Ve onu fetheden ordu ne g�zel ordudur!"

�stanbul, M�sl�manlar�n eline ge�tikten sonrad�r ki, �sl�m �lemi i�in �ok b�y�k bir ehemmiyettir. Zira o, cihan�n d�rt bir yan�na giden fetih ordular�n�n merkezi haline gelmi�.. Cihan devletine payitahtl�k yapm��.. bat� �lemine kar�� �sl�m �leminin �nemli bir karakolu olmu� kutlu bir beldedir. Evet, Efendimiz'in m�jdesine mazhariyeti, biraz da eda etti�i bu fonksiyonlardan ileri gelmektedir.

Bir devrede, bilhassa Ra�id Halifeler d�neminde Medine merkezdi. Fetih ordular� sa�a-sola hep Medine'den g�nderilirdi. Evet, Medine, y�llar ve y�llar kendi �z�nde mayalad��� medeniyet, k�lt�r ve devlet d���ncesinin b�t�n cihana yay�lmas�nda hep birinci derecede bir merkez olarak kald�.

Medine man� olarak bu mevkisinden hi�bir zaman d��medi. Ancak fiz�k� co�rafya de�i�ip, geli�ip b�y�d�k�e, devlette, merkezini ba�ka yerlere ta��mak zorunda kald�. �nce �am, sonrada Ba�dat uzun s�re bu vazifeyi ifa ettiler. Daha sonra ise �stanbul bu vazifeyi onlardan devrald�. �imdi, Mekke, Medine, �am ve Ba�dat'� koruma i�i onun omuzlar�ndayd�. Hem de sadece muhafazas� de�il, bak�m g�r�m� de:

Her sene S�rre alaylar� �stanbul'dan hareket ediyor ve �ehrin ��k���na kadar bizzat padi�ah taraf�ndan hem de yaya olarak u�urlan�yor ve Hicaz insan�na hed�y� ve beh�ya ta��n�yordu. Ba�ta Nebi torunlar�na, sahabe ahfad�na ve daha sonra da b�t�n Medine fakirlerine da��t�lmak �zere g�nderilen alt�n, g�m��, inci, mercan ve elmaslar�n haddi hesab� yoktu. �stanbul her sene Peygamber k�y�ne, sah�bi beldelerine hizmet edebilmenin b�t�n hazz�n� bir talihlilik payesi olarak iliklerine kadar bir kere daha ya��yordu.

Evet, i�te onun ileride yapaca�� bu b�y�k hizmet, as�rlarca �nce Allah Ras�l� taraf�ndan tebcil ediliyor ve h�sn-� kabulle kar��lan�yordu. Fetihten sonra sanki Medine ve �sl�m'a payitahtl�k yapm�� �am ve Ba�dat gibi beldeler, hay�rl� ve s�lih bir evlad�n m�r�vvetini, civanmertli�ini g�ren ana-baba gibiydiler. Onlar b�yle bir evlad yeti�tirmi� olman�n �stanbul da onlara lay�k bir evlad olabilmenin hazz�n� payla��yorlard�. Medine'de do�up, �am da, Ba�dat'ta derinle�en �sl�m n�runu, �stanbul, a�k-u �evk men�urundan ve yeni bir d���nce prizmas�ndan ge�irerek, o g�ne kadar hen�z ula��lamayan karanl�k d�nyalara aksettirmeye �al���yordu.

Bu itibarla, Mekke ve Medine'nin kutsiyetleri m�sellem olmakla beraber, �stanbul'un da, Mekke ve Medine'ye ve b�t�n �sl�m alemine hizmet etmesi a��s�ndan, �ok y�nl� b�yle bir b�y�kl��� vard�r.

