Allah kelimesi ile tanr� kelimesi aras�nda nas�l bir fark vard�r?

Bizim eski atalar�m�z M�sl�man olmadan �nce yarat�c� bir z�ta inan�yorlard�. Belki kendilerine g�re, de�i�ik tanr�lar� da vard�. Ama onlar daha �ok kendi leh�eleri ile "Tengri" dedikleri zaman, z�t-� ul�hiyeti kastediyorlard�. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazand� ve tanr� �eklini ald� ki, asl�nda mabud demektir ve Arap�a'daki "�l�h"�n, Frans�zca'daki "Diyo"nun, Fars�a'daki "Hud�"n�n kar��l��� olan bir kelimedir. Ama hi�bir zaman, Cenab-� Hakk'�n b�t�n Esm�-i H�sn�s�n� c�m�, �sm-i Z�t olan Allah kelimesinin kar��l��� de�ildir. Allah dendi�i an,b�t�n k�inatta tecelli eden isimleriyle bir Z�t-� Ecell-i A'l� akla gelir. Allah kelimesiyle anla��lan budur. Yani O, Ma'bud-u Mutlak, H�l�k-� Mutlak, Maks�d-u Mutlak, Rezz�k-� Mutlak, B�ri-i Mutlak, Cem�l-i Mutlakt�r. �lh... Esm�-i H�sn�'y� c�m� Allah kelimesinde b�yle umumi bir m�n� anla��l�r. Ve, bu �tibarla da Allah'�n (cc) ism-i h�ss�d�r. Allah dendi�i an bu Ma'bud-u Mutlak anla��l�r ve V�cib-�l V�c�d akla gelir. Ama, tanr� dendi�i zam�n Yunanl�n�n akl�na Zeus gelir. M�s�rl�n�n Apis Bo�as� ve Hintlinin akl�na da kendi inekleri... Demek tanr� kelimesiyle yerli-yersiz ma'but kelimesinin akla gelmesine kar��l�k, Lafz-i Cel�le olan Allah kelimesi V�cib�l V�c�d'un ism-i h�ss� olarak sadece o Esm�-i H�sn� sahibi Z�t-� Z�lcel�l-i akla getirir. Onun i�in bir insan, tanr� demekle Allah yerinde kullan�rsa, maksad�n� anlatamaz ve hata etmi� olur. Tanr�, il�h kelimesi yerinde Hud�, Diyo ve God yerinde kullan�labilir; fakat Allah yerinde de�il.. Allah, Cen�b-� Hakk'�n Z�t�n�n has ismidir. Onun i�in "L� �L�HE �LLALLAH" diyoruz; fakat "L� Allah'a illallah" demiyoruz. Evvel� il�hlar, tanr�lar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da ispatta, Ma'bud-u Mutlak, getiriliyor ve sadece Allah vard�r, deniliyor.

Mevlid yazar� S�leyman �elebi, bu hususu �ok g�zel tefrik ederek "Birdir Allah ondan art�k tanr� yok" deyip, her iki kelimenin yerini de tayin ve tesbit etmi�tir.

Buna bin�en bir insan�n a�z�ndan tanr� kelimesi ��kt���nda, hemen reaksiyon g�stermemeli, o adam�n maksad�na bakmal�, Allah yerinde o m�n�y� kullanm��sa tatl�ca �k�z etmeli. Aksine, tehevv�r g�sterilmemeli. Hele g�n�m�zde katiyyen!..