Allah �ok insanlara, araba, apartman, mal, m�lk, �an, ��hret vermi�. Baz� insanlara da fakirlik, dert, musibet, elem, keder vermi�; sonraki insanlar �ok mu k�t�, yoksa Allah �b�rlerini �ok mu seviyor?

B�yle bir soru, ancak ��renmek maksad� ile sorulabilir. Yoksa ba�ka t�rl� g�naha girilmi� olur. Esasen, i�inde b�yle bir derdi olan insan�n da, bunu sormas� l�z�md�r.

Allah (cc) diledi�ine at, araba, han, hamam, taksi, apartman verir; diledi�ine de fakr u zaruret. Fakat, b�t�n bunlarda, �ile ve s�ireden gelen baz� sebepler de ink�r edilmemelidir. Mesel�, bir insan�n mal kazanma dir�yet ve kiy�setini ink�r etmek m�mk�n olmad��� gibi, kendi devrinin �artlar� i�inde kazanma yollar�n� bilmesi de, kazan� sebebi olmas� bak�m�ndan ink�r edilemez. Bununla beraber Allah (cc), baz� kimseler, liy�kat izhar etti�i halde, yine onlara mal-men�l vermiyor. M�m�fih, zay�f bir Hadis-i �erifte; Allah, mal� istedi�ine, ilmi ise isteyene verdi�i ifade edilmektedir ki, mevz�muz itibariyle olduk�a manidard�r...

Bir de, mal-m�lk mutlaka hay�r say�lmamal�d�r. Evet, bazen Allah (cc) mal-men�l, d�nyev� huzur ve saadet isteyenlere, istediklerini verir; bazen de vermez. Ama, Allah'�n (cc) hem vermesi, hem de vermemesi hay�rl�d�r. Zira, sen iyi bir insan ve verileni de yerinde kullanacak isen, senin i�in hay�rl�d�r. �yi bir insan de�il ve istikametten de ayr�lm�� isen, Allah'�n vermesi de vermemesi de senin i�in hay�rl� de�ildir.

Evet, istikametin yoksa, fakirlik senin i�in k�fre bir vesiledir. ��nk�, seni Allah'a kar�� ba�kald�rmaya sevk eder de, her g�n O'na kar�� bir isy�n bayra�� a�ars�n. Yine, �ayet sen istikamette de�ilsen; kalb� ve ruh� hayat�n da yoksa, senin zenginli�in senin i�in bir bel� ve musibettir.

�imdiye kadar �ok kimseler bu imtihan� kaybetmi�tir. Nice servet sahibi kimseler vard�r ki, servet i�inde y�zd�kleri halde, nank�rl�klerinden �t�r�, kalblerinde tecell�den en ufak bir par�lt� ve ayd�nl�k yoktur.

Bin�enaleyh, bunlara Cenab-� Hakk'�n mal ve men�l vermesi bir istihra�t�r dolay�s�yla da sapmalar�na bir vesiledir. Ama bunlar, her �eyden evvel ruh� ve kalb� hayatlar�n� �ld�rd�kleri ve Allah'�n verdi�i f�tr� kabiliyetleri ��r�tt�kleri i�in, buna m�stahak olmu�lard�r.

Bu arada, Efendimizin (sav) �u hadislerini kaydetmek de yerinde olur. "��inizde �yleleri vard�r ki,ellerini kald�r�p Allah'a kasem ettikleri zaman, Allah (cc), onlar�n yeminlerini yerine getirir. Ve yeminlerinde h�nis kalmaz. Ber� �bn-i M�lik. onlardan birisidir. " Halbuki Enes'in karde�i Ber�'n�n ne yiyece�i ne de yatacak bir yeri yoktu, k�t-u l�yem�tla ya��yordu. ��te, Ber� gibi sa�� ba�� kar���k, nice pejm�rde g�r�n��l� ve peri�an say�lacak kimse vard�r ki, onlara b�y�k insanlar nazar�yla bak�lm�� ve kalblerinin b�y�kl���, i�lerinin ayd�nl���yla de�erlendirilmi�lerdir. Ve i�te bunlard�r ki, Res�l-� Ekrem (sav) diliyle, yemin etseler, Allah yeminlerinde yalan ��karmayaca�� ki�iler olarak vas�fland�r�lm��lard�r.

Onun i�in; m�stakillen ne servet, ne de fakirlik bir fel�ket, veya nimet say�lmamal�d�r. Belki yerine g�re fakirlik, Allah'�n en b�y�k nimetlerindendir. Allah Res�l� (sav) ir�desiyle fakirli�i ihtiyar buyurmu�. "Em� terd� en tek�ne le h�m�'d-d�ny�. ve len�'l-�hiret�" �stemez misin d�nya onlar�n olsun. �hiret bizim" buyurmu�lard�r. Hz. �mer, d�nya servetleri devlet hazinesine akt��� halde, bir fakir insan gibi, k�t-u l� yem�tla ge�inmi� ve fazlas�n� istememi�tir.

Ama, �yle fakirlik de vard�r ki, -Allah muhafaza buyursun- k�f�r ve dal�lettir. Mesel�: Yukar�daki s�zler tahkik niyetiyle bir m�'minin a�z�ndan ��kmasayd� da, bir nank�r�n a�z�ndan ��ksayd�, Allah'�n nimetlerine kar�� �ik�yet eden o ki�i, k�fir olurdu.

Demek ki, yerine g�re fakirlik nimet, yerine g�re de devlet. As�l mesele, kalb de musadd�k�n bulunmas�d�r. Yani,

Ya Rabbi, senden ne gelirse gelsin makb�l�md�r. "Ho�tur bana senden gelen, ya h�l'at � yahut kefen", Ya taze g�l, yahut diken, L�tfun da ho�, kahr�n da ho�" �ark� Anadolu'da; "Senden, o hem ho�, hem bu ho�" derler.

�nsan hil'at da giyse, servet i�inde de y�zse, Allah'la beraber oldu�u takdirde, Abd�lkadir Geylan� gibi, yine aya�� velilerin omuzunda ve m�barek ba�� da Res�l-� Ekrem'in (sav) d�menine dokunacakt�r. Ama Allah ile m�nasebeti yoksa, o fakirin d�ny�s� da h�sr�n, �hireti de h�sran olacakt�r. Kez�, Allah ile beraber olmayan zengin, z�hiren d�nyada mesud gibi g�r�nse de, neticede a��r bir h�sr�na u�rayacakt�r.