Allah ni�in kullar�n� bir yaratmad�? Kimini k�r, kimisini topal olarak yaratt�?

1- Allah m�lk sahibidir. M�lk�nde istedi�i gibi tasarruf eder. Kimse O'na kar��amaz ve O'nun �c�d�na m�d�hale edemez. Senin zerrat�n� yaratan, terkibini d�zenleyip insan� h�viyeti bah�eden Allah't�r (c.c). Sen bunlar� sana l�tfeden Allah'a daha evvel bir �ey vermemi�sin ki, O'nun kar��s�nda bir hak iddia edebilesin..

E�er sen, sana verilenler muk�bilinde Allah'a bir �ey vermi� olsayd�n, "Bir g�z de�il iki g�z ver, bir el de�il iki el ver!" gibi iddialarda bulunmaya; "Niye iki tane de�il de bir ayak verdin?" diye �tiraz etmeye belki hakk�n olurdu. Halbuki sen Allah'a (c.c) bir �ey vermemi�sin ki -H��� ve Kell� O'na adaletsizlik isnad�nda bulunas�n. Haks�zl�k, �denmeyen bir haktan gelir. Senin O'na kar�� ne hakk�n var ki yerine getirilmedi de haks�zl�k irtikab edildi!..

Allah-u Te�l� hazretleri seni yokluktan ��kar�p var etmi�: hem de insan olarak... Dikkat etsen; senin d�nunda bir�ok mahl�kat var ki, pek�l� onlara bak�p nelere mazhar oldu�unu d���nebilirsin.

2- Cen�b-� Allah, bazen insan�n aya��n� al�r; onun kar��l���nda ahirette pek �ok �ey verir. Aya��n� almakla o kimseye aczini, zaaf�n�, fakr�n� hissettirir. Kalbini kendisine �evirtip, o insan�n duygular�na inki�af verirse, �ok az bir �ey almakla, pek �ok �eyler vermi� olur. Demek ki z�hiren olmasa bile, hakikatta bu ona, Allah'�n l�tfunun if�desidir. T�pk� �ehid edip cenneti vermesi gibi... Bir insan, muharebede �ehid olur. Bu �eh�detle mahkeme-i K�br� ve Allah'�n huzurunda, S�dd�kalar�n, S�lihlerin g�pta edece�i bir makama y�kselir. Onu g�ren ba�kalar� "Ke�ke Allah bize de harp meydan�nda �eh�det nasip etseydi" derler. Bin�enaleyh, b�yle bir insan par�a par�a da olsa �ok �ey kaybetmi� say�lmaz. Belki ald��� �ey ona nisbeten �ok daha b�y�kt�r.

�ok n�dir olarak, baz� kimseler, bu mevz�da k�sk�nl�k, k�rg�nl�k, bedbinlik ve a�a��l�k duygusu ile inhiraf etseler bile, pek �ok kimselerde bu kabil eksiklikler, daha fazla, Allah'a tevecc�he vesile olmu�tur. Bu itibarla ha�ar�t-� muz�rra nev'inden bir k�s�m kimselerin, bu meseledeki kay�plar�n�n serri�te edilmesi yerinde de�ildir. Bu mevz�da esas olan, ebede namzet insanlar�n ruhlar�nda o �leme �it i�tiy�k� uyarmakt�r. Bu �r�zal�da, �r�zalar�n itmesiyle Hakk'a tevecc�h�; ba�kalar�nda da ondan ibret alarak kanatlanmalar� �eklinde kendini g�steriyorsa, maksada uygun ve hikmetlidir.

"Her i�te hikmeti vard�r, Abes fiil i�lemez Allah. . "

Hz.�. Hakk