Baz� kimseler �Biz ni�in Allah�� g�rm�yoruz?� diyorlar. Buna nas�l kar��l�k verilmelidir?

G�rme, ih�ta meselesidir. Mesel�: �nsan�n v�cudunda mikroplar var, hatta bir di�in dibinde belki bir ka� milyon bakteri bulunur. Bunlar kendi ellerindeki imk�n ve edev�tla, insan�n di�ini yontmaya, y�pratmaya, a��nd�rmaya �al���rlar. Halbuki insan, ne bunlar�n g�r�lt�s�n� duyar, ne de mevcudiyetlerinden haberdard�r. Onlar da tamamiyle insan� g�remez ve hele katiyyen ih�ta edemezler. Esasen, insan� g�r�p tam ih�ta edebilmeleri i�in, onun d���nda ve tamamen m�stakil olmalar� ve ayn� zamanda onu g�rebilecekleri teleskop gibi bir g�ze sahip bulunmalar� l�z�md�r. Demek ki, ih�ta edemeyi�leri g�rmelerine m�ni oluyor. Onlar ise, o anda neyin kar��s�nda bulunuyorlarsa ancak onu g�r�yorlar...

Mikro �lemdeki bu mis�le benzer bir mis�l de, makro �lemden arz edelim; mesel�: B�y�k bir teleskopun ba��na oturdu�umuzu d���nelim ki; bu teleskop, ���k y�l�yla d�rt milyar sene �tesini g�steriyor. Yine de, b�t�n k�inat ve mek�nlar hakk�ndaki bilgimiz "deryada katre". Belki, sadece o teleskopla g�rd���m�z saha hakk�nda, bulan�k faraziyeler nev'inden bir k�s�m ma'l�mata sahib olabiliyoruz. Bu faraziyeler ile de yeni faraziyelere ula�arak ba�ka ma'l�matlar elde etmeye �al���yoruz.

Biz burada da, k�inat�n id�resini, umum� �eklini, muhtev�s�n� ve m�hiyetini g�remeyecek ve idr�k edemeyece�iz. ��nk�, mikro �lemde oldu�u gibi, makro �lemde de tam bir ih�taya sahip de�iliz.

G�r�l�yor ki, elimizde mikroskop veya X ���nlar�, mikro varl�klar kar��s�nda ihatas�zl�k i�inde oldu�umuz gibi, makro �lemde de ayn� ih�tas�zl�k i�inde bulunuyoruz. �imdi bir de, Allah'� (cc) d���nelim: Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: "Allah'�n k�rs�sine nisbeten, b�t�n kevn � mek�nlar" yani ���k h�z�yla trilyon defa trilyon derinlikleri bulunan kevn � mek�nlar, ��le at�lm�� bir halka gibidir. "O'nun ar��na nisbeten de k�rs�, ��le at�lm�� bir halka gibidir". Kemmiyet ve keyfiyet �l��leri i�inde, ar� ve k�rs� ele al�n�rken ortaya konan nisbetlerle bu ne m�thi� azamet!.. Allah-u Te�l� ve Tekaddes Hazretleri, emir ve ir�desini bu ar� ve k�rs�den tenfiz ve h�km�n� oradan icr� ediyor...

�imdi, k�inatlara nisbeten mikroskobik bir h�viyetde olan sizlerin, b�t�n kevn� mek�nlar� anlayabilme iddian�z, nas�l abes bir i� ise, �yle de b�t�n mek�nlar O'na nisbeten mikroskobik bir varl�k h�line gelen; Ar�-� A'zam'� anlama gayretiniz de o derece abes bir i�tir. Kald� ki, Ar�-� �zam da ancak, Allah'�n emirlerinin tenf�z ve icr� mah�llidir. B�yle olunca, Allah nas�l ihata edilip kavranacak ki?..

Onun i�in Kur'�n-� Kerim'de "O'nu g�zler ihata edemez; O (nun ilmi) ise b�t�n g�zleri ih�ta eder" buyurulmaktad�r. (En'am, 103)

Evet, o basar ve basiretler O'nu idr�k ve ih�ta edemez. G�rmek i�in ih�ta l�z�md�r. O, b�t�n basar ve basiretleri idr�k buyurur, ih�ta buyurur da, g�zler O'nu ih�ta edemez. Mevzuun ayd�nl��a kavu�mas� i�in, bu cihetin de b�ylece bilinmesi �artt�r.

Bir di�er y�n�yle; Nur, Allah'�n (cc) hic�b'd�r (perde) . Biz, nuru bile ih�ta edemiyoruz. Efendimize (sav) Mira�'dan d�n��te, sah�b� sordu: "Rabbini g�rd�n m�?" Bir defa ��yle buyurdular: (Eb� Zerr naklediyor) �O bir N�r; nas�l g�r�r�m O'nu�. Ba�ka bir yerde buyururlar ki: "Ben bir n�r g�rd�m." Halbuki nur, mahl�ktur. Allah, M�nevviru'n N�r'dur (1). N�r'a �ekil veren, bi�im veren, tasv�rini yapan Allah'd�r (cc). N�r, Allah de�ildir; O'nun mahl�kudur. Ba�ka bir hadiste tavzih buyururlar: "Allah in hic�b� n�rdur. " Y�n� sizinle O'nun aras�nda bir n�r vard�r. Siz, n�r ile muh�ts�n�z. Burada da ayr� bir derinlik var! Yine muh�t diyoruz; ama s�fatlar� ile, ba�kas� ile de�il. S�fatlar� ne gayri, ne de ayn�...