Tarihte, yeni bir �a��n a��lmas� ve bir �a��n kapanmas�, �stanbul'un fethiyle olmu�tur. Avrupa'ya giden �sl�m ordular�, �stanbul'da haz�rlanarak gitmi�lerdir. Hatta bir-iki defa Ba�dat bile �stanbul'dan fethedilmi�tir. Son, Revan Seferi 4. Murat taraf�ndan, �stanbul'dan giden bir ordu ile ger�ekle�tirilmi� ve bir kere daha Vahdet-i �sl�miye �stanbul vas�tas�yla temin edilmi�tir. �stanbul b�t�n bunlarla �ok u�urlu ve m�barek bir belde haline gelmi�tir. Ve yine �stanbul, M�sl�manlar taraf�ndan fethedilmeden �nce, evvela Eba Eyy�b el-Ensari Hazretlerini bir misafir olarak kabul etmi�, ba�r�n� ona a�m��t�r. Eba Eyy�b el-Ensari ki, Efendimiz'e mihmandarl�k yapm��, O'nu misafir etmi� bir insand�r. Kaderin cilvesine bak�n ki, Medine'de Efendimiz'e mihmandarl�k yapan bu insan, �stanbul'a gelmi�, g�m�lm��; sonrada �stanbul ona mihmandarl�k yapmaya ba�lam��.. Evet, B�y�k H�nkar, �stanbul'u fetheder etmez, hen�z Fatih camiini yapmadan, Ayasofya'y� camiye �evirmeden, �stanbul ad�na tasarlad��� pl�nlar� ele almadan evvel, yan�nda man� g�z� a��k ve "Feke�efn� anke g�t�eke fe basarukel yevme hadid." (Kaf, 50/22) s�rr�n�n d�nyadaki temsilcilerinden Ak�emseddin Hazretlerine, "Allah Ras�l�'n�n Mihmandar�, Sahabe-i G�zinden, Eba Eyyub El-Ens�ri Hazretlerini bana bul." demi�.. O zat da ke�fen, bulup ��karm��.. sonra da yan� ba��na kendi ismiyle, hem �stanbul'un hem de b�t�n �sl�m d�nyas�n�n en g�zide mabetlerinden biri in�� ettirilmi�tir.

Evet, bir y�n�yle �stanbul, Efendimiz'e ait (sav) �ok m�him bir emaneti ba�r�nda saklamakta ve adet� cihad ad�na gelen bu �anl� sahabi cihad �ehrinin bir remzi olmaktad�r. B�y�k cihatlar umumiyetle �stanbul'dan �ahlanan insanlarla ger�ekle�tirilmi� ve �stanbul merkezli nice fetihler g�rm���zd�r. Evet, �ayet �� Avrupa'da at oynatm��sak, bu Allah'�n l�tfuyla �stanbul'dan yola ��kan ordularla, olmu�tur. Bu m�barek ve u�urlu belde i�in "Beldetun tayyibetun" �yetinden de b�y�klerimiz, ebced hesab�yla �stanbul'u ��karm��lar ve ona "Tertemiz belde" demi�lerdir. Ger�i, "Beldet�n tayyibet�n" daha evvel "San'a" i�in, buyurulmu� ama, b�yle olmas�, Mekke'nin, Medine'nin de kastedilmesine ve �stanbul'a i�arette bulunulmas�na mani de�ildir. Evet, "Beldetun Tayyibetun" "temiz belde", s�z� �stanbul'u da i�ine alabilir. �stanbul maddi-m�nev� �irinli�i, g�zelli�i ve evliyalar�n merkatlar�n�, hatta �ok kimselerin makamlar�n� ba�r�nda bar�nd�rmas�yla, ger�ekten m�barek bir beldedir. �n�aallah h�l� o m�barekiyetini devam ettiriyordur. Ettirmese bile, bir g�n -�n�aallah- tam man�s�yla arzu edilen o m�barekiyete yeniden ula�acak ve orada Ruh-u Revan-� Muhammed� hakiki man�da yeniden esmeye ve dalgalanmaya ba�layacakt�r. Efendimiz zaten, �stanbul'un bir kere daha fethedilece�ine i�aret buyuruyor. Yani as�rlardan beri kendinden, kendi ruhundan ka�an insan�m�z�n, yeniden kendi �z�ne sahip ��kaca��n�, kendi ruhuyla b�t�nle�ece�ini, kalp ve ruhun hayat�na y�kselece�ini, Allah ile m�nasebete ge�ece�ini, m�jdeliyor. �mid ediyoruz bu da olacak ve ikinci bir fetih mutlaka ger�ekle�ecektir. Efendimiz �stanbul'la Deccal�n zuh�ru aras�nda ciddi bir m�nasebet buluyor ve bu noktaya parmak bas�yor. Vakti gelince o da g�r�l�p m��ahede edilecektir. Ve daha kim bilir nice s�rlar i�indir ki, Allah Ras�l� �stanbul'a hususi man�da bir ilgi ve al�ka g�stermi� ve �stanbul'un fethini as�rlarca �nce m�jdeleyip be�aret vermi�tir!.