Cen�b-� Hak Bizim Bu D�nyada Nas�l Hareket Edece�imizi Biliyor. Emirlerine Uyup Uymayaca��m�z� da Biliyor. �mtihana Neden L�zum G�r�yor da Bizi D�nyaya G�nderiyor?

Evet, Allah nas�l hareket edece�imizi biliyor, bununla beraber imtihan etmek i�in d�nyaya g�nderiyor, t� s�rt�m�za y�kledi�i m�kellefiyetlere istidat ve kabiliyetlerimizi inki�af ettirelim. Evet, O bizi yarat�rken, t�pk� madenler gibi yaratm��t�r. Bak�r madeni, k�m�r madeni, demir madeni, alt�n madeni, g�m�� madeni.

Bunu, her �eyi var edip geli�tiren Rabbimiz olarak yapm��. Nas�l bir sanatk�r�n mimar� ve estetik gibi kabiliyetleri, meh�retleri olur. Ve o, bu sanat eseriyle g�r�n�p bilinmeyi arzu eder. Aynen onun gibi; Cenab-� Hakk'�n da bir�ok isimleri ve bunlar�n tecell�si olarak sanatlar� vard�r. ��te, bu �e�it �e�it sanatlar�n� insanlar�n nazarlar�na arz etmek i�in, bu me�herg�h� a�arak gizli g�zelliklerini izh�r buyurmu�tur.

Daha a��k ifadesiyle, k�m�r madeninde isimler nas�l tecell� ediyor; demirde, alt�nda, g�m��te nas�l kendisini g�steriyor; sonra insan�n m�d�halesi ile som alt�nda, som g�m��te; mam�l demirde nas�l tecell� ediyor. Ve, bir ad�m atmakla, k�m�r�n elmas olmas�nda nas�l kendisini g�sterece�ini nazar�m�za arz etmek i�in, �e�itli derece ve kademelerde isimlerinin cilvelerini sergiliyor ve b�ylece, kendisini tam tan�yabilmemize, tam bir fikir edinmemize imk�n veriyor. Evet, her �eyi yapan O'dur. Hem de, her �eyden binlerce meyve verdirerek...

Neticede onun bu icraat�yla insanlar tasafi ediyor, safla��p berrakla��yor ve cennete ehil h�le geliyor. Yani madenler alt�n oluyor, elmas oluyor; g�m�� oluyor. Bu hususta Efendimiz (sav) bir hadis-i �eriflerinde ��yle buyuruyorlar: "�nsanlar t�pk� maden gibidirler. C�hiliyede hay�rl� olan�, �sl�miyet'te de hay�rl�d�r. Yani, c�hiliyede izzetli, onurlu �mer, �sl�miyet'te de, vak�rl�, ciddiyetli, g�n�l sahibi, azametli ve aziz �MER... Birinde, olduk�a sert, olduk�a ha�in ve istedi�ini yapt�rtan; �b�r�nde tev�zu kanatlan yerlere kadar ve insanlar�n aya��n�n alt�nda; fakat k�firlere, f�cirlere kar�� az�m, cesim bir �mer!.. C�hiliye devrinde maden olarak nas�lsa �sl�miyet'te de �yle.. Onun i�in atak, canl�, kanl� insanlar g�rd���m�zde arzu ederiz ki, M�sl�man olsunlar... ��nk� c�hiliyede aziz olan, �sl�m'da da aziz olacakt�r.

�sl�m insan unsuru olan bu madeni ele al�r. Yo�urur; olgunla�t�r�r; som alt�n h�line getirir. Sahabi b�yle som alt�n h�line gelmi�ti. Sonralar�, de�er ve ayar d��meye ba�lad�. 22 ayar, derken 21, 20, 18, 17, 15... Yirminci as�rda M�sl�manlar aras�nda 1 ayara kadar d��enler de oldu. Evet bu as�r, o kadar c�r�fu, z�y�fu fazlala�m�� bir as�r!..

Demek ki biz, d�nyada imtihana t�bi tutuluyoruz, tasaff� edelim... Bu arada Allah (cc) ne yolla s�file�ece�imizi biliyor da bizi imtihana t�bi tutuyor. -H���- O bilmedi�i �eyi bizden ��renmek i�in de�il. Yani O, bizi bizimle imtihan ediyor. Daha do�rusu biz kendi kendimizle imtihan oluyoruz.

Evet, biz cehd ve sa'y etti�imiz, tasaff� etme yolunda bulundu�umuz; demir madeni isek demir olma; alt�n madeni isek, alt�n olma sevd�s�na tutulup yoluna girdi�imiz.. evet, b�yle bir gayretimiz oldu�u takdirde Rabbimizin ezelde bildi�i �eyin ortaya ��kmas�na vesile olmu� bulunaca��z. Ve, i�te biz, bunlarla kendi kendimizi imtihan edip O'nun Y�ce huzuruna kendi durumumuzla ��kaca��z. Kur'�n'�n if�de etti�i gibi "O g�n onlar�n elleri ayaklar� -il�ve edelim,- g�zleri kulaklar�, dilleri, dudaklar� aleyhlerinde �eh�det edecek." Sen de bunu biliyorsan kendi kendinle imtihan oldu�unu anlars�n. Allah (cc) senin durumunu -h���- ��renmek i�in imtihan etmiyor. Bil�kis seni sana g�steriyor ve seni, seninle de imtihan ediyor.

Her �eyin iyisini O bilir.