Ul�hiyete d�ir meselelere girince, mevz� derinle�iyor, a��rla��yor ve alt�ndan kalk�lamaz bir h�l al�yor.

Netice olarak diyebiliriz ki: Allah (cc) g�r�lmez. Hic�b�, nurdur O'nun. Siz, g�rseniz-g�rseniz ancak nur g�r�rs�n�z. Mesel�: Nefs-i emm�re s�rr�n� a�ma�a �al��t���n�z zaman, k�z�l bir nur g�r�rs�n�z; nefs-i levv�meye geldi�iniz zaman mavi; nefs-i m�tmainneye geldi�iniz zaman da ye�il bir n�r g�r�rs�n�z. Sonra bir seviyeye gelirsiniz ki, orada g�rd���n�z n�run rengini t�yin ve tesbit edemezsiniz. Bunlar, ehlullah�n m���hedesidir ve ancak vicd�n� tecr�belerle inki�af eder.

Bir fikir verebilmek i�in, mevz�a bu renklerle girdim ve arz etmeye �al��t�m. Bin�enaleyh, sizin de g�rece�iniz sadece, Cenab-� Hakk'�n nurunun g�lgesinin g�lgesinden ibaret olacakt�r. Bu �tibarla da yine g�rm�� say�lmayacaks�n�z.

�imdi de, mevz�u bir ���nc� y�n�yle ele alal�m: �brahim Hakk� Hazretleri der ki:

"Bulunmaz Rabbimin z�dd� ve niddi, misli, �lemde ve s�retten m�nezzehtir, mukaddestir, Ta�lallah"

Evvel�, Rabbimizin z�dd� yoktur. Bu �ok m�him bir husustur. Bir �eyin z�dd� olacak ki, g�r�lebilsin. Yani sen ����� g�r�yorsun; ��nk� onun kar��s�nda karanl�k var. Kez�, bir k�s�m uzunluklar hakk�nda fikrini s�yl�yorsun; Mesel�: Bu iki metre di�eri �� ilh... Z�dd� oldu�undan dolay�, bunlar tertibe girebiliyorlar.

Allah'�n ne z�dd�, ne de niddi vard�r ki: karanl�k ����� g�sterdi�i gibi, O da, z�dd�yla g�r�ns�n.

Bir de bu meseleyi fizik a��s�ndan ele alal�m. Acaba insan, �u �n�ne serilip te�h�r edilen kevn-� mek�n�n ka�ta ka��n� g�r�yor. Evet, g�rd���n�z �eyler hakk�nda bir rakam verebilir misiniz? Mesel�, d���nelim ki, g�r�lebilecek �eylerden milyar-kere milyar e�ya �u k�inat me�herinde bizim nazar�m�za arz edilmi� ve "Buyurun, g�r�n, ibret al�n; Yaradan� alk��lay�n!" denmi�. Halbuki nazar�m�za arz edilen bu �eylerin ancak milyonda be�ini g�rebiliyor, geri kalanlar� ise tan�m�yoruz bile. Evet, sadece belli bir boyda, belli ���k dalgalar� i�inde olanlar� g�r�yoruz. O h�lde dikkat buyurun: "Ben niye Allah'� g�rm�yorum?" diyen bir insan, milyonda be� g�rd��� darac�k k�inat�n i�ine, b�t�n kevn-� mek�n� elinde tutan Allah'� da sokmak istiyor!.. �h, sefil d���nce!..

Evet, �y�t-� tekv�niyye (k�inat kitab�n�n mevz� ve meseleleri) kar��s�nda bin t�rl� kafa sanc�s� �eken O'nu g�recektir.B�y�k Nebi Hz. Musa ve Nebilerin efendisi Hz. Muhammed (sav) kendi durumlar�na g�re mutlaka O'nu g�receklerdir. Di�erleri de kendi �aplar�na g�re... Ve, burada ara�t�rma, tefekk�r etme hususuna b�y�k bir te�vik vard�r. Ahirette bey ve sultan olmak isteyenler, d�nyada, kafa ve kalb yap�lar�n� yenilemeye �al��acak, daha do�rusu, orada, fikren ve r�hen y�kselmi� kimselere yak���r �ekilde Allah'� g�rmek ve duymak i�in burada, kalb ve ruhlar�n� ya�ayacak, h�rmetlerini �li tutacak; bir kova su ile oraya gitmeyecek, bir umman ta��yacaklar �telere... Tabii istidatlar�nca. Zay�f bir had�ste -baz�lar� mevz� da diyor- �brahim Hakk�, zay�f oldu�una bakmadan terc�me etmi�tir.

"S��mam dedi Hak, arz-u sem�ya Kenzen bilindi, dil ma'deninden. "

Cihanlar, azameti yan�nda zerreler kadar dahi olmayan O y�ce varl�k, ne l�t�fk�rd�r ki; her m�'minin kalbindeki �kenzen� bilinir ve O'nun duygular�n�n itmi'n�n�na ves�le olur!..

Her �eyin do�rusunu O bilir.